[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต23 ม.ค. 2552 : 01:44 | 16 พ.ย. 2558 : 09:34


ประวัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ

เป็นคนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีภรรยา ชื่อ นางวัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ มีบุตร 2 คน ชายและหญิง

จบการศึกษาดังนี้

 1. จบชั้นมัธยมศึกษา จาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปี 2518
 2. จบวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2522
 3. จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2525
 4. ได้รับวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2530
 5. ได้รับ MASTER OF PUBLIC HEALTH สาขาวิชาเอก: การพัฒนาสุขภาพ/Health Development (Health Profession Education) ประเทศเบลเยี่ยม

ประวัติการทำงาน

 • แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2525
 • ประจำแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี 2526
 • หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี 2536
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองโรงพยาบาลภูมิภาค
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล ปี 2539
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2545 – ปัจจุบัน

ผลงานที่เป็นเกียรติประวัติ

 • แพทย์ดีเด่นภาคใต้ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2534
 • ข้าราชการดีเด่น สาขาการบริหารนโยบายของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2541
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2542 จังหวัดสตูล
 • ศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2545
 • นักบริหารดีเด่น สาขาบริหารและพัฒนาด้านการแพทย์ ประจำปี 2547
 • ผู้ทำคุณประโยชน์แก่บุคคลออทิสติก (โครงการสัมมนาประเมินผลงานออทิสติกแบบบูรณาการ ) ปีงบประมาณ 2548


แนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคต เก่ง ดี มีสุข

ข้อคิดที่ฝากไว้
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
สารทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

พระราชดำรัสของพระราชบิดา น่าจะแนะทางในการดำรงชีวิตทั้งของแพทย์และพยาบาล

 

ติดต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ

สำนักเลขานุการผู้อำนวยการ  (คุณรุ่งอรุณ วิทยาประภัสสร) ชั้น 2 ตึกอำนวยการ
353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7636-1234 ต่อ 1100  อีเมล์ info(at)vachiraphuket.go.thเข้าชม : 74325 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล