[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โพสต์เมื่อ : 29 มี.ค. 2561 : 12:36
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน รพ.วชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 28 มี.ค. 2561 : 11:47
คณะกรรมการพัฒนา รพ.วชิระภูเก็ตร่วมกับ รพ.วชิระภูเก็ต ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 26 มี.ค. 2561 : 18:55
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป้นเงินทั้งสิ้น 15,630,000 บาท (สิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน
โพสต์เมื่อ : 26 มี.ค. 2561 : 09:12
1. ขออนุมัติลงเว็บไซต์ 2. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความโปร่งใส  
หมวดหมู่ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
โพสต์เมื่อ : 26 มี.ค. 2561 : 09:10
1. ขออนุมัติลงเว็บไซต์ 2. แผนการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 3. ภาพกิจกรรม การประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 4. คำประกาศเจตนารมณ์  
หมวดหมู่ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลแผนปฏิบัติการ
โพสต์เมื่อ : 26 มี.ค. 2561 : 09:06
(1)การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 2. ขออนุมัติลงเว็บไซต์  
หมวดหมู่ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2561 : 16:14
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2561 : 16:12
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2 )  
หมวดหมู่ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2561 : 16:03
4. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่อง ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
หมวดหมู่ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2561 : 15:57
1. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2. บันทึกข้อความขออนุมัติลงเว็บไซต์ 3. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
หมวดหมู่ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ศูนย์ร้องเรียน
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2561 : 15:50
1. แผนผังขั้นตอนศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและจัดการเรื่องร้องเรียน 3. สรุปผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
หมวดหมู่ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
รายงานผลการปฏิบัติงานมตามคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2561 : 15:44
รายงานผลการปฏิบัติงานมตามคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2561 : 13:51
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) " เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 256  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อฟิล์มชนิดดรายเลเซอร์ ขนาด 14x17 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2561 : 11:04
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อฟิล์มชนิดดรายเลเซอร์ ขนาด 14x17 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,997,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพักผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2561 : 09:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพักผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภุเก็ต ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2561 : 09:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภุเก็ต ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโปรแกรมบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 22 มี.ค. 2561 : 18:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโปรแกรมบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเกาะโหลน ป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2561 : 19:55
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเกาะโหลน ป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.
ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2561 : 17:12
ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต วันที่ 22-23 มีนาคม 2561  
หมวดหมู่ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
กิจกรรมประกาศการเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance"
โพสต์เมื่อ : 20 มี.ค. 2561 : 17:30
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้สนับสนุนจัดกิจกรรมประกาศการเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance"  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/72 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>