[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 16 มิ.ย. 2556 : 20:09 หมวด หน่วยงานภายใน


งานประชาสัมพันธ์
(ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต)

 • รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อโรงพยาบาล คือ การพัฒนาระบบงาน การประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล การนำผลที่ได้จากการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลไปใช้ประโยชน์
 • งานต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะดูงานและสื่อมวลชน
 • ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารแก่ผู้รับบริการทั้งภายใน/ภายนอก โรงพยาบาล โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ การออกตรวจผู้ป่วยนอกของแพทย์ คลินิกพิเศษ การบริการในหน่วยงานต่างๆ และการประสานงาน ทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร
 • ให้บริการด้านประกาศ ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งให้ความรู้เพื่อสุขภาพและความบันเทิงผ่านเสียงตามสายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 21.00 น.
 • รับผิดชอบการผลิต เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น Website VCnet Outlook SMS Popup เสียงตามสาย วิทยุชุมชน สื่อออนไลน์ และสื่อมวลชน / จัดทำเอกสาร แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาล
 • รับผิดชอบการจัดทำเอกสาร “ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การบริการของโรงพยาบาล และโครงการ / ผลงานเด่นของโรงพยาบาล ”
 • ให้บริการติดต่อสอบถามรายชื่อผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
 • เป็นศูนย์ประสานและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน หมายเลขโทนศัพท์ภายนอก 076 – 361234 กด 0 / หมายเลขโทรศัพท์ภายใน กด 8 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เป็นศูนย์กลางในการบริการ SMS กับหน่วยงานในองค์กร
 • งานประชาสัมพันธ์ภายใน – ภายนอก สถานที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่


เข้าชม : 46225 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)