[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยาปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 มิ.ย. 2556 : 09:08 หมวด หน่วยงานภายใน


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา

บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกระดับความรุนแรง ตลอด 24 ชั่วโมง  ในและนอกโรงพยาบาล  โดยมาตรฐานบุคลากรและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต  คงไว้ซึ่งอวัยวะและหน้าที่  โดยปราศจากภาวะแทรกซ้อน และคำนึงถึงศีลธรรม จริยธรรม และสิทธิ  ของผู้ป่วย  รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและดูแลให้ช่วยตนเอง สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้  ทั้งตัวผู้ป่วย  ญาติ  และชุมชน

กิจกรรมบริการ
ขอบเขตการบริการ

 • ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกประเภทตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้บริการผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะฉุกเฉินในช่วงที่ไม่มีคลินิกนอกเวลา
 • ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ  ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ให้บริการสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงภายใน 24 ชั่วโมง  แก่ผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล  
  และไม่สมควรให้กลับบ้านในทันที
 • บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทุกประเภทที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งในจังหวัด
  และต่างจังหวัด
 • ให้บริการทำหัตถการต่าง ๆ  ตามการรักษาของแพทย์จากแผนกผู้ป่วยนอก
 • เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการรองรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและสาธารณภัยมีแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ 
  และวินาศภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้บริการผู้ป่วยด้านนิติเวช การตรวจชันสูตรบาดแผลและผู้เสียชีวิตทางนิติเวชวิทยา ทั้งในโรงพยาบาล
  และในสถานที่เกิดเหตุ
 • บริการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุที่อยู่ในความรับผิดชอบและมีความจำเป็นต้องรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่น
 • บริการประสานงานรับแจ้งเหตุและจัดส่งรถพยาบาลให้การพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ  ตามความรุนแรง 
  และพื้นที่เกิดเหตุ  ในจังหวัดภูเก็ต
  • การรับแจ้งเหตุและประสานงานการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ โทร 1669
  • การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
  • การอพยพ ส่งต่อผู้บาดเจ็บ
 • งานบริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง (ศูนย์พึ่งได้)
 • การเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance)   และการจัดระบบทะเบียนอุบัติเหตุฉุกเฉินระดับจังหวัด  เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนป้องกัน  แก้ไขปัญหาการบาดเจ็บระดับชาติ
 • สนับสนุนงานวิชาการและงานฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคคลทั่วไป
 • สนับสนุนงานสาธารณะและสาธารณประโยชน์  บริการหน่วยปฐมพยาบาลเฉพาะกิจ   ในภารกิจของจังหวัด
  ในกิจการพิเศษ  หรือติดตามบุคคลสำคัญในราชวงศ์ , ราชอาคันตุกะ , แขกของประเทศ  หรือหน่วยปฐมพยาบาลประจำในงานสำคัญต่างๆ
 • ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพและสุขศึกษาต่าง ๆ
 • ให้บริการวิชาการ ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน นักศึกษา  ประชาชน ทั้งภาครัฐ  และเอกชน
 • เป็นหน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติให้กับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


เข้าชม : 29565 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)