[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : งานประกันสุขภาพ (งานบัตรทองและงานประกันสังคม)ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 มิ.ย. 2556 : 10:36 หมวด หน่วยงานภายใน


งานประกันสุขภาพ  (งานบัตรทองและงานประกันสังคม)

ให้บริการทุกวัน                วันราชการ                      เวลา      08.30  -  20.00  น.
วันหยุดราชการ                เวลา      08.30  -  16.30  น.

 1. รับลงทะเบียน บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ประชาชนในเขตอำเภอเมืองทุกวัน
 2. เป็นหน่วยจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ CUP รพ.วชิระภูเก็ต
 3. ตรวจสอบ / พิจารณา / แก้ไขปัญหาด้านสิทธิการรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพถ้วนหน้า,ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  และประกันสังคมทุกวันที่หน่วยงานและหอผู้ป่วย
 4. จัดสรรเงิน  ประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  และประกันสังคมให้หน่วยบริการในและนอกเครือข่าย
 5. ดำเนินการแจ้งหนี้ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ประกันสังคม  และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 6. ตรวจสอบ (Audit)  ข้อมูลเวชระเบียนก่อนส่งทาง  Electronic ทั้งสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ
 7. จัดส่งข้อมูลทาง  Electronic  แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และสำนักงานบริการกลางสารสนเทศ  และสำนักงานประกันสังคม ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และ กลุ่มงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 8. ออกเอกสารและลงทะเบียน  กรณีส่งต่อ  ทั้งสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และประกันสังคม  รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. รวบรวมข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์  ให้ฝ่ายการเงินและพัสดุ  ทุกเดือน
 10. ดำเนินการตรวจสอบก่อนจ่ายหนี้ในโครงการประกันสังคม  ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 11. รวบรวมวิเคราะห์หนี้  ตัดยอดลูกหนี้รายบุคคลและติดตามหนี้ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 12. ลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า แก่เด็กแรกเกิด ตั้งแต่หลังคลอดและกรณีสิทธิว่างมาตรา 8 ในกรณีเจ็บป่วยเข้ารับบริการรักษาพยาบาล
 13. ดำเนินการปลดสิทธิรักษาพยาบาลไม่ตรงตามจริง และส่งหลักฐานเพื่อปรับปรุงสิทธิรักษาพยาบาลของผู้รับบริการ
 14. บริการจัดการกรณีสิทธิว่างจากข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
 15. บริการจัดการฐานข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อ

  -  สนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายไอที ในการปรับปรุงข้อมูลสิทธิในโปรแกรม SSB
  -  สนับสนุนข้อมูลประชากรมีสิทธิ แก่กลุ่มงาน พรบส สถานีอนามัยในเครือข่าย  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

 16. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในที่มีฐานข้อมูล Electronic ได้แก่ DRG  การส่งต่อ  ค่ารักษาพยาบาล CMI ในแต่ละกลุ่มสิทธิ
 17. จำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลการรักษาในแต่ละสิทธิ ให้แก่ กลุ่มงาน พรบส. 


เข้าชม : 77255 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)