[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 13 ก.ย. 2555 : 12:16 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


 นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

  1. บุคลากรทุกคนรับทราบนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาให้ บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน
  2. พัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA,HPH)
  3. บูรณาการการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพเข้ากับงานสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค ในลักษณะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
  4. พัฒนาโรงพยาบาลให้มีสภาพแวดล้อมสวยงาม บรรยากาศของสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อสุขภาพ (Healthy Workplace) และมีความปลอดภัย
  5. สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน เพื่อเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล กับการดูแลตนเองในชุมชน เน้นการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
  6. พัฒนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
  7. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน
  8. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Competency) ในสาขาวิชาชีพ และพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB)
  9. พัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและ องค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  10. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานในระดับสากลเข้าชม : 36235 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล