[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : กลุ่มงานรังสีวิทยาปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 16 มิ.ย. 2556 : 20:03 หมวด หน่วยงานภายใน


กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มงานรังสีวิทยามีหน้าที่ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัยแก่ผู้มารับบริการ  ทั้งการตรวจวินิจฉัยเพื่อวิเคราะห์โรค(Diagnosis)  และการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรค(Check UP)  โดยใช้การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์  การตรวจ ด้วยเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป  และการตรวจเอกซเรย์พิเศษ  เช่น  Fluoroscopy,  IVP,  Mammogram,  CT  Scan  และ  MRI  โดยมีเป้าหมายให้ผู้รับบริการได้รับบริการทางด้านรังสีวินิจฉัยอย่างครบถ้วน  ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือฯ ก็จะส่งผู้ป่วยไปตรวจวินิจฉัยในโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดภูเก็ต(โรงพยาบาลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินทั้งหมด)  เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่น  เพียงเพราะไม่มีเครื่องมือรังสีวินิจฉัย  ทั้งๆที่มีแพทย์ผู้รักษาครบถ้วน  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รับเป็นที่ปรึกษา(Consultant)  และอ่านผลฟิล์ม  General  ให้แพทย์โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลป่าตอง  ในกรณีฟิล์มผู้ป่วยคดีหรือฟิล์มที่อ่านยาก  อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ดูงานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  เป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษารังสีเทคนิค  และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในงานวิชาการด้านรังสีวิทยา

ขอบเขตการบริการ

 1. ให้บริการตรวจวินิจฉัย  ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์  เอกซเรย์ทั่วไป  และเอกซเรย์พิเศษ  โดยให้บริการตลอด  24  ชั่วโมง  สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยใน
 2. ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัย  โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับบริการครบถ้วน  ถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. เป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่นักเรียน  นักศึกษา  และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

เครื่องมือบริการรังสีวินิจฉัย  มีดังนี้


1. ติดตั้งในตึกเอกซเรย์
 1. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า  500  mA  (General x-ray)
 2. เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก (OPG)
 3. เครื่องฟลูออไรสโคปี (Fluoroscopy)
 4. เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound)
 5. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  (CT Scan)
 6. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable  X– ray)
 7. เครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)

2  เครื่อง

1  เครื่อง
1 เครื่อง
1  เครื่อง
1  เครื่อง
3  เครื่อง
1  เครื่อง

2. ติดตั้งนอกตึกเอกซเรย์

 1. เครื่องเอกซเรย์ (C –  arm)

(ติดตั้งที่ห้องผ่าตัด)

 1. เครื่องเอกซเรย์ฟัน (Dental X– ray)

(ติดตั้งที่ห้องทันตกรรม)

 1. เครื่องอัลตราซาวด์
  1. ติดตั้งที่ห้องฉุกเฉิน
  2. ติดตั้งที่ห้องผ่าตัด
  3. ติดตั้งที่ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
  4. ติดตั้งที่หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
  5. ติดตั้งที่หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
  6. ติดตั้งที่ศูนย์หัวใจ

2  เครื่อง 

1  เครื่อง 

6  เครื่อง
1  เครื่อง
2  เครื่อง
1  เครื่อง
1  เครื่อง
1  เครื่อง
1  เครื่อง

3. ส่งตรวจโรงพยาบาลเอกชนในโรงพยาบาลภูเก็ต (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย)

 1. CT  Scan  (เป็นของบริษัทเอกชน)  ติดตั้งภายในโรงพยาบาล
 2. MRI  (เป็นของบริษัทเอกชน)  ติดตั้งภายในโรงพยาบาล
 3. Angiography
 4. Intervention  Radiography
 5. Cardiac  Catheterization

 ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มงานรังสีวิทยา (เอกซ์เรย์) โทรศัพท์ 0-7636-1234 ต่อ 1600เข้าชม : 46795 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)