[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 17 ธ.ค. 2555 : 14:13 หมวด เนื้อหา


ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต

 • มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่งดงามโดดเด่นหลากหลาย
 • ทรัพยากรมนุษย์ในภาคบริการมีพื้นฐานดี มีประสบการณ์ในงานสูง
 • การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและพัฒนาสู่นานาชาติ
 • ความพร้อมด้านการเป็นศูนย์กลางด้านกิจกรรม MICE

วิสัยทัศน์จังหวัดภูเก็ต  (Vision)

“ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม
และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ”

พันธกิจ (Mission)

 • เสริมสร้างและพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน  ภาคบริการสู่มาตรฐานสากล
 • ส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดควบคู่ขนานไปกับภาคเกษตรกรรม
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว/ชุมชน สู่ความเป็นสังคมที่มีความสุขและปลอดภัยอย่างยั่งยืน
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการให้บริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรคและภัยทางสุขภาพ
 • สร้างความมั่นคงภายในจังหวัดภายใต้การบูรณาการขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชน
 • ฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
 • พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
  ให้กับประชาชนและผู้รับบริการ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต เอกลักษณ์และวัฒนธรรม
 3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
 4. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์รวม (Objectives)

 • รักษาความมีเสน่ห์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก
 • พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัด
  โดยคำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถรองรับได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลผลิตภาคเกษตร ควบคู่ไปกับการการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว
 • ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย
 • การเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

          การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2553

เป้าหมาย
ปี 2554

เป้าหมาย
ปี 2555

เป้าหมาย
ปี 2556

 • รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

ร้อยละ 5/ปี

ร้อยละ 5/ปี

ร้อยละ 5/ปี

ร้อยละ 5/ปี

 • ประชาชนมีความพึงพอใจต่อมาตรฐานความ
   ปลอดภัยและทรัพย์สิน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

 • ประชาชนได้รับการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
   ตลอดชีวิต

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

 • ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

 • ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการป้องกันและแก้ไขการบุกรุก ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 10/ปี

ร้อยละ 10/ปี

ร้อยละ 10/ปี

ร้อยละ 10/ปี

 • ระดับความสำเร็จของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

 • ร้อยละของการใช้พลังงานทดแทน

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

 • ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ     
   คุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของ
   หน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

 • ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาขีดสมรรถนะ
   ของบุคลากร

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

 • ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐมีพัฒนาด้านคุณภาพการ
   บริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

 • ร้อยละของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80เข้าชม : 49235 เรื่องล่าสุดใน หมวด เนื้อหา