[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ข้อแนะนำสำหรับผู้มารับบริการตรวจรักษาปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 20 มิ.ย. 2556 : 09:44 หมวด บริการจากใจ


 

ข้อแนะนำสำหรับผู้มารับบริการตรวจรักษา

ติดต่อทำบัตร

     1. ผู้ป่วยใหม่  กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อทำบัตรใหม่ที่โต๊ะหน้าห้องบัตร จากนั้นยื่นแบบฟอร์มพร้อมบัตรสิทธิ์ต่าง ๆ ควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องบัตร
     2. ผู้ป่วยเก่า  ยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวโรงพยาบาล บัตรสิทธิ์ต่าง ๆ และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมแจ้งรายละเอียดในการขอตรวจรักษากับเจ้าหน้าที่

- กรณีทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาลหายหรือลืมนำมาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องบัตรเพื่อค้นหาประวัติเดิม
- กรณีมีใบนัดของแพทย์ ให้มาตรงตามวันนัดและยื่นใบนัดที่แผนกนัดตรวจได้เลย ถ้าไม่มาตามกำหนดนัดให้ติดต่อที่ห้องบัตรทุกครั้ง
- กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน เช่น ประสบอุบัติเหตุ หอบเหนื่อย หรือมีอาการโรคฉุกเฉินใด ๆ ขอเชิญที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินทันที มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- รับแจ้งเหตุด่วน พร้อมบริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์นเรนทร อันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 1669

 

การรับยา

- ผู้ป่วยนอก : รับยาได้ทุกชั้นที่ตรวจในเวลาราชการ
- ผู้ป่วยใน : 8.30 - 20.00 น. ทุกวัน รับได้ที่ตึกผู้ป่วยนอกบริเวณชั้น 3
นอกจากนี้รับได้ที่ห้องยาชั้นที่ 1 ตึกผู้ป่วยนอก

การเยี่ยมผู้ป่วย
- ผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ เยี่ยมได้ทุกวัน คือตั้งแต่เวลา
- ผู้ป่วยหนัก (ICU) เยี่ยมได้ทุกวัน วันละ 2 เวลา คือ

- หลักการเยี่ยม ควรเข้าเยี่ยมครั้งละไม่เกิน 2 ท่าน 12.00 - 21.00 น.
14.00 - 14.30 น
18.00 - 18.30 น.

การรับใบสูจิบัตร
- ติดต่อตึกสูติกรรม ชั้น 1 ได้ทุกวัน (08.30 - 16.30 น.)
- หลักฐาน - บัตรโรงพยาบาลของเด็ก
- บัตรประชาชนผู้แจ้ง
- บัตรประชาชนของพ่อและแม่
- สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่
- ใบรับรองการเกิดของโรงพยาบาล

ขั้นตอนการรับบริการที่...ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

1. ผู้ป่วยมาถึงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2. ยื่นบัตรพร้อมบัตรสิทธิ์ เช่น บัตรทอง, บัตรประกันสังคม ฯลฯ แก่เจ้าหน้าที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
3. พยาบาลคัดกรองผู้ป่วย
4. พยาบาลวัดสัญญาณชีพ (วัดปรอท, วัดความดัน, จับชีพจร, นับอัตราการหายใจ)
5. พยาบาลจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการให้บริการผู้ป่วย
6. แพทย์-พยาบาล ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย หนัก-เบา ตามลำดับ

กรณีผู้ป่วยกลับบ้านได้

1. พยาบาลมอบใบสั่งยาให้ญาติผู้ป่วย หรือผู้ป่วย
2. ญาติผู้ป่วยหรือผู้ป่วย ยื่นใบสั่งยาที่ห้องยาประกันสังคม
3. นั่งรอหน้าห้องยา รอห้องยาคิดค่ายา จัดยา
4. รับใบสั่งยาจากห้องยา ไปห้องการเงิน คิดเงิน จ่ายเงิน
5. นำใบสั่งยา กลับมารับยาที่ห้องยา
หมายเหตุ สำหรับผู้มีบัตรทองและบัตรประกันสังคม เมื่อยื่นใบสั่งยาที่ห้องยาแล้ว ให้รอรับยาได้เลย

กรณีแพทย์รับผู้ป่วยไว้ดูแลรักษาในโรงพยาบาล

1. พยาบาลมอบใบการรักษาของแพทย์และใบเบิกยาแก่ญาติ (เอกสาร 2 ใบ)
2. ญาตินำเอกสารจาก ข้อ 1 ไปยื่นที่ห้องยา (เอกสาร 2 ใบ), ห้องยาประกันสังคม
3. นั่งรอเจ้าหน้าที่ห้องยา, จัดยา, คิดค่ายา
4. รับเอกสารจากห้องยาไปจ่ายเงินที่ห้องการเงิน (เอกสาร 2 ใบ)
5. หลังจ่ายเงินแล้ว รับเอกสาร 2 ใบ มายื่นที่ห้องยา เพื่อรับยา
6. รับยาพร้อมเอกสาร 2 ใบ
7. นำเอกสาร 2 ใบ คืนพยาบาลที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
8. พยาบาลรวบรวมเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ส่งขึ้นไปหอผู้ป่วยในพร้อมผู้ป่วย
9. ญาติผู้ป่วยนำยาติดตามผู้ป่วยขึ้นไปหอผู้ป่วย และมอบยาให้พยาบาลในหอผู้ป่วยนั้น

หมายเหตุ สำหรับผู้มีบัตรทอง และบัตรประกันสังคม ขั้นตอนสิ้นสุดที่ข้อ 3. คือนั่งรอรับยาและเอกสาร 2 ใบ มาให้พยาบาลที่ห้องอุบัติเหติและฉุกเฉิน จากนั้นพยาบาลฉุกเฉินจะส่งผู้ป่วย ไปดูแลรักษาต่อ ณ. หอผู้ป่วยใน ญาตินำยาติดตามไปให้พยาบาลณ.หอผู้ป่วยนั้น

 เข้าชม : 52015 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)