[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : การพัฒนาการรักษาทารกตัวเหลืองแบบองค์รวม ด้วยใจในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 21 ก.พ. 2554 : 10:25 หมวด โครงการเด่น


การพัฒนาการรักษาทารกตัวเหลือง แบบองค์รวม ด้วยใจ ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 (Holistic neonatal hyperbilirubinemia care in Vachira Phuket Hospital)
(ได้รับรางวัลจาก กพร. ปี 2553  ระดับชมเชย ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน)

 การพัฒนาการรักษาทารกตัวเหลือง แบบองค์รวม ด้วยใจ ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นการบูรณาการ โดยนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดทำมาตรฐานการให้บริการร่วมกับการทำงานเป็นทีม การพัฒนานวัตกรรมของตนเองขึ้นมาปรับใช้ในหน่วยงาน ตลอดจนการสร้างสรรค์ระบบการบริการใหม่ เพื่อดูแลทารกตัวเหลืองจนได้ระบบการรักษาที่มีมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน อย่างเป็นองค์รวม เกิดเป็นการให้บริการรูปแบบใหม่ในประเทศไทย ตั้งแต่ทารกแรกเกิดในโรงพยาบาล จนกระทั่งหายจากตัวเหลืองที่บ้าน โดยมีแนวคิดสำคัญที่เน้นความสำคัญของสายใยรักความผูกพันของครอบครัวแบบคนไทย รวมกับการประหยัดสูงสุดของส่วนรวมเป็นหลัก


เอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าชม : 50755 เรื่องล่าสุดใน หมวด โครงการเด่น