[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข้อมูลทั่วไป

เรื่อง : มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย

ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 11419
อังคาร ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 10 ครั้ง.

การดูแลผู้ป่วย
มีการจัดองค์กรเพื่อให้บริการทางการแพทย์ตามลักษณะและปริมาณงานอย่างไร(การ จัดแบ่งเป็นภาควิชา/ กลุ่มงาน/ ฝ่าย/
แผนก/ หน่วย)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้แบ่งกลุ่มงานที่ให้บริการทางการแพทย์ออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ 14 กลุ่มงาน คือสูติ-นรีเวช
ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญี อายุกรรม จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก พยาธิวิทยาคลินิกและพยาธิวิทยากายวิภาค เวชกรรม
ฟื้นฟู รังสีวิทยา จิตเวช เวชกรรมสังคม และห้องฉุกเฉินมีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางการแพทย์มี ประสิทธิภาพ
โดยมีแพทย์เข้าไปเป็นประธานและกรรมการ เช่น คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยใน และคณะกรรมการควบคุมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล คณะกรรมการห้องผ่าตัด คณะกรรมการเภสัชบำบัด คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้ เพื่อช่วยเหลือเด็กสตรีที่ถูกทารุณกรรม
คณะกรรมการทบทวนบันทึกเวชระเบียน เป็นต้นรวมทั้งมีการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนให้สอดคล้องกับงาน และจำนวนแพทย์เฉพาะ
ทางสาขานั้นๆ

ขอให้สรุปแนว ทางและการปฏิบัติเกี่ยวกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ของแพทย์ในประเด็น
ต่อไปนี้

1. ข้อตกลงที่จำเป็นเพื่อความราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแพทย์

 • ข้อตกลงในการดูแล ผู้ป่วยที่คาบเกี่ยวระหว่างแผนก เช่น GI Bleed, CVA
 • กรณียานอกบัญชียา หลักแห่งชาติ มีข้อตกลงร่วมกันกับฝ่ายเภสัชกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยต้องใช้ยาดังกล่าวได้รับยา อย่าง
  รวดเร็ว
 • ข้อตกลงในการใช้ ห้องผ่าตัด เพื่อให้ใช้สถานที่ และทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่า
 • มีการประชุมและทำ ข้อตกลงในการรับส่งผู้ป่วยระหว่างในโรงพยาบาลในเครือข่าย เช่น กรณีส่งผู้ป่วยกลับจะมี
  แผนการรักษา ให้ความรู้ในการดูแล และปฏิบัติตัวที่บ้านก่อน
 • ข้อตกลงการงดอยู่ เวรห้องฉุกเฉินของแพทย์
 • ระเบียบปฏิบัติงาน ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
 • ข้อตกลงการบันทึก เวชระเบียนของแพทย์ และการขอประวัติการรักษาผู้ป่วย

2. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมในการทำงานของแพทย์

           องค์กรแพทย์ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกำกับมาตรฐานตุลาการและวิชาชีพรวบรวมแนว ทางที่สำคัญในการป้องกันปัญหาทาง
จริยธรรม ได้แก่ แนวทางการวินิจฉัยภาวะสมองตายของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แนวทางการยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ แนวทางการ
ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยของแพทย์และทันตแพทย์ แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีการจัดอบรมการป้องกันการฟ้องร้อง โดย
เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และจากแพทยสภามาเป็นวิทยากร


3. แนวทางการอนุญาตให้แพทย์ดูแลผู้ป่วยหรือทำหัตถการที่ซับซ้อนหรือความเสี่ยง สูงซึ่งแพทย์ผู้ดูแลควรมีความรู้และ
ทักษะที่เพียงพอ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 • องค์กรแพทย์ได้ผ่านทางทีมนำทางคลินิก ได้จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญ พบบ่อย และมีความเสี่ยงสูงในแต่
  ละสาขา โดยมุ่งเน้นคุณภาพของการรักษา และเป็นแนวทางการดูแลที่สำคัญในการปฏิบัติงานของแพทย์ เช่น CPG Head
  Injury, Open Fracture , DHF, โรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก
 • สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติงานโดยมีแพทย์เจ้าของผู้ป่วยควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิด

4. แนวทางการทบทวนผลการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อหาโอกาสพัฒนาและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
              ทีมนำทางคลินิกทุกทีมได้มีการนำข้อมูลผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วย ได้แก่ โรคที่พบบ่อย โรคที่มีการส่งต่อสูง
ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ และโรคที่เป็นสาเหตุการตาย มาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละทีมโดยมีตัวชี้วัด
ชัดเจน เช่น การลดอัตราการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลซ้ำใน 28 วัน การทบทวนอัตราภาวะแทรกซ้อนในมารดาและทารก
เกิดแนวทางการดูแลผู้ป่วยก่อนคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน ร่วมกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยก่อนคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน ร่วมกับ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยของ PCT สูตินรีเวชกรรม และ PCT กุมารเวชกรรม การทบทวน การติด
เชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะร่วมกับคณะกรรมการการ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
แนวทาง VAP

5. แนวทางการทบทวนความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการตรวจรักษา

 • ประสิทธิภาพในการตรวจรักษาพิจารณาจาก Clinical Indicator ของแต่ละกลุ่มงาน/ PCT
  - ตัวชี้วัดทั่วไป
  - ตัวชี้วัดเฉพาะโรค
  แต่ละกลุ่มงาน/ PCT กำหนดตัวชี้วัดของตนเอง เริ่มต้นกลุ่มงานละ 1-2 ตัว มาตรฐาน หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละ
  กลุ่มงาน / PCT เป็นผู้กำหนดเอง
 • บทบาทขององค์กรแพทย์
  - ประสานกับกลุ่มงาน /PCT ในการกำหนดตัวชี้วัด
  - ประสานหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละกลุ่มงาน/ PCT ในการกำหนดเป้าหมาย หรือมาตรฐานของตัวชี้วัดที่ควรจะเป็น
  - ประสานกับกลุ่มงาน/ PCT เพื่อเพิ่มตัวชี้วัดให้ครอบคลุมโรคมากขึ้น (กรณีที่ตัวชี้วัดเดิมคงที่แล้ว)
  - ประสานงานเพื่อประเมินความเหมาะสมในการตรวจรักษาของแพทย์ กับตัวแทนจากกลุ่มงาน PCT และฝ่ายบริหาร
  ตามความเหมาะสม
  - มีการประชุมทบทวนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ร่วมกับเภสัชกร

6. แนวทางการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงทางการแพทย์
           คณะกรรมการองค์กรแพทย์ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการดังนี้

 • มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้ในเรื่องความเสี่ยงทางการ แพทย์แก่แพทย์ โดยผ่านองค์กรแพทย์ และทีมสห
  วิชาชีพ เช่น การประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับการถูกฟ้องร้อง
 • การรับเรื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำมาแก้ไของค์กรเพื่อ แก้ไขให้เป็นรูปธรรมแนวทางการจัดการ ดังนี้
  • มีการจัดทำมาตรฐานในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น การหลีกเลี่ยงการใช้อักษรย่อ “ ชื่อยา ” ที่ไม่เป็นมาตรฐาน ระบบ Copy order ระบบการรับ – ส่ง การรักษาต่อระหว่างโรงพยาบาล – สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาล– โรงพยาบาล
  • นำเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการกำกับมาตรฐานตุลาการและมาตรฐาน วิชาชีพ เพื่อการทบทวนเหตุการณ์สำคัญ และ
   กำหนดแนวทางดูแลรักษาผู้ป่วย และแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ

7. แนวทางปรึกษาระหว่างแพทย์
              มีข้อตกลงร่วมกันเรื่องการปรึกษาระหว่างกลุ่มงานในการประชุมองค์กรแพทย์ซึ่ง แบ่งเป็น

 • งานผู้ป่วยนอกจะเขียนบันทึกใน OPD Card ส่งปรึกษาได้โดยตรงที่ห้องตรวจ
 • ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล จะมีแบบฟอร์มการปรึกษา ซึ่งแต่ละกลุ่มงานจะมีระบบจัดตารางเวรรับปรึกษา โดยแบ่งเป็นใน
  และนอกเวลาราชการ หรือสามารถโทรศัพท์ตามได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน

8. แนวทางการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมและแพทย์ ที่ไม่ใช่แพทย์ประจำ

- มีคณะกรรมการและฝ่ายวิชาการ ดูแลแพทย์ใช้ทุน และแพทย์เพิ่มพูนทักษะรวมทั้งจัดทำคู่มือ ระเบียบปฏิบัติงาน
- มีการปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะก่อนการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ
- มีการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างแพทย์ใช้ทุนและ แพทย์ประจำทั้งในและนอกเวลาราชการ
- มี Conference ในแต่ละกลุ่มงานทุกเดือน
- มีการทบทวนการรักษาความครบถ้วนเวชระเบียนของแพทย์
ข้อมูลทั่วไป 5 อันดับล่าสุด


      เว็บไซต์สำหรับนักศึกษาแพทย์ 7 / ธ.ค. / 2553
      เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 11 / พ.ค. / 2553
      เว็บลิงค์ 11 / พ.ค. / 2553
      การจัดการทรัพยากรบุคคล 7 / พ.ค. / 2553
      มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย 16 / ก.พ. / 2553


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ jajaeay@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50