[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เรือ สธ.อันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 2 ธ.ค. 2560 : 11:59 หมวด บริการจากใจ


ก้าว แรกสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเกาะ เรือ "สธ. อันดามัน" มีความสามารถเทียบได้กับห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ปล่อยเรือ "สธ. อันดามัน" ลงน้ำเมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2538 ณ ท่าเรือโบ้ทลากูน ต.เกาะแก้ว
อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากการคมนาคมทางทะเล ของประชาชนตามเกาะต่าง ๆ ไม่สะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ประชาชน ไม่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของรัฐได้      
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายในการพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขให้เหมาะสมกับ คุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 8 ล้านบาท และครุภัณฑ์ 2 ล้านบาท ให้จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เกาะชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดสร้างเรือพยาบาล จำนวน 1 ลำ

เรือ "สธ. อันดามัน" มีวัตถุประสงค์ดังนี้      
       1. ใช้เป็นเรือพยาบาลสำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนที่อยู่ตามเกาะชายฝั่งทะเลอันดามัน
       2. ใช้เป็นเรือพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย จากเกาะส่งต่อสถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงกว่า
       3. สนับสนุนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะ และชาวประมง และนักท่องเที่ยว
       4. เพื่อให้ประชาชนบนเกาะและชาวประมงเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ ได้ทัดเทียมกับประชาชนในภูมิภาคอื่น
       5. นิเทศงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของสถานบริการสาธารณสุขบนพื้นที่เกาะ
และชายฝั่งทะเล

 เข้าชม : 67935 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)