[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดภูเก็ต (Phuket Service link)ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 2 ธ.ค. 2560 : 11:59 หมวด บริการจากใจศูนย์บริการร่วมจังหวัดภูเก็ต (Phuket Service link)
บริเวณตึกอำนวยการชั้น 1 ห้องโลมา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7636-1234 โทรสาร 0-7621-1155

 "เข้าใจ  เข้าถึง  พึงพอใจ"

ที่มาของศูนย์บริการร่วม

         จากแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) 
และมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผู้มาใช้บริการ โดยแนวทางหนึ่งในนั้น ได้แก่ การนำเสนอ
เอารูปแบบศูนย์บริการร่วม (Service Link) มาใช้บริการประชาชน ในเรื่องต่างๆ ของกระทรวง
หรือจังหวัดนั้นๆ

 ศูนย์บริการร่วม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โดยการปรับปรุงการบริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และสนองตอบต่อความต้องการของประชนยิ่งขึ้น สำหรับรูปแบบศูนย์บริการร่วมมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ขอบเขตและองค์ประกอบ  ของศูนย์บริการร่วม

ศูนย์บริการร่วม คือ หน่วยให้บริการประชาชนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง
โดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) และหน่วยงานภาคเอกชนนำงานบริการของแต่ละหน่วยงานทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการเดียว และมีการจัดระบบงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง สามารถปฏิบัติงานให้บริการแทนกันได้ ณ ศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถขอรับบริการได้หลายเรื่องพร้อมกันในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอทราบข้อมูล/ข่าวสาร การยื่นเรื่อง และการขออนุญาตหรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดยติดต่อเจ้าหน้าที่
ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

ศูนย์บริการร่วมสถานที่ราชการ หรือเรียกว่า ศูนย์บริการร่วม เป็นหน่วยให้บริการประชาชน
ที่มีสถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ โดยนำงานบริการที่หลากหลายมีขั้นตอนการดำเนินการ
หลายขั้นตอนหรือต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในหลายหน่วยงานที่อยู่ต่างพื้นที่หรือในพื้นที่เดียวกัน
แต่ต่างอาคารหรือต่างชั้นมารวมให้บริการ ณ จุดเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย
ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมอาจให้บริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งในและนอกเวลาราชการได้

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์บริการร่วมจังหวัดภูเก็ต


สถานที่ตั้ง  :  บริเวณตึกอำนวยการชั้น 1 ห้องโลมา 
                            โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถนนเยาวราช 
                             ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
                             จังหวัดภูเก็ต 83000

วันเปิดดำเนินการ :  13  กรกฎาคม 2551
*  วัน – เวลา ในการให้บริการ  :  08.30 – 16.30 น. ทุกวันราชการ

งานบริการทั้งหมด  :  30  งานบริการ
     - บริการข้อมูลข่าวสาร 18  งานบริการ
     - บริการรับเรื่อง – ส่งต่อ  4  งานบริการ
     - บริการเบ็ดเสร็จ    8  งานบริการ

กระทรวงที่ร่วมบริการ   :  10 กระทรวง
 - หน่วยงานที่ร่วมบริการ  :  15  หน่วยงาน
     - ส่วนราชการประจำจังหวัด        10   หน่วยงาน
     - รัฐวิสาหกิจ    3   หน่วยงาน
     - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  1   หน่วยงาน
     - ส่วนกลาง 1   หน่วยงาน
     - องค์กรเอกชน  1 หน่วยงาน

 - ช่องทางการขอรับบริการ 
     - จุดบริการ  โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
     - โทรศัพท์ (0-7636-1234 ต่อ 1173)
     - เว็บไซต์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต http://www.vachiraphuket.go.th
     - อีเมล์ info@vachiraphuket.go.th

 

 ขอบเขตการทำงานของศูนย์บริการร่วมจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์บริการร่วมจังหวัดภูเก็ต (Phuket Service Link) คือจุดรวมงานบริการของส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจในจังหวัดภูเก็ตเข้าไว้ ณ จุดเดียวกัน แยกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร / คำปรึกษา
มีงานบริการจำนวน 18 งานบริการ แยกเป็นของส่วนราชการ ดังนี้

กระทรวง

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

ชื่องานบริการ

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานจัดหางาน

ข้อมูลตำแหน่งว่างงาน

ข้อมูลการขอรับระโยชน์ ทดแทน

สำนักงานประกันสังคม

ข้อมูลประกันสังคม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงพาณิชย์

ประกันภัยจังหวัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์และประกันอัคคีภัย

กระทรวงท่อง
เที่ยวและกีฬา

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานสัสดีจังหวัด

ข้อมูลการรับลงบัญชีทหารการรับหมายเรียกทหาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต (รัฐวิสาหกิจ)

ข้อมูลข่าวสารของไปรษณีย์

กระทรวงมหาดไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด(รัฐวิสาหกิจ)

ข้อมูลการไฟฟ้า

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด (รัฐวิสาหกิจ)

ข้อมูลการประปาจังหวัดภูเก็ต

กระทรวงคมนาคม

สำนักงานขนส่งจังหวัด

ข้อมูลสวัสดิภาพการขนส่งทางบก

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กระทรวงการคลัง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดินในเขตจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดภูเก็ต ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ข้อมูล พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ

         ประเภทที่ 2 การให้บริการรับเรื่อง – ส่งต่อ
มีงานบริการ 4 งาน ของส่วนราชการดังนี้

 

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

ชื่องานบริการ

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

งานขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (บัตรทอง)

งานสงเคราะห์แรงงานต่างด้าวและชาวต่างประเทศที่มารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

งานขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งานลงทะเบียนตามโครงการจ่ายตรง

          ประเภทที่ 3 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
มีงานบริการจำนวน 8 งาน ของส่วนราชการดังนี้

กระทรวง

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

ชื่องานบริการ

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

งานตรวจสอบสิทธิ์และรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

งานรับจองห้องพิเศษ

กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลนครภูเก็ต

งานการแจ้งเกิด

งานการแจ้งตาย

งานคัดรับรองบัตรประจำตัวประชาชน

งานคัดรับรองทะเบียนบ้าน

งานคัดรับรองสูติบัตรเด็ก

งานคัดรับรองทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) ของต่างด้าว

 

ขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการในงานบริการแต่ละประเภท

ประเภทที่ 1 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
       ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ เพื่อสอบถามข้อมูลข่าวสาร หรือศึกษารายละเอียดทางเว็บไซต์ www.vachiraphuket.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 076-361234 ต่อ 1130 หรือ 1173 โดยมี 18 งานบริการดังนี้

 1. ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
 2. ข้อมูลการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
 3. ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแรงงาน
 4. ข้อมูลการไฟฟ้า
 5. ข้อมูลประกันสังคม
 6. ข้อมูลสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
 7. ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 9. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง
 10. ข้อมูลข่าวสารของไปรษณีย์
 11. ข้อมูลการรับลงบัญชีทหาร การรับหมายเรียกทหาร
 12. ข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดินในเขตจังหวัดภูเก็ต
 13. ข้
 14. ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 15. ข้อมูลเกี่ยวกับการนวดคลายเครียด
 16. ข้อมูล พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ
 17. ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดภูเก็ต
 18. ข้อมูลการประปา จังหวัดภูเก็ต

ประเภทที่ 2 การให้บริการรับเรื่อง – ส่งต่อ มี 4 งานบริการ
      
       1. งานขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
       ขั้นตอนการให้บริการ
       ผู้รับบริการติดต่อขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ได้ที่เคาน์เตอร์ศูนย์บริการร่วมจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยนำหลักฐานได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
ที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร) สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ กรณีพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าของบ้าน
หรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชน รับรองว่าได้พักอาศัยอยู่จริง หรือรับรองตนเองก็ได้ โดยแสดงหลักฐานอื่นประกอบเช่น ใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ที่มีชื่อตนเองเป็นคนจ่ายเพื่อยืนยันว่าได้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจริง  เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีสิทธิที่จะทำบัตรทองได้หรือไม่ หากคุณสมบัติครบ ก็ทำการลงทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และส่งเรื่องให้สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พิจารณา โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อ สปสช. อนุมัติแล้ว จะจัดส่งให้โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้รับบริการ
มารับบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ศูนย์บริการร่วมจังหวัดภูเก็ต 

       
       2. งานสงเคราะห์แรงงานต่างด้าวและชาวต่างประเทศที่มารักษาพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
 
 ติดต่อ ณ เคาน์เตอร์ศูนย์บริการร่วม เจ้าหน้าที่รับเรื่อง และส่งต่อ เจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์  เพื่อรับคำชี้แจงหรือคำปรึกษา จากเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในการดำเนินเรื่องขอรับบริการ


3.  งานรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร หรือโครงการให้บริการนำเงินสด ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ค่าคลอด จ่ายให้แก่ผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาล (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) หรือโครงการจ่ายข้างเตียง
  เป็นการให้บริการกับผู้ประกันตนที่มีบัตรประกันสังคม และมาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยไม่ต้องไปเบิกเงินค่าคลอดที่สำนักงานประกันสังคม  และไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่าคลอดไปก่อน

ขั้นตอนการให้บริการ

      ผู้ที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาล สิทธิบัตรประกันสังคม ยื่นเอกสาร สำเนาสูติบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ใช้สิทธิ  กรณีใช้สิทธิมารดา หากใช้สิทธิบิดา จะต้องแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส  ให้ยื่นหนังสือรับรองการเป็นบุตร ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัด ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบสิทธิถูกต้อง  จะให้ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร  กรณีผู้ป่วยพักในโรงพยาบาล จะมีเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเป็นผู้นำแบบฟอร์มไปยื่นให้   ณ  จุดที่ผู้รับบริการพักอยู่ และรวบรวมมาให้ที่ศูนย์บริการร่วม เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี หลังจากสำนักงานประกันสังคมทำการตรวจสอบสิทธิแล้วจะนำเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรมาจ่ายให้กับผู้ประกันตน ที่หอผู้ป่วยหรือข้างเตียงผู้ป่วย

       4. งานลงทะเบียนตามโครงการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 
 

หมายเหตุ : รอหนังสือตอบรับจากกรมบัญชีกลาง ภายใน 30 วัน


ประเภทที่ 3 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ มี 5 งานบริการ ดังนี้ 

1. งานตรวจสอบสิทธิและรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

1.1 งานตรวจสอบสิทธิ เป็นการให้บริการผู้ที่เข้ารับการรักษา   ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และแพทย์ลงความเห็นให้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (Admit)

ขั้นตอนการให้บริการ
(1)  ผู้ป่วยหรือญาติยื่นหลักฐานเพื่อขอตรวจสอบสิทธิ
(2)  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านต่างๆ ของผู้ป่วย
(3)  เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าจะต้องรับการรักษาพยาบาลที่อาคารใด

 

1.2 การรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

1)  ผู้รับบริการยื่นความจำนง
2)  ประเมินอาการผู้ป่วย
3)  ลงทะเบียนนอนโรงพยาบาล
4)  เบิกยาห้องยาผู้ป่วยใน
5)  เจ้าหน้าที่เปลนำส่งตามตึก

1.3 งานรับจองห้องพิเศษ สำหรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลที่ห้องพักแยกส่วนตัว และแพทย์อนุญาตให้เข้ารับการรักษาที่ห้องดังกล่าว

ขั้นตอนการให้บริการ

ผู้ป่วยที่ประสงค์จะจองห้องพิเศษ ลงทะเบียนจองได้ที่เคาน์เตอร์ศูนย์บริการร่วม โดยกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดจองห้องพิเศษ เพื่อจัดลำดับคิว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะห้องพัก หากว่างก็จะแจ้งผู้ป่วย / เจ้าหน้าที่ที่ผู้ป่วยพักอยู่เดิมทราบ  เพื่อเตรียมพร้อม ในการย้ายไปห้องพิเศษ


 

       3. งานการแจ้งเกิด
       เป็นบริการร่วมที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากเป็นโรงพยาบาล ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้บริการ

       ขั้นตอนการให้บริการ
       ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเกิดให้แจ้งเกิดภายใน สิบห้า วันนับจากวันที่เด็กเกิด โดยยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียนดังต่อไปนี้
       3.1 บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
       3.2 บัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดาเด็ก (ถ้ามี)
       3.3 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
       3.4 หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล
         
          ยื่นคำร้องแบบ ท.ร. 100 นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการตามแบบฟอร์มในคอมพิวเตอร์ / พิมพ์สูติบัตรนายทะเบียนลงนาม
ในสูติบัตรและหนังสือรับรองการเกิด มอบสูติบัตรให้กับผู้แจ้ง ระยะเวลาขั้นตอนในการให้บริการไม่เกิน 10 นาที

 

       4. งานแจ้งตาย
       เป็นบริการร่วมที่อำนวยความสะดวกให้กับญาติของผู้ตายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้บริการ

       ขั้นตอนการให้บริการ
       ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งการตายให้แจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงโดยยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
       4.1  บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
       4.2  หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
       4.3  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าหน้าที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี)
ยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม ท.ร. 31 นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบหลักฐาน บันทึกรายการบุคคลจากฐานข้อมูลออกใบเสร็จค่าธรรมเนียม และลงชื่อนายทะเบียนและส่งมอบหลักฐานให้กับผู้แจ้ง ระยะเวลาขั้นตอนในการให้บริการไม่เกิน 10 นาที

5. คัดรับรองบัตรประจำตัวประชาชน
6. คัดรับรองทะเบียนบ้าน
7. คัดรับรองสูติบัตร
8. คัดรับรองทะเบียนประวัติ (ทร. 38/1) ของต่างด้าว

                  เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ที่ต้องการใช้รายการบุคคล (บัตรประจำตัวประชาชน) และทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณะบัตร  คัดรับรองทะเบียนประวัติ (ทร. 38/1) ของต่างด้าว

 ขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ที่ประสงค์จะคัดรับรองรายการบุคคลและทะเบียนราษฎร ต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
5.1  บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
5.2  หลักฐานการมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น สูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านกรณีผู้ขอคัดมิใช่เจ้าตัวเอง
5.3  สำเนาใบแจ้งความ
ผู้ร้องกรอกคำร้องพร้อมยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียน บันทึกรายการบุคคลในฐานข้อมูล พิมพ์รายการบุคคลในแบบ นายทะเบียนลงนามรับรองใบแนบ ออกใบเสร็จค่าธรรมเนียม และส่งมอบหลักฐานให้กับผู้ขอระยะเวลาขั้นตอนในการให้บริการไม่เกิน 7 นาที

 >> รายงานผลการดำเนินการ (2555)

  >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

>> ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสาร

 เข้าชม : 263025 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)