[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : เอกสารที่ใช้ในการยื่นตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 20 ก.ค. 2554 : 10:52 หมวด แรงงานต่างด้าว


เอกสารที่ใช้ในการยื่นตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

  1. สำเนาใบโควต้านายจ้าง ณ ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
  2. สำเนา ตท.1
  3. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้างรับรองสำเนาเรียบร้อย
  4. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง รับรองสำเนาเรียบร้อย 
  5. สำเนาใบ ทร.38/1 ณ ปัจจุบัน
  6. สำเนาพาสปอร์ต หน้าที่มีรูป
  7. สำเนาใบรับคำขอพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินจากจัดหางานจังหวัด 
  8. สำนาบัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาล

หมายเหตุ

เอกสารใบโควต้า ต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากนายจ้างทุกฉบับเข้าชม : 177905 เรื่องล่าสุดใน หมวด แรงงานต่างด้าว