[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
ข้อมูลนักศึกษาแพทย์  

 

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่เลือกเรียนชั้นคลินิก ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต

โควตาจังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

 

1

51110633

นาย

กิตติคุณ

ตันประดิษฐ์

ตัน

 

2

51111334

นางสาว

จารุมน

กันตะกนิษฐ์

แพร

 

3

51112944

นาย

ถิรกิจ

วณิชยากร

กิจ

 

4

51114908

นางสาว

ปองรัตน์

พรมคง

โบว์

 

5

51115020

นางสาว

ปัทมาสน์

เรือนเพ็ชร์

โบโบ้

 

6

51115319

นางสาว

ปิยะรัฐ

บุญเหลือ

ใหม่

 

7

51116598

นาย

ภูริวัฒน์

เรืองพงศ์กาญจนา

ออฟ

 

8

51119238

นางสาว

สโรชา

งานวิวัฒน์ถาวร

นุ๊ก

 

9

51119352

นางสาว

ธิชาภา

ธีรเบญจกุล

กานต์

 

10

51120301

นางสาว

สุรัชดา

วิชชุตานนท์

สุ

 

11

51120632

นางสาว

เหมือนฝัน

สุวรรณภักดี

นุบ

 

12

51121416

นางสาว

อัญชิสา

กิตติญาณกุล

ผึ้ง

 

13

51121523

นาย

อาทิตย์

สุรวิศาลกุล

ทิต(โอม)               

 

14

51121606

นาย

อานุภัทร์

ศรีเพ็ชรใส

วีน

 

15

51121911

นาย

เอกไพบูลย์

เชื้อทองฮัว

เอก

 

โควตาจังหวัดนครศรีธรรมราช

16

51110864

นางสาว

เกษราภรณ์

แสงโชติ

กวาง

 

17

51111029

นาย

คณาพจน์

เพ็งเกตุ

จิงโจ้ (โจ้)

 

18

51111946

นาย

ชนาธิป

อังคณานนท์

โชน

 

19

51113256

นางสาว

ธนิฏฐา

พฤกษหิรัญ

โอ๋

 

20

51114676

นาย

ปรเมษฐ์

ดอกคำ

ต่อ

 

21

51117547

นางสาว

ฤทัยรัตน์

วงศ์สวัสดิ์

แคร์

 

22

51118339

นางสาว

วิฐาพร

ทองคำดี

ไหม

 

23

51119857

นาย

สุทิพย์

หนูวรรณ

แบงค์

 

24

51121077

นางสาว

อรวดี

จิตตโอวาท

อร

 

 

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่เลือกเรียนชั้นคลินิก ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต

โควตาจังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

 

1

 52110681 

นาย

ไกรสิทธิ์

ภาควิวรรธน์

เต้

 

2

 52110814 

นาย

จตุพงศ์

ทวีปรีดา

จ๊อบ

 

3

 52111382 

นางสาว

ชนกนันทน์

บุรีรักษ์

โบว์

 

4

 52111739 

นางสาว

ฐิติมา

ตันสกุล

จุ๊บ

 

5

 52111770 

นางสาว

ณฐารัตน์

ไขแสง

อาว่า

 

6

 52111960 

นาย

ณัฐวุฒิ

สกุลลิ้ม

แบงค์

 

7

 52114352 

นางสาว

พิมล

การเจริญพงศ์

อ้น

 

8

 52114543 

นาย

ภัทรพล

แก้วบำรุง

ไปร์ท

 

9

 52115748 

นางสาว

วริษา

สิริสุวรรณทัศน์

เบลล์

 

10

 52116019 

นาย

วิศวรรจน์

วิศุภกาญจน์

โอ้ท

 

11

 52116282 

นางสาว

ศิริทิพย์

ศรีอินทร์

ตาล

 

12

 52116860 

นางสาว

สินีนาถ

โสฬส

น้ำตาล

 

13

 52117223 

นางสาว

สุธิมา

ศรีฟ้า

เอ้ย

 

14

 52117496 

นางสาว

สุภาวดี

ตามหลวง

ไก่

 

15

 52117538 

นางสาว

สุรีย์พร

ติงศภัทิย์

แมว

 

โควตาจังหวัดนครศรีธรรมราช

16

 52110327 

นางสาว

กอกานต์

แพรกสงฆ์

กานต์

 

17

 52110582 

นางสาว

กุลธิดา

มานะจิตต์

กุล

 

18

 52111994 

นางสาว

ณิชกานต์

บุญยก

วิว

 

19

 52112869 

นาย

นันทวัฒน์

ทองทิพย์

โฟม

 

20

 52113198 

นาย

บุญปรีดี

เพ็ชรรัตน์

หมู

 

21

 52113743 

นางสาว

เปียชมพู

บุญเมือง

เปีย

 

22

 52114261 

นางสาว

พิชชาพร

นวลปาน

กิ๊ฟ

 

23

 52114824 

นางสาว

มนัญญา

หนูแก้ว

ปาล์ม

 

24

 52115771 

นางสาว

วันทิพย์

แสงธรรมวรคุณ

ปาล์มมี่

 

 

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่เลือกเรียนชั้นคลินิก ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต

โควตาจังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

 

1

53110300

นางสาว

กมลวัน

ลิ่มสกุล

จูน

 

2

53110615

นางสาว

กันธิชา

สุทธิสุวรรณ

จุ๊บจิ๊บ

 

3

53113114

นาย

ณัฐวุฒิ

อัครภูมิพาณิชย์

กาย

 

4

53114799

นางสาว

นุสรา

สุขพัฒน์

โบ

 

5

53114971

นางสาว

บุรฉัตร

ศักดิ์ศรีทวี

เฟิร์น

 

6

53115812

นาย

ปุญญพัฒน์

นาวีการ

ปอนด์

 

7

53116380

นางสาว

พิชชา

สฤษดิสุข

บี

 

8

53117198

นาย

ภาณุวิทย์

เรืองอร่ามรัตน์

บิ๊ก

 

9

53117230

นางสาว

ภาวิดา

เนติวุฒิสาร

แพร์

 

10

53117818

นางสาว

รักชนก

ธนิตสุขการ

เพลิน

 

11

53118287

นาย

วงศกร

เจริญผล

ดีเจ

 

12

53118667

นาย

วราพงษ์

จันศรีลา

เบียร์

 

13

53120895

นาย

สุฤทธิ์

สฤษดิพันธุ์

ชาร์ป

 

14

53121570

นางสาว

อรยา

สินทอง

กอล์ฟ

 

15

53121976

นางสาว

อัจฉราพร

รองพล

กวาง

 

โควตาจังหวัดนครศรีธรรมราช

16

53111167

นาย

คมชาญ

พรหมปลัด

โม

 

17

53113569

นางสาว

ทิพานันท์

เทพคง

แพรว

 

18

53114401

นางสาว

นันทนัช

เจริญพงศ์

พริม

 

19

53114443

นางสาว

นันท์วดี

พรหมบังเกิด

แพร

 

20

53116372

นางสาว

พาลินทุ์

ศิริเลศ

มายด์

 

21

53117289

นาย

ภูริวัจน์

เสรีรัตน์

เจียร์

 

22

53119046

นางสาว

วิภาดา

ทับทิมหอม

พลอย

 

23

53119244

นาย

วุฒิพงศ์

ชูสุข

บูม

 

24

53119657

นาย

ศิวัช

วัชระวิกรานต์

เบียร์

 

 


  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50