[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : งานสังคมสงเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 มิ.ย. 2556 : 10:38 หมวด หน่วยงานภายใน


งานสังคมสงเคราะห์

 • พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ครอบครัว  สังคม
 • ส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคมไปรับบริการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ป่วยและญาติ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล  เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วย
 • จัดหาบริการหรือทรัพยากรทางสังคมให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็ก  
  หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 • ออกติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกโรงพยาบาล  เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ในด้านต่าง ๆ ต่อไป
 • พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้มีหลักประกันสุขภาพให้ได้รับบริการตามสิทธิ
 • ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ  ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข
 • แนะนำให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจหลักประกันสุขภาพ  และสิทธิตนเอง
 • ตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารที่ผู้รับบริการนำมาแสดง เพื่อใช้สิทธิการรักษา ประสานส่งต่องานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินคดี
 • ยื่นแก้ไขเวชระเบียนของผู้รับบริการทั้งคนไทย และต่างด้าว แนบเอกสารประกอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เวชระเบียนดำเนินการต่อไป
 • ทำหนังสือแจ้งนายจ้างของผู้ป่วยต่างด้าวที่มีปัญหาค่ารักษาพยาบาล
 • ดำเนินการทำสัญญาผ่อนผันค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยใช้สิทธิเงินสด มีปัญหาค่ารักษาพยาบาล


เข้าชม : 45875 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)