[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล23 ม.ค. 2552 : 01:49 | 2 ธ.ค. 2560 : 11:54


คณะกรรมการบริหาร รพ.วชิระภูเก็ต : ปีงบประมาณ 2560


นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
ผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต

นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ
(รก.) รอง ผอ.ด้านการแพทย์
รอง ผอ.ด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ

พญ.ชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์
รอง ผอ.ด้าน พรส.
หน.ก.รังสีวิทยา

นพ.ทัปปณ สัมปทณรักษ์
รองผอ.ด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์

นพ.บุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล
รอง ผอ.ด้านปฐมภูมิ
หนก.ผู้ป่วยนอก

นพ.มนตรี บุญยกิตานนท์
ประธานองค์กรแพทย์
 

นางวันดี โกยกิจเจริญ
(รก.) รอง ผอ.ด้านการพยาบาล

นพ.เชิดชัย เจียมสินกุล
หน.ก.ศัลยกรรมกระดูก

นพ.ชาญชัย สุประสงค์สิน
หน.ก.สูติ-นรีเวชกรรม

นพ.สุเทพ ภคเมธาวี
หน.ก. ศัลยกรรม

นายสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม
รอง ผอ.ด้านอำนวยการ

พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร
ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
 

นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล
ผช.ผอ. ด้านบริการรูปแบบพิเศษ
หน.ก.อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

นพ.สมิทธิ์ สร้อยมาดี
ผช.ผอ.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

นพ.นพพล ธาดากุล
ผช.ผอ.ด้านนวัตกรรม
 

นพ.วีระวิทย์ สฤษดิพันธุ์
หน.ก. อายุรกรรม
 

พญ.ธิดา ขวัญนา
หน.ก.กุมารเวชกรรม
 

พญ.พยุงภัค สวนยา
หน.ก.วิสัญญี
 

นพ.จุฑามณี ยิ่งเจริญภักดี
หน.ก.จักษุวิทยา
 

นพ.พงศ์กิตติ์ กาญจนพินิศ
หน.ก.โสต ศอ นาสิกฯ
 

พญ.ปิยนาถ สกุลพิพัฒน์
หน.ก.เวชกรรมฟื้นฟู
 

พญ ธวัลรัตน์ ศรีจันทร์
หน.ก.จิตเวช
 

นพ.ณัฐชาติ บุญล้อม
หน.ก.พยาธิกายวิภาค
 

พญ.อมรรัตน์ ตันติทิพย์พงศ์
หน.ก.อาชีวเวชกรรม
 

พญ.วิทิตา แจ้งเอี่ยม
หน.ก.เวชกรรมสังคม
 

ทพญ. หรรษมลล์ กระจ่างดารา
หน.ก.ทันตกรรม
 

ภญ.สุวิมล อนันต์ศิริภัณฑ์
หน.ก.เภสัชกรรม
 

นางสาวบุญมา ติ้วสกุล
หน.ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 

น.ส.อุดมศรี วงศ์บุญยกุล
หน.ฝ.การเงินและบัญชี
 

นางจิราวรรณ งานสถิร
หน.ฝ.บริหารทั่วไป
 

นส.พัชรินทร์ ญาติรักษ์
หน.ก.พยาธิวิทยาคลินิก (รก.)

นส.ธิดา เทวรักษ์
หน.ก.โภชนศาสตร์

นางระวิเพ็ญ กิ่งแก้ว
หน.ฝ.การเจ้าหน้าที่

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560
แหล่งที่มา : พรบส.เข้าชม : 226875 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล