[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : รายการตรวจสุขภาพประจำปี แยกตามสิทธิการรักษาปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 23 ม.ค. 2552 : 01:30 หมวด บริการจากใจ


รายงานการตรวจสุขภาพประจำปี (สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ) 
 
ประเภทบุคคล
X-ray
CBC
UA
Stool c/s
FBS
Chol
Triglyceride
BUN
Cretinine
Uric acid
PE
Alk phos
SGOT
SGPT
จำนวนเงิน
เอ็กซเรย์
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจปัสสาวะ
เพาะเชื้ออุจจาระ
น้ำตาลในเลือด
ไขมัน
ไขมัน
การทำงานของไต
การทำงานของไต
กรดยูริค
ค่าบริการทางการแพทย์
การทำงานของตับ
การทำงานของตับ
การทำงานของตับ
(170)
(90)
(50)
(200)
(40)
(60)
(60)
(50)
(50)
(60)
(50)
(50)
(50)
(50)
ผู้มีอายุต่ำกว่า 35 ปี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
360 บาท/คน
ผู้มีอายุมากกว่า 35ปี
-
830 บาท/คน
 
 
                                งานผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   076 - 361234 ต่อ 1227
 
 
หมายเหตุ: ในกรณีตรวจสุขภาพ   ข้าราชการจะต้องสำรองเงินจ่ายก่อนแล้วจึงนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกทุกครั้ง
 
รายงานการตรวจสุขภาพประจำปี(ประกันสังคม)
 
ประเภทบุคคล
X-ray
CBC
UA
Stool c/s
FBS
Chol
Triglyceride
BUN
Cretinine
Uric acid
PE
Alk phos
SGOT
SGPT
จำนวนเงิน
เอ็กซเรย์
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจปัสสาวะ
เพาะเชื้ออุจจาระ
น้ำตาลในเลือด
ไขมัน
ไขมัน
การทำงานของไต
การทำงานของไต
กรดยูริค
ค่าบริการทางการแพทย์
การทำงานของตับ
การทำงานของตับ
การทำงานของตับ
(170)
(100)
(60)
(200)
(60)
(60)
(100)
(60)
(60)
(60)
(80)
(60)
(60)
(60)
ผู้มีอายุต่ำกว่า 35 ปี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410 บาท/คน
ผู้มีอายุต่ำกว่า 35 ปี และสัมผัสอาหาร
-
-
-
-
-
-
-
-
-
610 บาท/คน
ผู้มีอายุมากกว่า 35ปี
-
990 บาท/คน
ผู้มีอายุมากกว่า 35ปี และสัมผัสอาหาร
1190 บาท/คน
 
                                    งานผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   076 - 361234 ต่อ 1227
หมายเหตุ : ผู้ที่ประกันตนเฉพาะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเท่านั้น จะสามารถตรวจสุขภาพได้ฟรีตามกลุ่มอายุ
รายงานการตรวจสุขภาพประจำปี (เงินสด)
 
ประเภทบุคคล
X-ray
CBC
UA
Stool c/s
FBS
Chol
Triglyceride
BUN
Cretinine
Uric acid
PE
Alk phos
SGOT
SGPT
จำนวนเงิน
เอ็กซเรย์
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจปัสสาวะ
เพาะเชื้ออุจจาระ
น้ำตาลในเลือด
ไขมัน
ไขมัน
การทำงานของไต
การทำงานของไต
กรดยูริค
ค่าบริการทางการแพทย์
การทำงานของตับ
การทำงานของตับ
การทำงานของตับ
(170)
(100)
(60)
(200)
(60)
(60)
(100)
(60)
(60)
(60)
(80)
(60)
(60)
(60)
ผู้มีอายุต่ำกว่า 35 ปี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410 บาท/คน
ผู้มีอายุต่ำกว่า 35 ปี และสัมผัสอาหาร
-
-
-
-
-
-
-
-
-
610 บาท/คน
ผู้มีอายุมากกว่า 35ปี
-
990 บาท/คน
ผู้มีอายุมากกว่า 35ปี และสัมผัสอาหาร
1190 บาท/คน
 
                                    งานผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   076 - 361234 ต่อ 1227
 
รายงานการตรวจสุขภาพประจำปี (บัตรประกันสุขภาพ) 
 
ประเภทบุคคล
X-ray
CBC
Blood Group
UA
Stool c/s
FBS
Chol
Triglyceride
BUN
Cretinine
Uric acid
PE
Alk phos
SGOT
SGPT
จำนวนเงิน
เอ็กซเรย์
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
หมู่เลือด
ตรวจปัสสาวะ
เพาะเชื้ออุจจาระ
น้ำตาลในเลือด
ไขมัน
ไขมัน
การทำงานของไต
การทำงานของไต
กรดยูริค
ค่าบริการทางการแพทย์
การทำงานของตับ
การทำงานของตับ
การทำงานของตับ
(170)
(90)
(50)
(60)
(200)
(40)
(60)
(60)
(60)
(60)
(60)
(80)
(60)
(60)
(60)
ผู้มีอายุ 40ปี –ขึ้นไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 บาท/คน
ตรวจเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
670 บาท/คน
 
 
                        งานผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   076 - 361234 ต่อ 1227
 
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิประกันสุขภาพสามารถตรวจได้ฟรีตามกลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป
                หรือถ้าต้องการตรวจเพิ่มเติมจะต้องจ่ายเงินสดตามรายการที่ต้องการจะตรวจเพิ่มเติม


เข้าชม : 235335 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)