[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ข้อมูลบุคลากร23 ม.ค. 2552 : 01:50 | 2 ธ.ค. 2560 : 11:53


อัตรากำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

1. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด  1,738 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
2. จำแนกเป็น :

   - ข้าราชการ   670 คน ร้อยละ  38.55
   - ลูกจ้างประจำ    77 คน ร้อยละ   4.43
   - พนักงานราชการ    17 คน ร้อยละ   0.98
   - ลูกจ้างชั่วคราว   244 คน ร้อยละ  14.04
   - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 730 คน ร้อยละ  42.00

 

 ตารางที่ 1 : แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทของสาขา

สาขา

ปฏิบัติงานจริง : คน

ไปช่วยราชการ

มาช่วยราชการ

ข้าราชการ

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตาม
จ.18

ปฏิบัติ
งานจริง

แพทย์

106

101

-

-

6

8

1

5

ทันตแพทย์

25

21

-

-

-

-

-

-

เภสัชกร

35

35

-

-

1

7

-

1

พยาบาลวิชาชีพ

363

359

-

-

45

52

4

1

พยาบาลวิสัญญี

20

20

-

-

-

-

-

-

พยาบาลเทคนิค

19

18

-

-

4

-

1

-

นักเทคนิคการแพทย์

12

11

2

-

6

1

1

-

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

1

1

-

-

1

15

-

-

นักวิทยาศาสตร์

-

-

-

-

1

2

-

-

นักรังสีการแพทย์

3

3

-

-

-

-

-

-

นักกายภาพบำบัด

12

12

-

-

3

4

-

-

นักกิจกรรมบำบัด

2

2

-

-

-

2

-

-

นักวิชาการสาธารณสุข

7

7

2

-

16

32

-

-

นักโภชนาการ

2

2

1

-

-

1

-

-

นักสังคมสงเคราะห์

1

1

1

-

-

2

-

-

นักจัดการงานทั่วไป

2

2

-

-

10

25

-

-

นักวิชาการพัสดุ

1

1

1

-

2

1

-

-

นักวิชาการสถิติ

1

1

1

-

-

1

-

-

นักวิชาการเงินและบัญชี

2

2

1

-

1

12

-

-

นักทรัพยากรบุคคล

1

1

2

-

-

4

-

-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

-

1

-

2

1

-

-

นักจิตวิทยา

-

-

3

-

5

3

-

-

นักประชาสัมพันธ์

-

-

-

-

7

10

-

-

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-

-

-

-

1

2

-

-

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

-

-

-

-

1

2

-

-

นักวิเทศสัมพันธ์

-

-

-

-

1

1

-

-

นักวิชาการศึกษา

-

-

-

-

1

5

-

-

เจ้าพนักงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

2

2

-

-

-

-

-

-

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

2

2

-

-

-

-

-

-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

1

-

-

1

19

-

-

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

15

15

-

-

-

-

-

-

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

4

4

-

-

-

1

-

-

เจ้าพนักงานพัสดุ

2

2

-

-

1

17

-

-

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

8

7

-

-

1

1

1

-

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

11

10

-

-

1

2

1

-

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

16

16

-

-

2

-

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ

3

3

-

-

8

24

-

-

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

3

3

-

-

-

-

-

-

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1

1

-

-

1

16

-

-

นายช่างเทคนิค

2

2

1

-

-

14

-

-

นิติกร

-

-

1

-

-

-

-

-

แพทย์แผนไทย

2

2

-

-

2

2

-

-

อื่นๆ

-

-

-

77

113

441

1

-

รวมทั้งหมด

687

670

17

77

244

730

10

7

 

ตารางที่ 4 : แสดงจำนวนพยาบาลวิชาชีพจำแนกตามความชำนาญเฉพาะทาง ( 33 สาขา / 131 คน )

 

สาขา

Full time

สาขา

Full time

- พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

7

 - การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

1

- พยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ำ

4

 - การพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด

1

- การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมี    
และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

6

 - การพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด
  (สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ)

1

- การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

12

 - พยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด สาขาประสาทศัลยศาสตร์

1

- การพยาบาลผู้สูงอายุ

3

 - การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ

2

- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

5

 - พยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร

3

- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)

2

- การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

3

- การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต 

6

- การพยาบาลออร์โธปิดิกส์

1

- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

3

- การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ (นานาชาติ)

1

- การพยาบาลไอ ซี ยู

1

- การพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลโรคติดเชื้อ

1

- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจในเด็ก

2

- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

4

- การพยาบาลเด็กภาวะวิกฤต

2

- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

4

- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกและเด็ก

1

- การบริหารพยาบาล

16

- การพยาบาลทางประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์

10

- การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

11

- การพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

5

- การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต

3

- เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล)

7

- การพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ

1

- สาขาการพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วย   เอช ไอ วี/ เอดส์ 

1

 

 

ข้อมูล  ณ    30 มกราคม 2558

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่     เข้าชม : 270155 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล