[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 พ.ย. 2562 : 17:33 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


หมายเลขฉุกเฉินภายใน 
แจ้งเหตุฉุกเฉิน(ปชส.) 8/1669 ศูนย์นเรนทรอันดามัน  109/105 วิทยุสื่อสาร(นเรนทร) 1207
อาคาร OPD 7 ชั้น - ตึกอำนวยการ(เก่า)
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3
ห้องฉุกเฉิน  1200 หัวหน้างานผู้ป่วยนอก (คุณวันดี)  1221 โต๊ะ Screen ห้องศัลยกรรม 1255
หัวหน้าห้องฉุกเฉิน  1201 HOT-LINE (นอกเวลา) 1222 ห้องตรวจศัลยกรรม  1257
หน้าห้องฉุกเฉิน  1214 ห้องตรวจหัวใจ  1223 ห้องพักแพทย์  1254
ห้อง CPR 1202 ห้องตรวจอายุรกรรม 1 1224 ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟู  1258
หน้าห้องทำแผล  1203 ห้องตรวจอายุรกรรม 2 1225 โต๊ะ Screen ห้องตรวจกระดูก 1259
ห้องฉีดยา  1204 โต๊ะ Screen ห้องตรวจอายุรกรรม 1226 , 1228 ห้องตรวจกระดูก 1  1260
ศูนย์พึ่งได้  1205 ห้องผ่าตัดเล็ก  1229 ห้องตรวจกระดูก 2 1261
ห้องพักแพทย์ ER 1206 คลินิกวางแผนครอบครัว/ฝากครรภ์ 1230 ห้องเฝือก  1262
หัองคลังยา ( สต๊อก )  27,132,714 ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอกชั้น 2 1231 ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอกชั้น 3  1263
เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ส่วนหน้ารพ.)  27,162,716 ห้องเก็บเงิน OPD ชั้น 2 1232 ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอกชั้น 3  1264
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ( สต๊อก )  1212 ศูนย์เอดส์  1236 ห้องเก็บเงิน OPD ชั้น 3 1265
ศูนย์เปล  1213 คลินิกวัณโรค  1237 ห้องจิตเวช  1266
ศูนย์ต่างประเทศ/แฟกซ์เคลม 1215 ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม  1238 ห้องออทิสติก  1267
ศูนย์ร้องเรียน 1412 โต๊ะ Screen สูติ-นรีเวชกรรม 1239 ชั้น 6
เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ (หน้ารพ.) 2910 ห้องพักแพทย์ อายุรกรรม  1241 ห้องผ่าตัด ชั้น 6 1350,1352-3 
โต๊ะคัดกรองโรค(ข้างน้ำพุ หน้ารพ.) 14,141,411 ห้องพักแพทย์ สูติกรรม  1242 หัวหน้าห้องผ่าตัด ชั้น 6 1351 
โต๊ะ Screen ห้องตรวจ ปกส. 1190 ห้องให้คำปรึกษา ( ในเวลา ) 1243 ห้องดมยา ชั้น 6 1354-5 
ห้องตรวจประกันสังคม  1191-5 คลินิกนมแม่ 1244 ชั้น 7
ห้องตรวจไข้หวัด  1196  โรงเรียนพ่อแม่ 1245 พยาธิกายวิภาค 1505,1514
ห้องตรวจแพทย์แผนไทย 1197 ห้องตรวจตา 1282 หน. พยาธิกายวิภาค(พ.ณัฐชาติ) 1513
    ห้องรับยาต้าน 1264    
ชั้น 4 อาคารคอซิมบี้    
ห้องทันตกรรม  1280 บริการ VIP  1271    
หัวหน้าห้องทันตกรรม  1281 ห้องตรวจสุขภาพ  1253    
ห้องเก็บเลือด  1284 ชั้น 5    
ธนาคารเลือด  1285 ห้องผ่าตัด ชั้น 5 1300-2    
ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ชั้น 4 1286 หัวหน้าห้องดมยา ชั้น 5 1304    
ห้องเก็บเงิน OPD ชั้น 4 1287 ห้องดมยา ชั้น 5 1305    
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 1283 ห้องส่องกล้อง 1303    
ห้องโลมา 
งานประกันสุขภาพ    ห้องบัตร ฝ่ายการเงิน
งานประกันสุขภาพ  1150 , 1155 เคาน์เตอร์คัดกรองหน้าห้องบัตร 1199 ห้องเก็บเงินประกันสังคม  1145 ,1146
หัวหน้างานประกันสุขภาพ  1151 เคาน์เตอร์รับบัตร  1170 กลุ่มงานเภสัชกรรม 
งานประกันสังคม  1152 หัวหน้าห้องบัตร  1171 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา  2807
งานสังคมสงเคราะห์  1153 ห้องเวชระเบียน  1172 หัวหน้าเภสัชกรรม  1181
งาน พ.ร.บ.    จองห้อง(ในเวลา)/เบิกจ่ายตรง 1173 ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยใน (ปุดจ้อ) 2800 - 2803
งานพ.ร.บ.  1160 งานประกันชีวิต  1174 ห้องจ่ายยา ประกันสังคม  1183
หัวหน้างานพ.ร.บ.  1161 ห้องเก็บบัตร  1175 เพิ่มยาโรคเรื้อรัง 1516
งาน พ.ร.บ.(หน้าห้องฉุกเฉิน) 1111 ศูนย์ Admit (จี้ต้อย) 1220 ศูนย์ต่างประเทศ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ร้านกาแฟเก่า) ลานม่วงขาว(หน้า รพ.) ศูนย์ต่างประเทศ(ใต้ถุน) 1215 , 1216
งานประชาสัมพันธ์ 2122 ห้องเจาะเลือด 1501 ฝ่ายสุขศึกษา 
โอเปอเรเตอร์ (ชั้น2) กด 7 หอผู้ป่วย ICU อายุรกรรม  สุขศึกษา (โต๊ะคัดกรอง) 1414
งานโสตฯ ICU อายุรกรรม 1700 สุขศึกษา (ข้างโรงรถ Ambulance) 1410 , 1411
งานโสตและ เวชนิทัศน์ (ข้างลีลาวดี) 1132 หัวหน้าห้อง ICU อายุรกรรม 1701    
ห้องประชุมลีลาวดี 1703 เคาน์เตอร์ด้านหน้า  1702 MRI  
  ห้อง Lab ชั้น2      ห้อง MRI 1609
*ห้อง lab (ในเวลา) 1138 , 1139        
*ห้อง Lab (นอกเวลา) 1124        
ห้องตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา 1122        
ห้องพัสดุ Lab 1121        
ห้องเพาะเชื้อวัณโรค 1127 , 1128        
ห้อง lab นอก 1131        
ห้องตรวจอณูชีววิทยา 1133        
ห้องตรวจเคมีคลีนิก 1135 , 1136        
ตึก X-Ray
ห้องเอ็กซเรย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  หัวใจ
ปชส.ห้องเอ็กซเรย์  1600 ปชส.ห้องกายภาพ  1400 ห้องตรวจสวนหัวใจ / ห้องผ่าตัด(Cath lab) 1500 , 1503
เปลเอกซเรย์  1601 หัวหน้าห้องกายภาพ  1401 หอผู้ป่วยหนักหัวใจ CCU 1248-9
นัดเอกซเรย์พิเศษ                  1605 ห้องกายภาพ (ไฟฟ้า)  1402 ห้องศูนย์หัวใจ(echo)  1511 
ห้อง CT Scan 1602 ห้องกิจกรรมบำบัด  1403    
ห้องสลายนิ่ว 1608 ห้องแพทย์แผนจีน 1404    
หน่วยงานสนับสนุน 
ห้องช่าง (ในเวลาราชการ)  2610        
ห้องเวรช่าง (นอกเวลา)  2611        
ศูนย์เครื่องมือแพทย์  2612, 2012        
ห้อง MDF 2612        
ห้องเก็บศพ  2651        
สหกรณ์ร้านค้า  2652        
รักษาความปลอดภัย  2654        
ธนาคารขยะ  2657         
สนามและสิ่งแวดล้อม 2655        
ตึกสูติกรรม
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3
ห้องคลอด  1800,1802-3 หลังคลอด  1810 นรีเวช  1820
หัวหน้าห้องคลอด  1801 หัวหน้าหลังคลอด  1811 หัวหน้านรีเวช  1821
ชั้น 4         
ร่มไทร 2130-2131        
หัวหน้าร่มไทร 2132        
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาชีวเวชกรรม    
ศูนย์คอมฯ 1910 , 1911 ตรวจสุขภาพจนท. 1425     
ห้องช่างคอมพิวเตอร์  1916        
แพทย์แผนไทย  คลินิกเบาหวาน 360 องศา    
แพทย์แผนไทย(ใน รพ.) 3611 ห้องตรวจเบาหวาน 1423    
แพทย์แผนไทย(หน้ารพ.) 3610        
Stroke Unit หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย    
หอผู้ป่วยโรคเลือด 1901 Med ชาย2 1900    
ตึกอันดามัน
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 2
ศัลยกรรมประสาท  2000 อายุรกรรมชาย  2010-2013 อายุรกรรมหญิง  2020, 2022
หัวหน้าศัลยกรรมประสาท  2001 หัวหน้าอายุรกรรมชาย  2011 หัวหน้าอายุรกรรมหญิง  2021
ชั้น 4  ชั้น 5 ชั้น 6 
พิเศษอายุรกรรม (พิเศษ 4) 2030 พิเศษรวม (พิเศษ 5) 2040 มะฮอกกานี เรดิโอ  2050
หัวหน้าพิเศษอายุรกรรม  2031 หัวหน้าพิเศษรวม  2041 ห้องส่ง มะฮอกกานี เรดิโอ  2051
    ห้องเวร SUP พยาบาลตรวจการ 2042    
อาคารสามัญ 3 ชั้น 
ชั้น 1 ชั้น 2  ชั้น 3
ศัลยกรรมกระดูก  2100 ศัลยกรรมหญิง  2110 ศัลยกรรมชาย  2120
หัวหน้าศัลยกรรมกระดูก  2101 หัวหน้าศัลยกรรมหญิง  2111 หัวหน้าศัลยกรรมชาย  2121
อาคารรัตนโกสินทร์200ปี
ชั้น 1 ชั้น 2     
รัตนโกสินทร์ 200 ปี ชั้น 1 2200 รัตนโกสินทร์ 200 ปี ชั้น 2 2210    
หัวหน้า 200 ปี ชั้น 1 2201 หัวหน้า 200 ปี ชั้น 2 2211    
ห้องติดเชื้อ  2202 CAPD ล้างไตทางหน้าท้อง 2213    
อาคารสงฆ์อาพาธ
ชั้น 1 ชั้น 2    
RCU หอผู้ป่วยวิกฤติทางเดินหายใจ 2300-2 สงฆ์พิเศษ 2 2310    
    หัวหน้า 2311    
อาคารน้อมเกล้า 
ชั้น 1  ชั้น 2  ชั้น 3
I.C.U ศัลยกรรม 2400 น้อมเกล้า 2 2410 น้อมเกล้า 3 2420
หัวหน้า I.C.U ศัลยกรรม 2401 หัวหน้าน้อมเกล้า 2 2411 หัวหน้าน้อมเกล้า 3 2421
หน่วยไตเทียม  2402-3        
หัวหน้าไตเทียม 2407        
 ชั้น 4        
น้อมเกล้า 4 2430        
หัวหน้าน้อมเกล้า 4 2431        
ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 2432        
           
ห้องเคมีบำบัด (ข้างตึกสงฆ์) 2320 บริจาคอวัยวะ (ข้างตึกน้อมเกล้า) 1666 ศูนย์ดูแลบาดแผล 2102
อาคารพิเศษหลวงพ่อแช่ม CHC (076-361-200)
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ 6700        
 ชั้น 1  ชั้น 2  ชั้น 3
เคาเตอร์พยาบาล 6712 โต๊ะหัวหน้า 6720 โต๊ะหัวหน้า 6730
โต๊ะคัดกรองตรวจสุขภาพ 6705 , 6708 เคาเตอร์พยาบาล 6721 , 6722 เคาเตอร์พยาบาล 6731 , 6732
ศุนย์ต่างประเทศ 6702        
อาคารเวชศาสตร์ใต้น้ำ 
 ชั้น 1  ชั้น 2    
ห้องเวชศาสตร์ใต้น้ำ 2500-1 ห้องประชุมมะฮอกกานี 2510-1    
           
อาคารบ้านคุณพุ่ม
 ชั้นใต้ดิน  ชั้น 2  ชั้น 3
ยานพาหนะ 6005 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 6205 หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม 6340 ,6341
ช่างกล 6004 IC 6206 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 6312
ช่างไฟฟ้า 6002 ฝึกพูด(ครูไก่) 6211 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 6311
 ชั้น 1  ชั้น 4    
ประชาสัมพันธ์ 6000 ฉีดวัคซีนเด็ก 6415  ชั้น 6
ศูนย์สิทธิ์ 6102 NICU (หอภิบาลทารกแรกเกิด) 6421-3 / 6424 องค์กรแพทย์ 6623
จ่ายยา 6103 PICU (หอผู้ป่วยวิกฤตฯ) 6419 / 6420 ห้องประชุม 6990-1
การเงิน 6104 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 6315 อาชีวอนามัย 6616-7
Lab 6107 เวชกรรมสังคม(งานระบาด) 6417 เวชกรรมสังคม 6605, 6609, 6610
คัดกรอง เด็ก 6132  ชั้น 5 สำนักงานจริยธรรมและวิจัย 6624
ห้องตรวจเด็ก1 6108 หน่วยงานพัสดุ 6553-4 ,6556    
ห้องตรวจเด็ก2 6109 วิชาการ, ศูนย์คุณภาพ 6506 ,6507    
ห้องตรวจเด็ก3 6110 ฝ่ายการพยาบาล 6523 ,6525-6    
ห้องตรวจเด็ก4 6111 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 6545 ,6546    
X-ray 6112 ธุรการ 6549 ,6550    
ห้องทันตกรรม 6118-9 สหกรณ์ออมทรัพย์ 6527    
สังคมสงเคราะห์ 6122 การเงิน 6512,6515,6518-9    
คัดกรอง จิตเวช 6131 สอนภาษาอังกฤษ  6535    
ห้องประเมิน2 6123 ห้องผู้อำนวยการ (สำนักเลขา) 6532 , 6530    
ห้องประเมิน1 6124 รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ 6537 , 6539    
ห้องตรวจจิตเวช6 6125 รองผอ.ฝ่ายบริหาร  6535 , 6543    
ห้องตรวจจิตเวช5 6126 รองผอ.ฝ่ายพรส.  6538 , 6540    
ห้องบัตร 6127 รองผอ.ฝ่ายปฐมภูมิ      
ห้องให้เลือด/ฉีดยา/ทำแผล 6133 รองผอ.ฝ่ายผลิตบุคลากร 6533 , 6531    
    รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล 6526    
           
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 5102-4        
           
ห้องประชุม        
ห้องประชุม ตึกคุณพุ่ม 6990        
ห้องประชุม มะฮอกกานี  2510-1        
ห้องประชุม ชงโค  1916        
ห้องประชุม ชวนชม (ศูนย์คอม) 1917        
ห้องประชุม ลีลาวดี  1703        
ห้องประชุม อายุรกรรมหญิง  2022        
ห้องประชุมเขียวมะกอก(ยาชั้น3) 1263        
อาคารจอดรถ 10 ชั้น
ชั้น 1 ชั้น 6 ห้องผลิตสารน้ำ 2760 , 2761    
คลังเวชภัณฑ์ 2713-6 ชั้น 7 งานซักฟอกฯ 2770 , 2771    
ห้องกายอุปกรณ์(กายภาพไฟฟ้า) 2718 ชั้น 8 งานจ่ายกลาง  2780 , 2781    
ห้อง รปภ.(ขาเข้า) 2721 ชั้น 9 กลุ่มงานโภชนศาตร์ 2790 , 2791    
ห้องเก็บเงิน(ขาออก) 2722        
ศูนย์อุบัติเหตุ รพ.ฉลอง 076-384-343 (ภายเลขภายใน 3700)
สาขาหยี่เต้ง 076-216-201
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 4
ห้องบัตร 3000 คลินิกส่งเสริมสุขภาพ 3021-2 ห้องประชุม 3040
ห้อง x-ray 3016 ห้องLab 3023-4 ห้องหัวหน้างานสาขาหยี่เต้ง 3041
ห้องทำแผล 3010 ห้องแพทย์แผนไทย 3025 งานเวชกรรมสังคม 3042-3
ห้องตรวจ7 3013 ชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3045
ห้องตรวจ8 3014 ปชส.ทันตกรรม 3030    
ห้องยา/การเงิน 3015 ทันตกรรม1 3031    
ห้องคัดกรอง 3011 ทันตกรรม2 3032    
    ทันตกรรม3 3033    

ศูนย์แรงงานต่างด้าว (อาคารศุภนิมิตร)  6900เข้าชม : 1520355 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล