[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข้อมูลทั่วไป

เรื่อง : การจัดการทรัพยากรบุคคล

ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 4899
ศุกร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.

การจัดการทรัพยากรบุคคล

 1.  มีกลไกคัดเลือกแพทย์เข้าทำงานโดยกำหนดให้มี ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนได้แก่
  - มีการประกาศรับสมัครทั่วไป
  - มีการกำหนดขั้นตอนการคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  - ประกาศผลการคัดเลือกโดยเปิดเผย
  - คณะอนุกรรมการฝ่ายเลือกสรรแพทย์ และฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดหน้าที่ของแพทย์ หรือนำเข้าที่
  ประชุมองค์กรแพทย์
 2. มีการจัดจำนวนแพทย์ปฏิบัติงานเพียงพอตามความจำ เป็นของผู้ป่วย
  จำนวนการปฏิบัติงานของแพทย์ขึ้นกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยทางกลุ่มงานต่างๆ จะรับผิดชอบจัดสรรแพทย์ให้เพียงพอ
  ต่อการปฏิบัติแต่ละด้านโดยให้แต่ละกลุ่มงานได้วิเคราะห์ภาระงานความจำเป็น และการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ จำนวนแพทย์ที่มี
  อยู่ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสรรแพทย์ และฝ่ายวิชาการจัดสรรจำนวนแพทย์ใช้ทุนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในกลุ่ม ต่างๆ
  โดยเสมอภาคตามข้อกำหนดของกระทรวง ตามแนวทางการดำเนินงานของแพทย์ใช้ทุนประจำปี 2548
 3. มีกลไกดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์ที่อยู่ระหว่าง เพิ่มพูนทักษะและกลไกการดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
  - ปฐมนิเทศรวมโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แบ่งเป็นปฐมนิเทศในสถานที่ จะมีการแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  สิทธิ ผลประโยชน์ นโยบายโรงพยาบาลและนอกสถานที่ จะเน้นถึงความสัมพันธ์ในองค์กร ปฐมนิเทศย่อยของกลุ่มงาน
  โดยจัดทำคู่มือปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน
  - ได้มีการสื่อสารจนมีความเข้าใจร่วมกันให้มีการปรึกษาผ่านระบบสื่อสารได้ตลอด เวลา
  - มีการทบทวนการตรวจรักษาของแพทย์ใช้ทุนรวมทั้งความสมบูรณ์ของการบันทึก ทางเวชระเบียน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์กรแพทย์มีนโยบายในการพัฒนาแพทย์ในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านบริหาร
  - สนับสนุนให้เข้าอบรมนักบริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
  - ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพจัดอบรมความรู้ด้านการบริหาร เช่น การอบรมภาวะผู้นำ
 2. ด้านบริการ
  - ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริการที่
  ดี และการพัฒนาบุคลิกภาพ
 3. ด้านวิชาการ
  3.1 การเพิ่มความรู้ ความชำนาญ ในวิชาชีพนั้นๆ โดยการ
  - ให้ลาศึกษาต่อยอดในสาขาที่กลุ่มงานเห็นเหมาะสม
  - ให้มีการประชุม อบรม ตามสาขาปีละ 2 ครั้ง
  - เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาบรรยาย
  - สนับสนุนให้มีการไปประชุมวิชาการ หรือดูงานในต่างประเทศ
  3.2 สนับสนุนให้จัดประชุมวิชาการภายในกลุ่มงาน และระหว่างกลุ่มงาน
  3.3 การพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น การอบรม การทำวิจัย คอมพิวเตอร์
  3.4 โรงพยาบาลสนับสนุนเงินทุนซื้อตำรา หนังสือวิชาการเข้าห้องสมุดข้อมูลทั่วไป 5 อันดับล่าสุด


      เว็บไซต์สำหรับนักศึกษาแพทย์ 7 / ธ.ค. / 2553
      เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 11 / พ.ค. / 2553
      เว็บลิงค์ 11 / พ.ค. / 2553
      การจัดการทรัพยากรบุคคล 7 / พ.ค. / 2553
      มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย 16 / ก.พ. / 2553


  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50