[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 รายการลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 รายการ ดังนี้
1. ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ จำนวน 1 งาน
2. ซ่อมแซมปรับปรุงทางลาด ขนาด 4x6.5 เมตร จำนวน 1 งาน
3. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว (คสล.) ความยาว 50 เมตร จำนวน 1 งาน
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าบริเวณใน รพ.สต. ขนาด 8x50 เมตร จำนวน 1 งาน
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน (คสล.) บริเวณด้านใน รพ. จำนวน 1 งาน
6. ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ (คสล.) บริเวณ จำนวน 1 งาน
ด้วยเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศ จ.ภูเก็ต

ราคากลาง ปปช.

แบบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)อ่าน : 196
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21-11-2017)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21-11-2017)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (วงเงินไม่เกิน 5ล้าน) (20-11-2017)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20-11-2017)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-11-2017)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (วงเงินเกิน 10ล้าน) (14-11-2017)