[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 23 ม.ค. 2552 : 01:03 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 
ระบบบริการการแพทย์การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต มีเครือข่ายโรงพยาบาล 6 แห่ง
ร่วมปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ 2 แห่ง ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจัดตั้ง
โดยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีเรือเร็วสามารถออกปฏิบัติงานได้เมื่อมีนักท่องเที่ยว หรือประชาชนประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยร่วมกับหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 แห่ง รวมทั้งสิ้นมีหน่วยให้บริการจำนวน 20 หน่วย แยกเป็น หน่วย ALS 6
หน่วย, BLS 3 หน่วย และ FR 11 หน่วย มีศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้าศูนย์ และมีแพทย์รับปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถประสานงานขอควานช่วยเหลือกับกองเรือภาคที่ 3 และหน่วยบินตำรวจ ในการขอใช้ยานพาหนะพิเศษ เฮลิคอปเตอร์ เพื่อลำเลียง เคลื่อนย้าย ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเมื่อมีเหตุร้องขอความช่วยเหลือพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เช่นในทะเล และตามเกาะต่างๆ โดยร่วมกับหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อออกปฏิบัติการช่วยเหลือ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต
ตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต ด้านการประชาสัมพันธ์จัดทำป้ายติดตั้งบริเวณทางแยก ถนนสายหลัก ผลิตพวงกุญแจ สติกเกอร์ การ์ดนามบัตรไม้บรรทัด หมายเลข 1669 ให้ประชาชนรับทราบ และเรียกใช้บริการเมื่อมีเหตุจำเป็น จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องอุบัติเหตุ
และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแก่ประชาชนทั่วไป แกนนำชุมชน อป.พร. และนักเรียน นักศึกษา
 
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550
เป้าหมาย (Y)
ผลงาน (X)
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและควบคุมกำกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วม
ผู้นิเทศประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด
3 คะแนน
4 คะแนน
ü
 
 
ผลการดำเนินงาน
1.         มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และมีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมอ
2.         มีแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3.         มีการจัดอบรมหน่วยบริการระดับ FR. ใหม่
4.         จัดอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยบริการระดับ BLS, FR. ทุกแห่ง
5.                    ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องทวนสัญญาณวิทยุสื่อสารใหม่ เพื่อให้มีการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.          มีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยบริการระดับพื้นฐาน FR
7.          มีแผนการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทุกระดับ
ปัญหาและอุปสรรค
1.       การติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสาร ยังไม่สามารถติดต่อประสานงานได้ชัดเจนทุกพื้นที่ 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนเครื่องทวนสัญญาณเครื่องใหม่ 
2.       การปฏิบัติงานของหน่วยบริการไม่สนองตอบตามระบบการปฏิบัติงาน / บางหน่วยไม่รายงาน
การปฏิบัติงาน
แนวทางแก้ไข
1.       ประสานงานกับกองวิศวกรรมการแพทย์ เพื่อการพัฒนาระบบสื่อสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2.                รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพให้คณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550
เป้าหมาย (Y)
ผลงาน (X)
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
สัดส่วนของ FR : ALS+BLS เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตามเกณฑ์
ที่กำหนด
สัดส่วน
FR : ALS+BLS
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
3 คะแนน
1 คะแนน
 
ü
 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2550
                ( จำนวนครั้งการออกปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 3,246 ราย (270 ราย/เดือน)
          ( ประเภทของเหตุที่ให้บริการ :
                   เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน        ร้อยละ 30.06
                    อุบัติเหตุจราจร           ร้อยละ 53.50
                ( ALS    1,195 ราย (56.47%)    ( BS    783 ราย (37%) ( FR 86ราย (4.06%)
Ÿ ศูนย์แจ้งยกเลิกปฏิบัติการ 52 ราย
   สัดส่วนของ FR : ALS+BLS คือ 4.17 : 95.83
 
ปัญหาอุปสรรค
หน่วยบริการระดับท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานและได้รับอุปกรณ์มาตรฐานแล้ว ยังไม่มีผลการปฏิบัติงาน
 
แนวทางแก้ไข
1.       สรุปผลการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการทุกหน่วยได้รับทราบ
2.       ออกนิเทศตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการพื้นฐาน FR เพื่อรับทราบปัญหาและ หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
 
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550
เป้าหมาย (Y)
ผลงาน (X)
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระดับจังหวัดผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ตามเกณฑ์
ที่กำหนด
3 คะแนน
5 คะแนน
ü
 
 
ผลการดำเนินงาน
1.       มีที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดพร้อมผู้รับผิดชอบชัดเจน
2.       มีบุคลากร คือ พยาบาลวิชาชีพ และ พนักงานสื่อสาร ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
3.       มีแพทย์รับปรึกษาและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
4.       มีอุปกรณ์สื่อสารทั้งระบบโทรศัพท์ 1669 โทรศัพท์สายตรง และวิทยุสื่อสาร ติดต่อประสานงาน
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง, คอมพิวเตอร์+ Internet พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
5.       มีพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบเป็นหัวหน้าศูนย์และสั่งการ
ปัญหาอุปสรรค
1.          อัตรากำลังงานของ พยาบาลวิชาชีพ ในการบริหารจัดการการอยู่เวร เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์
รับแจ้งเหตุและสั่งการตลอด 24 ชั่วโมง มีไม่เพียงพอ
2.       โทรศัพท์ 1669 มีการใช้โทรศัพท์รบกวนการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยมากกว่า 10 ครั้ง/วัน 
และมีการแจ้งเหตุเท็จร่วมด้วย
3.       ศูนย์ฯ ไม่สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยบริการที่ออกปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ ทำให้การดูแล
การปฏิบัติงานและให้คำแนะนำไม่ทั่วถึง
 
แนวทางแก้ไข
1.       รายงานผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เพื่อช่วยดำเนินการแก้ปัญหา ให้มีการบริหารจัดการเชิงระบบ เพื่อสนองตอบนโยบายการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
2.       พัฒนาระบบทวนสัญญาณ และพิจารณาขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างชัดเจน
เพื่อให้การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ได้ปลอดภัยอย่างแท้จริง
 ในยามที่มีภาวะวิกฤติ
 
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550
เป้าหมาย (Y)
ผลงาน (X)
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยความครอบคลุมการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เพิ่มขึ้น
ตามเกณฑ์
ที่กำหนด
1,983 ราย
(0.6%)
2,064 ราย
(0.7%)
ü
 
 
จำนวนครั้งการออกปฏิบัติการ
          BLS     1,195   ราย     .    ALS           783   ราย ,       FR     86   ราย
          จำนวนประชากรในจังหวัดตามทะเบียนราษฎร์      297,536     คน
          ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2550 :ร้อยละ 0.7
 
รหัส
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550
เป้าหมาย (Y)
ผลงาน (X)
อัตรา (Z)
0606
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ตามเกณฑ์
ที่กำหนด
3 คะแนน
5 คะแนน
42.10 %
 
จำนวนหน่วยบริการ อปท. ปี 2549 ที่เข้าร่วมจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน       มี         4      แห่ง
          จำนวนหน่วยบริการ อปท. ปี 2550 ที่เข้าร่วมจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน       มี        12       แห่ง
          จำนวนหน่วยบริการ อปท. ทั้งหมดของจังหวัด                                   มี        19       แห่ง
          ผลการดำเนินงานตามสูตรคำนวณ คิดเป็น          ร้อยละ   42.10

ปัญหาอุปสรรค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่พร้อมให้บริการ   เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณจัดซื้อรถ, จำนวนบุคลากรที่ต้องอยู่เวรพร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และงบดำเนินการ
 
แนวทางแก้ไข
1.       ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดให้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน  
เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อให้บริการประชาชนในชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน
2.       วางแผนร่วมกันในการจัดระบบบริการในพื้นที่ อาจใช้การบูรณาการร่วมกันในพื้นที่ใกล้เคียง 
     หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

เข้าชม : 155875 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล