[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2014 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu
slideshow image
หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ 076-361234 ต่อ 1412 หรือ E-mail : crm@vachiraphuket.go.th”


เรื่อง : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต18 มิ.ย. 2552 : 11:22 | 8 ก.ย. 2557 : 07:23


 

หน่วยงาน หมายเลข เบอร์ตรง หน่วยงาน หมายเลข เบอร์ตรง
อำนวยการ     ฝ่ายการพยาบาล    

สำนัก ผอก.

1100 076-361212

ฝ่ายการพยาบาล

6523 ,6525  

ผู้อำนวยการ

1101 076-361201

หน่วยปฐมพยาบาล

6523 ,6525  
           

รองผอก.ฝ่ายการแพทย์

1102 076-361202      

รองผอก.ฝ่ายบริหาร

1103 076-361203 ห้องโลมา    

รองผอก.ฝ่ายการพยาบาล

1104 076-361204 งานประกันสุขภาพ    

รองผอก.ฝ่ายปฐมภูมิ

1105 076-361205

งานประกันสุขภาพ

1150,1155 076-361216

รองผอก.ฝ่ายกิจการพิเศษ

1106 076-361206

หัวหน้างานประกันสุขภาพ

1151  

รองผอก.ฝ่ายทุติยภูมิ ตติยภูมิ

1107 076-361207

งานประกันสังคม

1152 076-361217
     

งานสังคมสงเคราะห์

1153 076-361218
ฝ่ายธุรการ    

ศูนย์คิดเงิน

1154  

ห้องธุรการ

6549        

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

6549   งานพ.ร.บ.    

งานการเจ้าหน้าที่

6545  

งานพ.ร.บ.

1160 076-361219

หน้าห้องรองผู้อำนวยการ

1113 076-361213

หัวหน้างานพ.ร.บ.

1161 076-361277
           
ฝ่ายการเงินและพัสดุ     งานเวชสารสนเทศ    

ห้องการเงิน

6515 076-361275

เคาว์เตอร์รับบัตร

1170 ,1199  

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

6515 076-361214

หัวหน้าห้องบัตร

1171  

ห้องเก็บเงินประกันสังคม โลมา

1122  

ห้องเวชระเบียน

1172 076-361220
     

ศูนย์จองห้อง(ในเวลา)/เบิกจ่ายตรง

1173 076-361221

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

6553-4  

งานประกันชีวิต(อื่นๆที่ไม่ใช่ AIA)

1174  

ฝ่ายพัสดุ

6553
, 6554
 

ห้องเก็บบัตร

1175  

คลังพัสดุ

5001  

หัวหน้างานเวชระเบียน

1176  
           
กลุ่มงานวิชาการ     กลุ่มงานเภสัชกรรม    

งาน พรบส.

6506  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา

1180

076-361228

หัวหน้ากลุ่มงาน พรบส.

  076-361276

หัวหน้าเภสัชกรรม

1181

076-361229

งานโสต

1132  

ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยใน

1182  

ห้องสมุด

1133  

ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยประกันสังคม

1183  

ศูนย์คุณภาพ (HA)

6507  

เพิ่มยาโรคเรื้อรัง

1516  
หน่วยงาน หมายเลข เบอร์ตรง หน่วยงาน หมายเลข เบอร์ตรง

โต๊ะ Screen หน้าห้องตรวจ ปกส.

1190   อาคาร OPD 6 ชั้น (ชั้น 2)    

ห้องตรวจประกันสังคม 1

1191  

หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก

1221  

ห้องตรวจประกันสังคม 2

1192  

ศูนย์ Admit

1220  

ห้องตรวจประกันสังคม 3

1193  

HOT-LINE

1222  

ห้องตรวจประกันสังคม 4

1194  

ห้องหัวใจ

1223  

ห้องตรวจประกันสังคม 5

1195  

ห้องตรวจอายุรกรรม 1

1224  
     

ห้องตรวจอายุรกรรม 2

1225  
อาคาร OPD 6 ชั้น    

โต๊ะ Screen หน้าห้องตรวจอายุรกรรม

1226  
ชั้น 1    

ห้องตรวจสุขภาพ

1227  

ห้องฉุกเฉิน

1200 076-361200

คลินิกอายุรกรรม

1228  

หัวหน้าห้องฉุกเฉิน

1201  

ห้องผ่าตัดเล็ก

1229  

หน้าห้องฉุกเฉิน

1214  

คลินิกวางแผนครอบครัว/ANC

1230  

ห้อง CPR

1202  

ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอกชั้น 2

1231  

หน้าห้องทำแผล

1203  

ห้องเก็บเงินประกันสังคม OPD ชั้น 2

1232  

ห้องฉีดยา

1204  

หัวหน้า NICU

1233  

ศูนย์พึ่งได้

1205,1217  

ห้อง NICU

1234  

ห้องพักแพทย์ ER

1206  

ห้อง PICU

1235  

ศูนย์นเรนทร EMS

109  

ศูนย์เอดส์

1236  

ห้องวิทยุสื่อสาร (ศูนย์นเรนทร )

1207  

คลินิกวัณโรค

1237  

ห้องคลังยา (ส่วนหน้า)

1209 076-361226

ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

1238  

หัองคลังยา ( สต๊อก )

1210  

โต๊ะ Screen ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

1239  

เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ส่วนหน้า)

1211 076-361282

ห้องพักแพทย์ อายุรกรรม

1241  

เวชภัณฑ์มิใช่ยา ( สต๊อก )

1212  

ห้องพักแพทย์ สูติกรรม

1242  

ศูนย์เปล

1213  

ห้องให้คำปรึกษา(ในเวลา)

1243  

ศูนย์ต่างประเทศ/งานประกันชีวิตAIA

1215-6  

คลินิกนมแม่

1244  

ศูนย์ร้องเรียน

1412  

คลินิกสุขภาพเด็กดี/ฉีดวัคซีนเด็ก

6415  
     

                     ชั้น 3

   
Operator 0

076-361234

โต๊ะ Screen หน้าห้องตรวจศัลยกรรม

1250  

ประชาสัมพันธ์

7  

ห้องตรวจศัลยกรรม 1

1251  

 เคาว์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์

 2910  

ห้องตรวจศัลยกรรม 2

1252  
     

ห้องพักแพทย์

1254  
หน่วยงาน หมายเลข เบอร์ตรง หน่วยงาน หมายเลข เบอร์ตรง
ชั้น 3 (ต่อ)     ชั้น 5 (ต่อ)    

 

   

หัวหน้าห้องดมยา

1304  

 

   

ห้องดมยา

1305  

 

    ชั้น 6    

 

   

ห้องผ่าตัด

1350,1352-3   

โต๊ะ Screen หน้าห้องตรวจกระดูก

1259  

หัวหน้าห้องผ่าตัด

1351   

ห้องตรวจกระดูก 1

1260  

ห้องดมยา

1354-5  

ห้องตรวจกระดูก 2

1261   ชั้น 7    

ห้องเฝือก

1262  

พยาธิวิทยากายวิภาค

1505,1514  

ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอกชั้น 3 (1 )

1263  

หัวหน้าพยาธิกายวิภาค(พ.ณัฐชาติ)

1513  

ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอกชั้น 3 (2)

1264   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู    

ห้องเก็บเงินประกันสังคมOPDชั้น 3

1265  

ปชส.ห้องกายภาพ

1400  

ห้องจิตเวช

1266

076-361286

หัวหน้าห้องกายภาพ

1401  

ห้องออทิสติก

1267  

ห้องกายภาพ (ไฟฟ้า)

1402  

องค์กรแพทย์

 1268   

ห้องกิจกรรมบำบัด

1403  
ชั้น 4     แพทย์แผนไทย 6502  

ห้องทันตกรรม

1280 076-361280

แพทย์แผนไทย(หน้ารพ.)

6500  

หั หัวหน้าห้องทันตกรรม

1281 076-361281 ฝ่ายสุขศึกษา    

ห้องตรวจตา

1282  

ฝ่ายสุขศึกษา

1410  

ห้องตรวจหู คอ จมูก

1283  

หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษา

1411  

ห้องเก็บเลือด

1284   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม    

ธนาคารเลือด

1285  

เวชกรรมสังคม

1420  

บริจาคอวัยวะ

1290  

หัวหน้าเวชกรรมสังคม

1421  

ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอกชั้น 4

1286   คลินิกเบาหวาน 360องศา 1423  

ห้องเก็บเงินประกันสังคมOPDชั้น 4

1287  

              อาชีวเวชกรรม

   

หั หัวหน้าห้องตา

1288  

ห้องอาชีวเวชกรรม

1424,1425   

ห้องพักแพทย์ตา

1289        
ชั้น 5     หอผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) อายุรกรรม    

ห้องผ่าตัด

1300

076-361242

ICU อายุรกรรม

1700  

ห้องพักพยาบาล (OR)

1302  

หัวหน้าห้อง ICU อายุรกรรม

1701  

ห้องพักแพทย์ (OR)

1303  

เคาว์เตอร์ด้านหน้า

1702  
หน่วยงาน หมายเลข เบอร์ตรง หน่วยงาน หมายเลข เบอร์ตรง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์     อาคารสูติกรรม    
กลุ่มงานพยาธิวิทยา     ชั้น 3    

หัวหน้างานพยาธิคลินิก(พ.ชลาลัย)

1500  

นรีเวช

1820

076-361249

ห้องเจาะเลือด

1501  

หัวหน้านรีเวช

1821  

ห้องจุลทรรศน์

1502   ชั้น 4    

ห้อง lab (นอกเวลา)

1503  

หอผู้ป่วยร่มไทร

2130/2131

 

เคมีวิทยา

1504

 076361298

 

   

จุลชีววิทยาคลินิก (ใน/นอกเวลา)

1506        

ภูมิคุ้มกัน

1507   อาคารสูติกรรม(เก่า)    

วิเคราะห์เชื้อวัณโรค

1508   ชั้น1    

วิเคราะห์ฮอร์โมน

1509

076-361273

พิเศษประกันสังคม

1900

076-361246

โลหิตวิทยา

1510  

หัวหน้าตึกพิเศษประกันสังคม

1901  
ห้องหัวใจ  1511         
หอผู้ป่วย CCU 1248-9   ชั้น2    
     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1910/1911  
กลุ่มงานรังสีวิทยา    

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1913

076-361223

ปชส.ห้องเอ็กซเรย์

1600

076-361245

ช่างคอมพิวเตอร์

1916  

เปลเอกซเรย์

1601  

ศูนย์คอมพิวเตอร์

   

นัดเอกซเรย์พิเศษ                 
ห้อง CT Scan

1605
 1602
 

 

   

ห้องอ่านฟิล์ม

1607  

 

   

ห้องหัวหน้างานรังสี

1604  

 

   

ห้องสลายนิ่ว

   

 

   
อาคารสูติกรรม          
ชั้น1     อาคารอันดามัน    

ปชส.ห้องคลอด

1800

076-361247

ชั้น 1    

หัวหน้าห้องคลอด

1801  

ศัลยกรรมประสาท

2000

076-361251

ห้องรอคลอด

1802  

หัวหน้าศัลยกรรมประสาท

2001  

ห้องคลอด

1803   ชั้น 2    
ชั้น 2    

อายุรกรรมชาย

2010

076-361252

หลังคลอด

1810

076-361248

หัวหน้าอายุรกรรมชาย

2011  

หัวหน้าหลังคลอด

1811  

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

2012  
หน่วยงาน หมายเลข เบอร์ตรง หน่วยงาน หมายเลข เบอร์ตรง
อาคารอันดามัน     ตึกอายุรกรรมรวม    
ชั้น 3    

