[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


        ด้วยสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ประกวดราคาซ์้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 4/1 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
หรือ www.vachiraphuket.go.th
หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สามารถแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่

     -    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

          หมายเลขโทรศัพท์ 076 211330 ต่อ 204, 205 โทรสาร 076 222915    e-mail: fdapv83@fda.moph.go.th


     -    กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 353 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต 83000      

          หมายเลขโทรศัพท์ 076 361234 ต่อ 2955, 2956           

ในระหว่างวันที่ 10  - 16 สิงหาคม 2560

 

ราคากลาง 4.1

ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding 4-1

กำหนด GPU สำหรับประกาศร่าง

เอกสารประกอบ 1    เอกสารประกอบ 2     เอกสารประกอบ 3      เอกสารประกอบ 4     เอกสารประกอบ 5

เอกสารประกอบ 6    เอกสารประกอบ 7     เอกสารประกอบ 8      เอกสารประกอบ 9     เอกสารประกอบ 10

 

 อ่าน : 450
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (17-07-2018)
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 รายการ (13-07-2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13-07-2018)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03-07-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02-07-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-06-2018)