[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : การพัฒนาระบบบริการคัดกรอง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 พ.ค. 2558 : 14:59 หมวด โครงการเด่น


การพัฒนาระบบบริการคัดกรอง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน

เป้าหมาย : ประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
                  เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ 2555
ผลลัพธ์    : ให้การบริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังมากขึ้นเพื่อประชาชนมีช่องทางการเข้าถึงมากขึ้น
         โดยใช้แนวคิดเปลี่ยนเวลาราชการเป็นเวลาราษฎร จึงส่งผลให้ประชาชนได้รับการคัดกรองโรค
               เรื้อรังเพิ่มจากปีงบประมาณ 2555-2557 ร้อยละ 34.00 (10,671 คน) ร้อยละ 93.00 (22,597 คน)          
               ร้อยละ 89.63 (33,729 คน) ตามลำดับ

เอกสารประกอบเข้าชม : 8945 เรื่องล่าสุดใน หมวด โครงการเด่น