[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : อาคารพักผู้ป่วยหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ๑๐๐ ปี วชิระภูเก็ตปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 21 มิ.ย. 2556 : 16:26 หมวด เนื้อหา


ความเป็นมา... "อาคารพักผู้ป่วยหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ๑๐๐ ปี วชิระภูเก็ต"

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ นี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะ บรรจบครบ ๑๐๐ ปี นับว่าเป็นโอกาสสำคัญ ควรแก่การ เฉลิมฉลอง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นที่ ระลึกแห่งวาระสำคัญนี้  เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตลอดจนศิษย์ยานุศิษย์ ประชาชนชาวภูเก็ตทุกท่าน ได้ดำริให้มีการจัดสร้างอาคารพักผู้ป่วยหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกในโอกาส ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและเพื่อใช้เป็นอาคารที่พักรองรับผู้ป่วยชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ในฝั่งอันดามันตลอดจนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยือนจังหวัดภูเก็ต  อาคารที่สร้างในครั้งนี้เป็นอาคารพักผู้ป่วยพิเศษขนาด ๖๘ ห้อง สูง ๗ ชั้น มีที่จอดรถ ๑๒๖ คัน ราคา  ๑๔๒,๐๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

    ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน การสร้างอาคารพักผู้ป่วยหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ๑๐๐ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อประชาชนที่เจ็บป่วย และมาใช้บริการที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีโอกาสใช้เป็นที่พักรักษาตัวอย่างปลอดภัย และสะดวก สบายนั้น นับเป็นกุศลอย่างยิ่ง อานิสงค์ผลบุญจะทำให้ทุกท่านปลอดจากโรคภัยทั้งปวง ทำให้มีอายุมั่นขวัญยืน สมบูรณ์ด้วยพลานามัยและมีความสุขกายสบายใจ

จึงขอเชิญชวนร่วมบำเพ็ญมหากุศลครั้งนี้โดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โทร. 0-7636-1234 โทรสาร 0-7621-1155

ท่านสามารถบริจาคโดยช่องทางดังต่อไปนี้


โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
495-2-09148-8 “อาคารผู้ป่วยหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง 
100 ปี วชิระภูเก็ต” ธนาคารทหารไทย จำกัด
สาขา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
กรุณาส่งเอกสารใบโอนเงินมาที่เบอร์โทรสาร 0-7621-1786

หรือบริจาคด้วยตนเอง ที่ งานเลขานุการ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค

บริจาคเงิน ที่ดิน ทรัพย์สินให้กับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะได้รับอะไรบ้าง?
 
สิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
 
          บริจาคเงิน ที่ดิน ทรัพย์สิน คำนวณเป็นเงินแล้วไม่น้อยกว่า 2,000,000.- บาท (สองล้านบาท)    ได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลของตนเอง รวมถึง บุคคลในครอบครัว (บุตร, คู่สมรส, บิดา, มารดา)        โดยไม่คิดมูลค่า พักห้องพิเศษ   เสียค่าห้อง + ค่าอาหารเพียงครึ่งเดียวของอัตราที่กำหนดไว้
 
            บริจาคเงิน ที่ดิน ทรัพย์สิน คำนวณเป็นเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาท)   ได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลของตนเองโดยไม่คิดมูลค่า พักห้องพิเศษ เสียค่าห้อง + ค่าอาหารเพียงครึ่งเดียวของอัตราที่กำหนดไว้
 
            บริจาคเงิน ที่ดิน ทรัพย์สิน จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท (ห้าแสนบาท) ได้รับสิทธิ์     การรักษาพยาบาลของตนเองโดยคิดค่ารักษาพยาบาลเพียงครึ่งเดียว พักห้องพิเศษ   เสียค่าห้อง + ค่าอาหาร      เพียงครึ่งเดียวของอัตราที่กำหนดไว้
 
            บริจาคตั้งแต่ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป    
          Æ ติดแผ่นป้ายทองเหลือง ขนาด 5 นิ้ว x 12 นิ้ว หน้าห้องพิเศษ
          Æ มอบบัตรประจำตัว (บัตร VIP CARD) ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์พิเศษ เพื่อใช้สำหรับแสดงสิทธิ์     การช่วยเหลือการรักษาพยาบาล
 
          บริจาคตั้งแต่ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาท) ขึ้นไป มอบใบประกาศเกียรติคุณ
 
ขอพระราชทานเครื่องราชฯ อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มี 7 ชั้น ดังนี้
 

 

ชั้นที่ 1
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) 
บริจาคตั้งแต่ 
30,000,000.- บาท
 (สามสิบล้านบาท)
ขึ้นไป
ชั้นที่ 2
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.) 
บริจาคตั้งแต่ 
14,000,000.- บาท
(สิบสี่ล้านบาท)
ขึ้นไป
ชั้นที่ 3
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) 
บริจาคตั้งแต่ 
6,000,000. บาท
(หกล้านบาท)
ขึ้นไป
ชั้นที่ 4
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) 
บริจาคตั้งแต่ 
1,500,000.- บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
ขึ้นไป
ชั้นที่ 5
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) 
บริจาคตั้งแต่ 
500,000.- บาท
(ห้าแสนบาท)
ขึ้นไป
ชั้นที่ 6
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) 
บริจาคตั้งแต่ 
200,000.- บาท
(สองแสนบาท)
ขึ้นไป
ชั้นที่ 7
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
บริจาคตั้งแต่ 
100,000.- บาท
(หนึ่งแสนบาท)
ขึ้นไป

 เข้าชม : 103665 เรื่องล่าสุดใน หมวด เนื้อหา