[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 มิ.ย. 2556 : 10:02 หมวด หน่วยงานภายใน


กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

1. งานพัฒนาคุณภาพบริการ

 • งานพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์
 • เป็นแกนกลางในการพัฒนาคุณภาพงานบริการ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในโรงพยาบาลและ
  ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง
 • จัดตั้งระบบการเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดคุณภาพงานบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง  และเป็นปัจจุบัน  สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมีการนำเสนอผลงานหรือนวัตกรรมเด่นในรูปต่างๆ
 • นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  เพื่อประเมินสภาพปัญหาของคุณภาพงานบริการ
 • จัดทำแผนงานพัฒนาคุณภาพบริการ  และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง
 • ให้การแนะนำปรึกษา  ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องแก่หน่วยงานต่างๆ  ในโรงพยาบาล
 • งานพัฒนาพฤติกรรมบริการ  (Service  Behavior)
  พัฒนาด้านทัศนคติต่องานบริการและผู้มารับบริการ   การพัฒนาพฤติกรรมทั้งด้านกายและวาจา  
  ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ  โดยคำนึงถึงหลักศีลธรรม  จริยธรรม  สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 
  และการสร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  ประกอบด้วย
 • การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
 • การประเมินความต้องการและส่วนขาดของบุคลากร
 • จัดทำแผนการฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาบุคลากร  ซึ่งกำลังปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ทั้งด้านความรู้ 
  ทัศนคติ  และพฤติกรรมที่มีต่อการให้บริการ
 • งานประสานและจัดทำแผนงาน / โครงการโรงพยาบาล
 • เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  ประเมิน  ข้อมูลทางด้านประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษาระบาดวิทยาคลินิก  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนงาน / โครงการโรงพยาบาล
 • เก็บรวบรวมข้อมูล  ในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ
 • จัดทำแผนงาน / โครงการโรงพยาบาล  โดยร่วมกับกลุ่มงานต่าง ๆ โดยให้ครอบคลุมถึง

                       - แผนพัฒนาโรงพยาบาล  3, 5  ปี           - แผนปฏิบัติการประจำปี
                       - คำขอตั้งงบประมาณ                           - แผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านอื่น ๆ 
                       - แผนบริหารเงินบำรุง   เงินงบประมาณต่างๆ        

 • ติดตามและประเมินผล  แผนงาน / โครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
 • ประสานข้อมูลข่าวสารการวางแผนกับองค์กรภายนอก  เช่น  ฝ่ายแผนงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  กองโรงพยาบาลภูมิภาค  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  เป็นต้น
 • งานวิจัย
 • สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัย
 • หาแหล่งเงินทุนสนับสนุน  ให้แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาล

2.  งานพัฒนาบุคลากร

 • รับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาล  ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์  มาตรฐานวิชาชีพ   และความคาดหวังของผู้รับบริการ
 • จัดให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ทุกกลุ่มทุกระดับ  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง  
  ทั้งในด้านนโยบายของรัฐและของโรงพยาบาล
 • สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการศึกษาอบรม  ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในรพ.  และจัดทำแผน  การศึกษา  อบรม  ดูงาน  สัมมนา  ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานของรพ.
 • จัดประชุม  อบรม  สัมมนา  ด้านวิชาการภายในโรงพยาบาล
 • ร่วมกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากร  สำหรับโครงการประชุมศึกษาดูงานอบรมสัมมนาภายนอกโรงพยาบาล
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการภายในหน่วยงาน  เช่น Interesting Case Conference, Dead Case Conference ฯลฯ  ตลอดจนจัดประชุมวิชาการร่วมระหว่างโรงพยาบาล
 • รองรับการศึกษา  ดูงานและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจากสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก

3. งานเวชสารสนเทศ

 • งานเวชระเบียน
 • จัดทำทะเบียนผู้ป่วย  ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและเอกสารทางการแพทย์อื่นๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ค้นหาได้โดยรวดเร็ว
 • ควบคุม กำกับดูแล พัฒนาระบบบริการ  การจัดทำ  จัดเก็บ  และการค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  และผู้ป่วยในสำหรับผู้มารับบริการ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลในเวชระเบียนทั้งที่เป็นเอกสาร และที่เก็บอยู่ในรูปแบบอื่น  เช่น  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย  เป็นต้น  ให้มีความถูกต้องครบถ้วน  และมีประสิทธิภาพ
 • จัดสถานที่ และระบบในการเก็บรักษาเวชระเบียน  ให้มีความปลอดภัย  ไม่สูญหาย  มีความครบถ้วน  สมบูรณ์  ค้นหาได้โดยรวดเร็ว
 • จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลเวชสารสนเทศของโรงพยาบาล  ให้มีมาตรฐานเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข และสามารถรองรับการเชื่อมโยงจากเครือข่ายนอกโรงพยาบาลได้
 • เป็นศูนย์รับจองห้อง 
 • ลงทะเบียนโรคต่อเนื่องผู้ป่วยนอก  และผู้รับบำนาญ  และเบี้ยหวัด
 • ให้รหัสโรค  รหัสผ่าตัดหัตถการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • คัดกรองอาการเบื้องต้น  แก่ผู้รับบริการทุกรายเพื่อส่งไปตามห้องตรวจแผนกต่างๆ
 • ตรวจสอบสิทธิผู้มารับบริการทุกราย
 • จัดทำข้อมูล  21  แฟ้ม  ข้อมูล DRGs
 • ค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • จัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ตรวจสอบเวชระเบียนทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
 • ลงทะเบียนรับเวชระเบียนผู้ป่วยในจากหอผู้ป่วยต่างๆ
 • ให้ยืมเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ติดตาม  ทวง  เวชระเบียนผู้ป่วยในที่จำหน่าย  และส่งคืนเลยเวลาที่กำหนด
 • บันทึกข้อมูลการตายจากหนังสือรับรองการตาย  ส่งให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • จัดเตรียมเวชระเบียนผู้รับบริการทุกราย  ปั๊มวันที่  ต่อเวชระเบียน
 • จัดส่งเวชระเบียนไปตามห้องตรวจต่างๆ
 • ค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยนัดไว้ล่วงหน้า
 • จัดเตรียม  ประสาน  ติดตาม  จัดส่งประวัติการรักษาของผู้ป่วยให้แก่บริษัทประกันและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการ
 • จัดทำรายงานสถิติต่างๆ เช่น
 • รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค,  รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค
 • รายงานสรุปกิจกรรม
 • สถิติผู้มารับบริการ,  สถิติผู้ป่วยนอก,  สถิติผู้ป่วยใน
 • สถิติผู้ป่วยนอกตามลำดับโรค  แยกแผนก
 • สถิติผู้ป่วยในที่รับไว้รักษา  10  อันดับโรค
 • สถิติการป่วย  20  อันดับ  ตามกลุ่ม  DRGs  ของผู้ป่วยใน
 • สถิติการป่วย  5  อันดับ  ตามกลุ่ม  DRGs  ของผู้ป่วยใน  ที่มีค่า  RW  สูงสุด
 • สถิติการผ่าตัด  5  อันดับแรก
 • สถิติการเสียชีวิต  10   อันดับแรก  แยกแผนก
 • สถิติการการใช้เตียง
 • สถิติต่างๆ  เมื่อหน่วยงานต่างๆ ต้องการ
 • ดูแล  ควบคุม  กำกับ  บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย

4.  งานข้อมูลข่าวสาร

 • กลั่นกรองข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล  (Data Set)  ทั้งในด้านงานบริการ การบริหาร  และวิชาการ  ให้อยู่ในรูปแบบตามลำดับเวลา  (Time Oriented) ที่เหมาะสมโดยอาจเป็นรายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน  หรือรายปี  ทั้งนี้อาจเป็นการจัดเก็บเป็นเอกสารรายงานหรือเป็นฐานข้อมูล  อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเป็นคลังข้อมูล (Data Warehouse)  สำหรับการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ  ต่อไป
 • รวบรวมข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากภายนอกโรงพยาบาล  ทั้งในด้านงานบริการ  การบริหาร  และวิชาการ  ให้อยู่ในรูปแบบตามลำดับเวลา (Time oriented)  ทั้งนี้อาจเป็นการจัดเก็บเป็นเอกสารรายงาน  หรือเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้ร่วมกับข้อมูลภายในของโรงพยาบาล  สำหรับการวิเคราะห์  ในด้านต่าง ๆ ต่อไป
 • จัดทำและติดตามดัชนีชี้วัด  งานบริการ การบริหาร และวิชาการของโรงพยาบาล  และนำมาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติ  ทั้งนี้อาจเป็นเอกสารรายงาน หรือ เป็นการวิเคราะห์บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามเวลาที่ต้องการ  เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานประจำเดือน / ประจำปี  เสนอผู้บริหาร / หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
 • รวบรวมข้อมูล  และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ  กระทรวง  และจังหวัดนำเสนอผู้บริหารในโอกาสและวาระต่างๆ

 5.  งานห้องสมุด

 • ตั้งอยู่ที่ตึกศรีพัชรินทรานุสรณ์ และให้บริการ วันจันทร์  -  เสาร์  เวลา  08.30  -  16.30  น.
 • ให้บริการหนังสือ  วารสาร  และข่าวสารทางการแพทย์  แก่บุคลากรในโรงพยาบาล
 • บริการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงกับห้องสมุด  ของสถาบันศึกษาต่างๆ
 • บริการถ่ายเอกสารจากหนังสือ  วารสาร  หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
 • ติดต่อขอค้นบทความ  CD-Rom  จากห้องสมุดอื่น ๆ  (ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดไม่มี)
 • บริการยืมหนังสือ  สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
 • เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของแพทย์  นักศึกษาแพทย์  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
 • ให้คำปรึกษาในการเขียนบรรณานุกรมแก่บุคลากร  เพื่อสามารถจัดทำเอกสารทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักสากล  นอกจากนี้ยังให้บริการแก่บุคลากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอการสนับสนุนมา
 • จัดนิทรรศการหนังสือใหม่ทางการแพทย์และสาธารณสุข  หนังสือที่น่าสนใจ
 • จัดทำตะกร้าธรรมะวางตามหน่วยงานต่างๆ  ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร  พร้อมทั้งรับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 6.  งานพิมพ์และจัดทำเอกสารต่าง ๆ  ของโรงพยาบาล

 • ให้บริการถ่ายเอกสาร
 • ให้บริการทำ Copy Print  แบบพิมพ์  แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ
 • จัดทำวารสารของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ฅนวชิระภูเก็ตและวชิระสาร  เป็นต้น
 • จัดทำประกาศนียบัตร,  แผ่นพับ, โปรชัวร์,  การ์ดอวยพรต่าง ๆ
 • ทำ  Power point  เพื่อนำเสนอผลงานต่าง ๆ  ของโรงพยาบาล

7.  งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
            งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา  เป็นงานบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายและกลุ่มงานต่างๆ 
โดยการปฏิบัติงานและให้บริการบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  โดยใช้สื่อด้านโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผลิตสื่อ  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อให้กิจกรรมขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตบริการ

 • ให้บริการผลิตสื่อ  ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
 • บริการยืมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้กับทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล
 • เตรียมความพร้อมและดูแลความเรียบร้อยของโสตทัศนูปกรณ์  ทั้งในและนอกห้องประชุม
 • บริการเบิก – ยืม  วัสดุ  ที่ใช้ในงานนำเสนอและงานออกแบบกราฟฟิค
 • เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงาน

โดยแบ่งความรับผิดชอบงานออกเป็น

  • งานถ่ายภาพทางการแพทย์ / ถ่ายภาพทั่วไป / ถ่าย VDO
  • งานออกแบบศิลป์ (อักษรประดิษฐ์ เขียนภาพทางการแพทย์ แผนผังแผนภูมิ นิทรรศการ ตลอดจน
   ในรูปโปสเตอร์ต่างๆ)
  • งานกราฟฟิก แผ่นพับ แผ่นพลิก สื่อการเรียนการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ ตกแต่งภาพ
  • งานโสตทัศนศึกษา (จัดเตรียมอุปกรณ์โสตให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานในการขอรับบริการแต่ละหน่วยงาน / แต่ละครั้ง
   ทั้งควบคุมการใช้ การดูแลบำรุงรักษา จัดทำ / ช่วยเหลือ สนับสนุน บรรยายการถ่ายทำ ภาพยนตร์ โทรทัศน์
   จัดทำการบันทึกเสียง รวมทั้งการใช้ และผลิตสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย)


เข้าชม : 74235 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)