[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : เอกสารที่ใช้เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 14 ม.ค. 2554 : 09:40 หมวด แรงงานต่างด้าว


เอกสารและหลักฐานแรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตดังนี้

กรณีแรงงานต่างด้าวมีบัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผู้ป่วยนอก (รับยากลับบ้าน) ผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล)

-บัตรประกันสุขภาพตัวจริง 
-ใบรับคำขอพร้อมใบเสร็จรับเงิน
-สำเนา ทร. 38/1 หรือ พาสปอร์ตที่มีรูปหน้า(ถ้ามี)

-บัตรประกันสุขภาพตัวจริง พร้อมสำเนา                  3ใบ
-สำเนา ทร. 38/1 หรือ พาสปอร์ตที่มีรูปหน้า(ถ้ามี)   3ใบ  
-สำเนาใบรับคำขอพร้อมใบเสร็จรับเงิน                   3ใบ

กรณีแรงงานต่างด้าวมีบัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดภูเก็ต

ผู้ป่วยนอก (รับยากลับบ้าน) ผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล)

-บัตรประกันสุขภาพตัวจริง พร้อมสำเนา                 2ใบ
-สำเนา ทร. 38/1 หรือ พาสปอร์ตที่มีรูปหน้า(ถ้ามี)   2ใบ    
-สำเนาใบรับคำขอพร้อมใบเสร็จรับเงิน                   2ใบ      

-บัตรประกันสุขภาพตัวจริง พร้อมสำเนา            3ใบ
-สำเนา ทร. 38/1 หรือ พาสปอร์ตที่มีรูปหน้า(ถ้ามี) 3ใบ
-สำเนาใบรับคำขอพร้อมใบเสร็จรับเงิน              3ใบ

กรณีแรงงานต่างด้าวมีบัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาลต่างจังหวัด

ผู้ป่วยนอก (รับยากลับบ้าน) ผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล)

-บัตรประกันสุขภาพตัวจริง  พร้อมสำเนา                2ใบ
-ใบส่งต่อ (ใบRefer)                                         2ใบ
-สำเนา ทร. 38/1 หรือ พาสปอร์ตที่มีรูปหน้า(ถ้ามี)   2ใบ
-สำเนาใบรับคำขอพร้อมใบเสร็จรับเงิน                  2ใบ

-บัตรประกันสุขภาพตัวจริง พร้อมสำเนา                    3ใบ
-ใบส่งต่อ(ใบRefer)                                            3ใบ
-สำเนา ทร. 38/1 หรือ พาสปอร์ตที่มีรูปหน้า(ถ้ามี)     3ใบ
-สำเนาใบรับคำขอพร้อมใบเสร็จรับเงิน                     3ใบ

กรณีบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสูญหาย
ติดต่อทำใบแทนบัตรประกันสุขภาพหาย ณ ห้องตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  มูลนิธิศุภนิมิตในวันและเวลาราชการ

          -ใบแจ้งความ
          -สำเนาใบโควตานายจ้างพร้อมเบอร์โทรศัพท์ (รับรองสำเนา)
          -สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง (รับรองสำเนา)
          -สำเนา ทร. 38/1 หรือ พาสปอร์ตที่มีรูปหน้า(ถ้ามี)
          -สำเนาใบรับคำขอพร้อมใบเสร็จรับเงิน 
          -สำเนาใบเสร็จของโรงพยาบาล (ถ้ามี)
          -ใบมอบอำนาจ (รับได้จากเจ้าหน้าที่ห้องตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว)
            ในกรณีบัตรประกันสุขภาพสูญหายหากจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ให้ไปตรวจสอบสิทธิ์การรักษาที่ห้องบัตรทองเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ชั่วคราวและรักษาให้เสร็จสิ้น  แล้วนำเอกสารมายื่นติดต่อขอรับบัตรประกันสุขภาพ(ใบแทน)ได้ ณ ห้องตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (มูลนิธิศุภนิมิต)เข้าชม : 40375 เรื่องล่าสุดใน หมวด แรงงานต่างด้าว