อายุรกรรมรวม

2130

076-361283

อายุรกรรมหญิง

2020

076-361253

หัวหน้าอายุรกรรมรวม

2131  

หัวหน้าอายุรกรรมหญิง

2021        

ห้องประชุมอายุรกรรมหญิง

2022   อาคารน้อมเกล้า    
      ชั้น 1    
ชั้น 4    

I.C.U ศัลยกรรม

2400

076-361263

พิเศษอายุรกรรม

2030

076-361254

หัวหน้า I.C.U ศัลยกรรม

2401  

หัวหน้าพิเศษอายุรกรรม

2031   หน่วยไตเทียม    
     

หัวหน้าหน่วยไตเทียม

2402  
     

หน่วยไตเทียม

2403

076-361264

ชั้น 5    

ร้านมะฮอกกานี คาเฟ่

2404  

พิเศษรวม

2040

076-361255

ร้านมะฮอกกานี บริสโต

 2405   

หัวหน้าพิเศษรวม

2041  

ร้านมะฮอกกานี คอนเนอร์

2406  

ห้องเวร SUP

2042        
ชั้น 6 มะฮอกกานี เรดิโอ     อาคารน้อมเกล้า ชั้น 2    

สนง. มะฮอกกานี เรดิโอ

2050

076-361224

น้อมเกล้า 2

2410

076-361265

ห้องส่ง มะฮอกกานี เรดิโอ

2051  

หัวหน้าน้อมเกล้า 2

2411  
      อาคารน้อมเกล้า ชั้น 3    
อาคารผู้ป่วยสามัญ 3 ชั้น    

น้อมเกล้า 3

2420

076-361266

ชั้น 1    

หัวหน้าน้อมเกล้า 3

2421  

ศัลยกรรมกระดูก

2100

076-361256

อาคารน้อมเกล้า ชั้น 4    

หัวหน้าศัลยกรรมกระดูก

2101  

น้อมเกล้า 4

2430

076-361267

ชั้น 2    

หัวหน้าน้อมเกล้า 4

2431  

ศัลยกรรมหญิง

2110

076-361257

ห้องตรวจ EEG

2432  

หัวหน้าศัลยกรรมหญิง

2111        
ชั้น 3     อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี    

ศัลยกรรมชาย

2120

076-361258

ชั้น 1    

หัวหน้าศัลยกรรมชาย

2121

.

รัตนโกสินทร์ 200 ปี ชั้น 1

2200

076-361259

     

หัวหน้า 200 ปี ชั้น 1

2201  
อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี    

ห้องติดเชื้อ

2202  
ชั้น 2     หน่วยงานช่างซ่อมบำรุง    

รัตนโกสินทร์ 200 ปี ชั้น 2

2210

076-361260

ห้องช่าง (ในเวลาราชการ)

2610 076-361299

หัวหน้า 200 ปี ชั้น 2

2211  

ห้องเวรช่าง (นอกเวลาราชการ)

2611  

ศูนย์ดูแลบาดแผล

2102  

ห้อง MDF

2612  
อาคารสงฆ์อาพาธ     หน่วยจ่ายกลาง    
ชั้น 1 (สามัญ)    

จ่ายกลาง

2620  

สงฆ์ 1

2300

076-361261

หัวหน้าจ่ายกลาง

2621  

หัวหน้าสงฆ์ 1

2301   หน่วยงานปราศจากเชื้อ    
สงฆ์ พิเศษ ชั้น 2    

ห้องทำงาน เจ้าหน้าที่

2630  

สงฆ์ 2

2310

076-361262

ห้องปราศจากเชื้อ

2631  

หัวหน้าสงฆ์ 2

2311   หน่วยงานซักฟอก    
สงฆ์ พิเศษ ชั้น 3    

สนง.แผนก ซักฟอก

2640  

ห้องพยาบาลสงฆ์ 3

2320  

หัวหน้างานซักฟอก

2641  

ห้องพักหลวงปู่สุภา

2321   หน่วยงานสนับสนุน    
สงฆ์ พิเศษ ชั้น 4    

ยานพาหนะ (ตึกคุณพุ่ม)

6005  

ห้องพยาบาลสงฆ์ 4

2330  

ห้องเก็บศพ

2651  

ห้องพระ

2331  

สหกรณ์ร้านค้า

2652  
     

สหกรณ์ออมทรัพย์

6527  
อาคาร เวชศาสตร์ใต้น้ำ    

รักษาความปลอดภัย

2654  
อาคาร เวชศาสตร์ใต้น้ำ ชั้น 1    

ธนาคารขยะ

 2657   

ห้องทำงานเจ้าหน้าที่1

2500

076-361225

     

ห้องทำงานเจ้าหน้าที่2

2501   ห้องประชุม    

ห้องแชมเบอร์

2502  

ห้องประชุม มะฮอกกานี

2510  
อาคาร เวชศาสตร์ใต้น้ำ ชั้น 2    

ห้องประชุม ชงโค

1916  

ห้องประชุมมะฮอกกานี

2510  

ห้องประชุม ชวนชม

1917  

หน้าห้องประชุมมะฮอกกานี

2511  

ห้องประชุม ลีลาวดี

1703  
หน่วยงานสนับสนุน    

ห้องประชุม อายุรกรรมหญิง

2022  
ฝ่ายโภชนาการ          

ฝ่ายโภชนาการ ( โรงครัว )

2600   หมายเลขฉุกเฉินภายใน    

หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ

2601 076-361285

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

8/1999   

ห้องอาหาร

2602  

ศูนย์นเรนทร

109  

       
อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา

   

เคาว์เตอร์จุดคัดกรอง(ข้างน้ำพุ)

1414  

ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา

         
           
           

สาขาหยี่เต้ง 076-216200-2

ER

3004  

ห้องตรวจ

3001,3002  

ห้องบัตร 

3000  

งานรักษาชุมชน(ชั้น 2)

3020  

X-Ray

3015  

งานส่งเสริมสุขภาพ(ชั้น 2)      

3033  

เจาะเลือด

3012  

งานพัฒนาเครือข่าย(ชั้น 2)

3032  

ห้องฟัน        

3023        
           

แรงงานต่างด้าว(ศุภนิมิต)

6510

076-361209

Lab

6600  
           

 

อาคารบ้านคุณพุ่ม

หน่วยงาน หมายเลข   หน่วยงาน หมายเลข
ใต้อาคาร   ชั้น 2
ยานพาหนะ 6005   เวชศาสตร์ฟื้นฟู 6205
ช่างกล 6004   งาน IC 6206
ช่างไฟฟ้า 6002   ชั้น 3
ชั้น 1   ตึกกุมารเวช 6311 ,6312
ประชาสัมพันธ์ 6000      
ศูนย์สิทธิ์ 6102   ชั้น 4
จ่ายยา 6103   โรงเรียนพ่อแม่/ฉีดวัคซีนเด็ก/ 6415
การเงิน 6104   ชั้น 5
Lab 6107   หน่วยงานพัสดุ 6553-4
คัดกรองเด็ก 6132   วิชาการ,HA 6506 ,6507
ห้องตรวจเด็ก1 6108   ฝ่ายการพยาบาล 6523 ,6525
ห้องตรวจเด็ก2 6109   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 6545
ห้องตรวจเด็ก3 6110   ธุรการ 6549
ห้องตรวจเด็ก4 6111   สหกรณ์ออมทรัพย์ 6527
X-ray 6112   การเงิน 6512 6515 6518
ห้องทันตกรรม 6118-9   สอนภาษาอังกฤษ 6535
สังคมสงเคราะห์ 6122   ชั้น 6
คัดกรองจิตเวช 6131   องค์กรแพทย์ 6623
ห้องประเมิน2 6123   ห้องประชุม 6990-1
ห้องประเมิน1 6124      
ห้องตรวจจิตเวช6 6125      
ห้องตรวจจิตเวช5 6126      
ห้องบัตร 6127      
ห้องให้เลือด/ฉีดยา/ทำแผล 6133      

โทรสาร 0-7636-1333

 

 


เข้าชม : 322225 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล