[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : กลุ่มงานเวชกรรมสังคมปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 มิ.ย. 2556 : 09:12 หมวด หน่วยงานภายใน


กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

            กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  ประกอบด้วย  งานรักษาพยาบาลชุมชน,  งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน  ควบคุมโรคและระบาดวิทยา  และงานบริการสุขภาพชุมชน

ด้านบริการ

1.  งานรักษาพยาบาลในชุมชน

 • งานสาธารณสุขเคลื่อนที่แบบผสมผสาน  โดยร่วมให้การรักษาพยาบาล  ให้ภูมิคุ้มกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันและควบคุมโรค  และการสุขศึกษา
 • การรับ - ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน   สถานีอนามัย  และศูนย์สาธารณสุขเทศบาล
 • งานโครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน
 • งานเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่ได้รับการการประสานงานจาก  PCT  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  และหน่วยงานสาธารณสุขนอกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  เช่น  โครงการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง / ผู้พิการ / ผู้สูงอายุ  ในชุมชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,  ติดตามเยี่ยมภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์,  ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อสะโพก – ข้อเข่า  ฯลฯ
 • งานเวชปฏิบัติทั่วไป
 • งานคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด

2.  งานพัฒนาเครือข่าย

 • งานคัดกรองสุขภาพในชุมชน
 • บริการเชิงรุกในชุมชน  และจัดทำแฟ้มอนามัยครอบครัว
 • วิเคราะห์สุขภาพชุมชน
 • งานสนับสนุนบทบาทของ อสม.
 • งานพัฒนาเครือข่ายปฐมภูมิ
 • นิเทศ / ประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย
 • ดำเนินการ / ผลักดันการเปิดบริการ  PCU  ของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ที่ สปสช.  กำหนด
 • งานประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมือง (คปอส.)
 • ผู้ประสานงาน
 • รวบรวมรายงานตรวจราชการ
 • งานโครงการพิเศษ
 • โครงการยิ้มสวย  เสียงใสในพระอุปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี (Cade Manager)

3.  งานส่งเสริมสุขภาพ 

 • งานอนามัยโรงเรียน
 • งานสุขาภิบาลอาหาร
 • งานชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
 • งานเหล้า – บุหรี่
 • งานส่งเสริมสุขภาพทารกแรกเกิด
 • งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • งานชมรมผู้สูงอายุ
 • งานเยี่ยมหลังคลอด
 • งานสร้างสุขภาพ
 • งานคัดกรองสุขภาพทั่วไป

4.  งานคลินิกส่งเสริมสุขภาพ

 • คลินิกส่งเสริมสุขภาพ
 • คลินิกฝากครรภ์
 • คลินิกสุขภาพเด็กดี
 • คลินิกตรวจหลังคลอด
 • คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

5. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และระบาดวิทยา

 • งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนโรค
 • งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
 • โรคติดต่อทางเดินอาหราและน้ำ
 • โรคที่ป้องกันได้โดยวัคซีน
 • โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
 • การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 • งานควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่  เช่น  โรคไข้หวัด2009  ไข้หวัดนก  มือเท้าปาก
 • งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง  เช่น  มาลาเรีย  ไข้เลือดออก  เท้าช้าง
 • งานควบคุมป้องกันโรคเรื้อน
 • งานระบาดวิทยา
 • เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
 • ทีม  SRRT  (ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว)
 • งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงพยาบาลและชุมชน
 • งานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ตรวจพบผิดปกติ

6.  งานโรคเอดส์

 • การเฝ้าระวังและรายงานข้อมูล
 • การเฝ้าระวังอุบัติการณ์การเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
 • การายงานสถานการณ์โรคเอดส์
 • การทำรายงาน  506 / 1,  507 / 1  และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม  AIDSOI
 • การรวบรวมและลงบันทึกข้อมูลผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ  ผู้ติดเชื้อมีอาการ  ผู้ป่วยเอดส์
 • งานดูแลรักษา           
 • คลินิกดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส  จำนวน  1600  คน / เดือน
 • คลินิกเอชไอวี  ทุกวันพุธ  จำนวน  50 – 60  คน / วัน
 • คลินิกเด็กติดเชื้อเพื่อประเมินการรับประทานยาต้านไวรัส  จำนวน 50 คน / เดือน  ตรวจทุกวันอังคาร
 • บันทึกข้อมูลการดูแลรักษาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ในผู้ป่วยทุกคนลงโปรแกรม  NAP  และ  ARTS
 • การดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี  ในโครงการสภากาชาดไทย,  กรมอนามัย,  สปสช,  และประกันสังคม
 • การดูแลและเฝ้าระวังการติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ดื้อยา
 • การตรวจเลือดเด็กที่เกดจากแม่ที่ติดเชื้อเพื่อการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี  อายุ  2  เดือน  และ  4  เดือน
 • การติดตามประเมินศักยภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์  โดยใช้  HIVQUAL – T
 • จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาตามตัวชี้วัด
 • งานดูแลรักษาเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุสัมผัสสารคัดหลั่ง  หรือเลือดของผู้ป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่ (PEP)
 • การคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีรูปแบบใหม่
 • รับปรึกษาและอนุมัติการใช้ยาต้านไวรัสจาก  โรงพยาบาลถลาง,  โรงพยาบาลป่าตอง,  โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต
 • นิเทศงานการให้บริการปรึกษา (โรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลป่าตอง)
 • การออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อการให้บริการปรึกษา
 • ติดตามและประเมินการให้บริการปรึกษา  3  ระบบ
 • HIVQUAL – T  VCT
 • Client  exit  survey
 • ประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการปรึกษา
 • การนิเทศและติดตาม
 • ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดทุก  3  เดือน
 • ประชุมคณะทำงานโรงพยาบาลทุก  3  เดือน
 • การให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ (Hotline)
 • การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานการให้บริการปรึกษา

5. งานวัณโรค

 • การเฝ้าระวังและรายงานข้อมูล
 • จัดทำทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค  และประเมินผลการตรวจรักษา
 • การจัดรายงานข้อมูลประจำเดือน
 • การจัดทำข้อมูลประจำงวดผู้ป่วยวัณโรค
 • การจัดทำข้อมูลประจำงวดผู้ป่วยดื้อยา
 • เฝ้าระวังผู้ป่วย  และติดตามผู้ป่วยขาดยา
 • งานดูแลรักษา
 • คลินิกวัณโรค  ทุกวันอังคาร        จำนวนผู้ป่วย  40 -  50 คน / วัน
  ทุกวันศุกร์  จำนวนผู้ป่วย  40 -  50 คน / วัน
 • คลินิกเอชไอวี  และวัณโรค       ทุกวันพุธ   จำนวนผู้ป่วย  10 -  15 คน / วัน
 • การส่งตรวจพร้อมทังติดตาม / ตรวจเช็คผลทางรังสี  และห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดการรักษาวัณโรค
 • การคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน  กลุ่มเสี่ยง  และผู้มีอาการน่าสงสัยจะเป็นวัณโรค
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  และผู้วัณโรคที่มานอกคลินิก  ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • จัดเตรียมยาให้ผู้ป่วยเป็น  Dairy  Packing  พร้อมให้สุขศึกษา  แก่ผู้ป่วย / ญาติ  ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
 • รับ – ส่งต่อผู้ป่วย  และยาลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,  โรงพยาบาลชุมชน,  ศูนย์เทศบาล  และเรือนจำ
 • จ่ายยา  ดูแลกำกับการกินยาของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรายวัน (DOT)
 • งานบริการปรึกษา
 • บริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยทุกวัน
 • บริการให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงพยาบาล,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,  โรงพยาบาลชุมชน,  ศูนย์เทศบาล  และเรือนจำ


เข้าชม : 105285 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)