[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : เกี่ยวกับศูนย์ ฯ

เรื่อง : วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 2184
อังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

วิสัยทัศน์
       สถาบันผลิตแพทย์สู่ชนบทที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แพทยสภา

พันธกิจ
       เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้กับนักศึกษา แพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้จบไปเป็นแพทย์ที่ออกไปทำงานในชนบทในพื้นที่ภาคใต้ ได้อย่างมีความสุขและเป็นที่พึ่งพาของชุมชนได้

เป้าหมาย
       ผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อไปทำงานในชนบทภาคใต้ปีละ 24 คน

กลวิธีการดำเนินงาน
       1.จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและกำหนดผู้รับผิดชอบ
       2.ร่วมจัดทำหลักสูตร จัดทำประมวลรายวิชา ( course syllabus) และ lesson plan
       3.พัฒนาอาจารย์แพทย์และผู้บริหารศูนย์แพทย์ฯ ทั้งในด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและด้านวิชาการ งานวิจัย โดยการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน
       4.ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ศึกษาแบบแปลน รูปแบบอาคาร ของบก่อสร้าง และก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา
       5.จัดหาบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักการศึกษา ลูกจ้าง เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์แพทย์ฯ
       6.จัดหาครุภัณฑ์ โสตทัศณูปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเรียนรู้ของนักศึกษา
       7.พัฒนาห้องสมุด ให้มีหนังสือ วารสารทางการแพทย์ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ
       8.ปรับปรุงพัฒนาหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกกับ การเรียนรู้ของนักศึกษา
       9.จัดระบบการดูแลนักศึกษา ทั้งเรื่องของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สวัสดิการต่างๆ และกิจกรรมนักศึกษา
       10.จัดทำระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบการวัดและประเมินผล
       11.สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรจากศูนย์แพทย์ฯต่างๆและชุมชนในท้อง ถิ่นเพื่อผลิตแพทย์ ให้ออกไปทำงานในชนบทได้อย่างยั่งยืน
       12. พัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน

นโยบาย
       1.ใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งศูนย์แพทย์ฯมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร เป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
       2.กำหนดแพทย์ผู้รับผิดชอบหลักของกลุ่มรายวิชาต่างๆ เพื่อเป็นผู้จัดทำประมวลรายวิชา
แผนการสอน บริหารการจัดการเรียนการสอน จัดสอบและประเมินผลในกลุ่มรายวิชานั้นๆ
       3. อาจารย์แพทย์ทุกท่านจะต้องผ่านการอบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาอย่างน้อยในหัวข้อ
Basic and Clincal teaching และ Assesment
       4.แต่งตั้งอาจารย์แพทย์เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา แพทย์ ไม่เกิน 3 คน ต่ออาจารย์ 1 ท่าน
       5.การจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์การการเรียนรู้ ให้ใช้ปัญหาสุขภาพในท้องถิ่น เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ( community-based approach ) โดยจะร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น อบจ.,อบต.,เทศบาล และชุมชนต่างๆ
       6.จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา เพื่อปลูกฝังเจตคติให้มีความเอื้ออาทรต่อท้องถิ่นชนบท
มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถออกไปปฏิบัติงานในชนบทอย่างมีความสุขและยาวนาน


เกี่ยวกับศูนย์ ฯ 5 อันดับล่าสุด


      รายชื่ออาจารย์แพทย์ 11 / พ.ค. / 2553
      ฝ่าย / งาน 11 / พ.ค. / 2553
      โครงสร้างองค์กร 11 / พ.ค. / 2553
      แผนงานของศูนย์ ฯ 11 / พ.ค. / 2553
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 11 / พ.ค. / 2553


  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50