[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


        ด้วยสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ประกวดราคาซ์้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.vachiraphuket.go.th
หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สามารถแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่


     -      กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

            หมายเลขโทรศัพท์ 076 211330 ต่อ 204, 205 โทรสาร 076 222915   e-mail: fdapv83@fda.moph.go.th

     -       กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 353 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต 83000                   

            หมายเลขโทรศัพท์ 076 361234 ต่อ 2955, 2956            

ในระหว่างวันที่ 10  - 16 สิงหาคม 2560

  ร่างประกาศ 

ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding 4-2

ราคากลาง 4.2

กำหนด GPU สำหรับประกาศร่าง

เอกสารประกอบ 1     เอกสารประกอบ 2     เอกสารประกอบ 3     เอกสารประกอบ 4

 

 

 

 อ่าน : 321
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11-12-2017)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ัลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11-12-2017)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (วงเงินเกิน10ล้าน) (06-12-2017)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(วงเงินเกิน10ล้าน) (04-12-2017)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (29-11-2017)
ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (hyper-hypothermia) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27-11-2017)