[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : บริการห้องพักผู้ป่วยพิเศษปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 28 ม.ค. 2562 : 09:20 หมวด บริการจากใจ


บริการจองห้องพิเศษ  การจองห้องพิเศษ

 • ในเวลาราชการ ติดต่อจองห้องพักที่ศูนย์จองห้อง ข้างห้องบัตร ตึกอำนวยการชั้น 1
 • นอกเวลาและวันหยุดราชการ ติดต่อจองห้องพักที่ห้องบัตร
 • สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล มีสิทธิ์จองห้องล่วงหน้าได้ 3 วัน โดยต้องมีหลักฐานที่แพทย์นัดมาด้วย


อัตราค่าห้องพิเศษ (2562)

ลำดับ ประเภทห้อง/ตึก ราคา (บาท)
1 ห้องพิเศษเดี่ยว อาคารน้อมเกล้า 2 2,000
2 ห้องพิเศษเดี่ยว อาคารน้อมเกล้า 3 1,200/2,000
3 ห้องพิเศษเดี่ยว อาคารน้อมเกล้า 4 2,000
4 ห้องพิเศษเดี่ยว (VIP) อาคารอันดามัน ชั้น 5 2,500
5 ห้องพิเศษเดี่ยว (ปรับปรุงใหม่) อาคารอันดามัน ชั้น 5 1,800
6 ห้องพิเศษเดี่ยวทั่วไป อาคารอันดามัน ชั้น 5 1,200
7 ห้องพิเศษเดี่ยว (VIP) อาคารอันดามัน ชั้น 4 2,400
8 ห้องพิเศษเดี่ยวทั่วไป อาคารอันดามัน ชั้น 4 1,200
9 ห้องพิเศษเดี่ยว ห้องเล็ก อาคารอันดามัน ชั้น 4 1,000
10 ห้องพิเศษเดี่ยว อาคารตึกสงฆ์อาพาธพิเศษ 1,200
11 ห้องพิเศษรวม (2 เตียง) อาคารตึกสงฆ์อาพาธพิเศษ 600/เตียง
12 ห้อง VIP อาคารตึกสงฆ์อาพาธพิเศษ 5,000
13 ห้องพิเศษเดี่ยว ตึกสูติกรรม ชั้น 2,3 1,200
14 ห้องพิเศษเดี่ยว นรีเวชกรรม ตึกสูติกรรม 1,800
15 ห้องพิเศษเดี่ยว ร่มไทร 1,200/1,800
16 ห้องพิเศษเดี่ยว (ห้องเล็ก) ตึกสูติกรรม ชั้น 4 1,200
17 ห้องพิเศษรวม ตึกสูติกรรม ชั้น 4 800
18 ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ ตึก 200 ปีล่าง 1,200
19 ห้องพิเศษเดี่ยวพัดลม ตึก 200 ปีล่าง 600
20 ห้องพิเศษพัดลม ตึก 200 ปีบน 600
21 ห้องพิเศษเดี่ยว กุมารเวช ตึกคุณพุ่ม 1,800
22 ห้องพิเศษรวม ตึกคุณพุ่ม 600/เตียง
23 ห้องพิเศษเดี่ยว ประกันสังคม ตึกคุณพุ่ม (ส่วนลด 400) 1,800
24 ห้องพิเศษเดี่ยว หลวงพ่อแช่ม ชั้น 2 2,500/3,500
25 ห้องพิเศษเดี่ยว หลวงพ่อแช่ม ชั้น 3 2,500
26 ห้องพิเศษเดี่ยว หลวงพ่อแช่ม ชั้น 4 (รอเปิดบริการ) 2,500/3,500
27 ห้องพิเศษเดี่ยว หลวงพ่อแช่ม ชั้น 5 (รอเปิดบริการ) 2,500/3,500

การบริการอาหาร

โรงพยาบาลจะนำอาหารมาบริการตามช่วงเวลา ดังนี้

 • เช้า เวลา 06.00 - 07.00 น.
 • เที่ยง เวลา 11.00 - 12.00 น.
 • บ่าย เวลา 14.00 - 15.00 น.
 • เย็น เวลา 16.00 - 17.00 น.

ประกาศเพิ่มเติม

 • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมที่เลือกโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลหลัก ถ้าประสงค์จะเข้าพักห้องพิเศษ จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าห้อง 400 บาท/วัน จากราคาห้องพิเศษที่เข้าพัก
 • ผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาล ฯ จะทำการเก็บเงินค่ายาและค่ารักษาอื่น ๆ ทุก  ๆ 3 วัน
 • ถ้านำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ จะต้องเสียค่าไฟเพิ่ม 20 บาท/วัน  ยกเว้นเตียงลม วันละ 50 บาท/วัน/เตียง
 • ถ้าทำอุปกรณ์ของโรงพยาบาลฯ ชำรุดเสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โรงพยาบาล ฯ ตามราคาของที่ชำรุด
 • อนุญาตให้ญาติเฝ้าไข้ผู้ป่วยได้เพียง 2 คนเท่านั้น
 • อนุญาตให้เยี่ยมผู้ป่วยได้ระหว่างเวลา 12.00 - 21.00 น.
 • ห้ามนำของมีค่าใด ๆ มาเก็บไว้ในโรงพยาบาลฯ หากเกิดการสูญหายทางโรงพยาบาลฯ จะไม่รับผิดชอบ
 • ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา ของมึนเมา ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในโรงพยาบาลฯ โดยเด็ดขาด

 เข้าชม : 406625 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)