[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : การลดความเสี่ยงในผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอกปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 21 ก.พ. 2554 : 10:37 หมวด โครงการเด่น


การลดความเสี่ยงในผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก
(ได้รับรางวัลจาก กพร. ปี 2553  ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรม การให้บริการ)

       การนำถุงเก็บปัสสาวะมาใช้ต่อกับท่อระบายทรวงอกแทนระบบขวดแก้วแบบที่มีแท่งแก้วจุ่มใต้น้ำ แบบ ๑ ขวด และแบบ ๒ ขวด ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสะดวกปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องขวดแตก และการหนีบสายเพื่อป้องกันการไหลย้อนของน้ำเข้าโพรงเยื่อหุ้มปอด ผู้ป่วยสามารถลุกจากเตียงไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดภาระงานของผู้ให้บริการเพราะการเตรียมไม่ยุ่งยาก ไม่สับสน ใช้เวลาไม่มาก และไม่ต้องคอยมาเปลี่ยนขวดบ่อย ๆ เมื่อสารเหลวเต็มขวด อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าการใช้ระบบขวดแก้วมาก ควรที่จะมีการเผยแพร่ให้ใช้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น 

เอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าชม : 114345 เรื่องล่าสุดใน หมวด โครงการเด่น