[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต18 มิ.ย. 2552 : 11:22 | 11 พ.ย. 2560 : 14:48


โทรศัพท์ 076-361234 โทรสาร 076361333

หน่วยงาน  หมายเลข  หน่วยงาน  หมายเลข  หน่วยงาน  หมายเลข 
อำนวยการ    ห้องโลมา  อาคารสามัญ 3 ชั้น 
สำนักผู้อำนวยการ  6532 งานประกันสุขภาพ    ชั้น 1  
เลขาผู้อำนวยการ  1101 งานประกันสุขภาพ  1150,1155 ศัลยกรรมกระดูก  2100
รองผอก.ฝ่ายการแพทย์  6533 หัวหน้างานประกันสุขภาพ  1151 หัวหน้าศัลยกรรมกระดูก  2101
รองผอก.ฝ่ายบริหาร  6543 งานประกันสังคม  1152 ชั้น 2   
รองผอก.ฝ่ายการพยาบาล  6526 งานสังคมสงเคราะห์  1153 ศัลยกรรมหญิง  2110
รองผอก.ด้านบริการปฐมภูมิ  6540 ศูนย์คิดเงิน  1154 หัวหน้าศัลยกรรมหญิง  2111
รองผอก.ฝ่ายกิจการพิเศษ    งาน พ.ร.บ.    ชั้น 3  
รองผอก.ฝ่ายทุติยภูมิ ตติยภูมิ  6533 งานพ.ร.บ.  1160 ศัลยกรรมชาย  2120
สำนักเลขา 6531 หัวหน้างานพ.ร.บ.  1161 หัวหน้าศัลยกรรมชาย  2121
ฝ่ายการเงิน งาน พ.ร.บ.(หน้าห้องฉุกเฉิน) 1111 อาคารรัตนโกสินทร์200ปี  
ห้องเก็บเงินประกันสังคม โลมา  1145 ,1146 ห้องบัตร   ชั้น 1  
กลุ่มงานเภสัชกรรม  เคาน์เตอร์รับบัตร  1170 ,1199 รัตนโกสินทร์ 200 ปี ชั้น 1 2200
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา  1180 หัวหน้าห้องบัตร  1171 หัวหน้า 200 ปี ชั้น 1 2201
หัวหน้าเภสัชกรรม  1181 ห้องเวชระเบียน  1172 ห้องติดเชื้อ  2202
ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยใน  1182 จองห้อง(ในเวลา)/เบิกจ่ายตรง 1173 ชั้น 2   
ห้องจ่ายยา ประกันสังคม  1183 งานประกันชีวิต(อื่นๆที่ไม่ใช่ AIA) 1174 รัตนโกสินทร์ 200 ปี ชั้น 2 2210
เพิ่มยาโรคเรื้อรัง 1516 ห้องเก็บบัตร  1175 หัวหน้า 200 ปี ชั้น 2 2211
ห้องตรวจประกันสังคม งานโสต 1132 ศูนย์ดูแลบาดแผล 2102
โต๊ะ Screen ห้องตรวจ ปกส. 1190 งานวชนิทัศน์ 1917 CAPD ล้างไตทางหน้าท้อง 2213
ห้องตรวจประกันสังคม 1 1191 ห้องสมุด    อาคารสงฆ์อาพาธ 
ห้องตรวจประกันสังคม 2 1192 อาคาร OPD 6 ชั้น (ชั้น 2)  สงฆ์สามัญ ชั้น 1    
ห้องตรวจประกันสังคม 3 1193 หัวหน้างานผู้ป่วยนอก (คุณวันดี)  6212 สงฆ์ 1 2300
ห้องตรวจประกันสังคม 4 1194 ศูนย์ Admit (จี้ต้อย) 1220 หัวหน้าสงฆ์ 1 2301
ห้องตรวจประกันสังคม 5 1195 HOT-LINE (นอกเวลา) 1222 สงฆ์พิเศษ ชั้น 2  
ห้องตรวจไข้หวัด  1196  ห้องหัวใจ  1223 สงฆ์ 2 2310
อาคาร OPD 6 ชั้น  ห้องตรวจอายุรกรรม 1 1224 หัวหน้าสงฆ์ 2 2311
ห้องฉุกเฉิน  1200 ห้องตรวจอายุรกรรม 2 1225 สงฆ์พิเศษ ชั้น 3  
หัวหน้าห้องฉุกเฉิน  1201 โต๊ะ Screen ห้องตรวจอายุรกรรม 1226 ห้องพยาบาลสงฆ์ 3 2320
หน้าห้องฉุกเฉิน  1214 ห้องตรวจสุขภาพ  1253 สงฆ์พิเศษ ชั้น 4  
ห้อง CPR 1202 คลินิกอายุรกรรม  1228 ห้องพระ  2331
หน้าห้องทำแผล  1203 ห้องผ่าตัดเล็ก  1229 อาคารเวชศาสตร์ใต้น้ำ 
ห้องฉีดยา  1204 คลินิกวางแผนครอบครัว / ANC 1230  ชั้น 1  
ศูนย์พึ่งได้  1205 ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอกชั้น 2 1231 ห้องทำงานเจ้าหน้าที่1 2500
ห้องพักแพทย์ ER 1206 ห้องเก็บเงิน OPD ชั้น 2 1232 ห้องทำงานเจ้าหน้าที่1 2501
ศูนย์นเรนทร EMS  109,105 หัวหน้า NICU 6421 ห้องแชมเบอร์  2502
ห้องวิทยุสื่อสาร(ศูนย์นเรนทร)  1207 ห้อง NICU 6422  ชั้น 2  
ห้องคลังยา (ส่วนหน้า)  1209 ห้อง sick new born 6424 ห้องประชุมมะฮอกกานี  2510
หัองคลังยา ( สต๊อก )  1210 ศูนย์เอดส์  1236 หน้าห้องประชุมมะฮอกกานี  2511
เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ส่วนหน้า)  1211 คลินิกวัณโรค  1237 อาคารน้อมเกล้า 
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ( สต๊อก )  1212 ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม  1238 อาคารน้อมเกล้า ชั้น 1  
ศูนย์เปล  1213 โต๊ะ Screen สูติ-นรีเวชกรรม 1239 I.C.U ศัลยกรรม 2400
ศูนย์ต่างประเทศ/ประกัน AIA 1215-6 ห้องพักแพทย์ อายุรกรรม  1241 หัวหน้า I.C.U ศัลยกรรม 2401
ศูนย์ร้องเรียน 1412 ห้องพักแพทย์ สูติกรรม  1242 หน่วยไตเทียม  2402-3
ประชาสัมพันธ์(อำนวยการชั้น2) 0,7 ห้องให้คำปรึกษา ( ในเวลา ) 1243 อาคารน้อมเกล้า  ชั้น 2  
เคาว์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์/VIP. 1271 คลินิกนมแม่ 1244 น้อมเกล้า 2 2410
โต๊ะแยกโรค(ข้างน้ำพุ) 1414 โรงเรียนพ่อแม่ 1245 หัวหน้าน้อมเกล้า 2 2411
อาคาร OPD 6 ชั้น (ชั้น 3) ห้องเคมีบำบัด 1253  อาคารน้อมเกล้า ชั้น 3  
โต๊ะ Screen ห้องศัลยกรรม 1250 อาคาร OPD 6 ชั้น (ชั้น 5) น้อมเกล้า 3 2420
ห้องตรวจศัลยกรรม  1251-2 ห้องผ่าตัด ชั้น 5 1300-2 หัวหน้าน้อมเกล้า 3 2421
ห้องพักแพทย์  1254 หัวหน้าห้องดมยา ชั้น 5 1304  อาคารน้อมเกล้า ชั้น 4  
ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟู  1258 ห้องดมยา ชั้น 5 1305 น้อมเกล้า 4 2430
โต๊ะ Screen ห้องตรวจกระดูก 1259 ชั้น 6   หัวหน้าน้อมเกล้า 4 2431
ห้องตรวจกระดูก 1  1260 ห้องผ่าตัด ชั้น 6 1350,1352-3  ห้องตรวจEEG/บริจาคอวัยวะ 2432
ห้องตรวจกระดูก 2 1261 หัวหน้าห้องผ่าตัด ชั้น 6 1351     
ห้องเฝือก  1262 ห้องดมยา ชั้น 6 1354-5  หน่วยจ่ายกลาง
ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอกชั้น 3  1263 อาคาร OPD 6 ชั้น (ชั้นลอย) จ่ายกลาง Supply  
ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอกชั้น 3  1264 พยาธิวิทยากายวิภาค 1505,1514 หัวหน้าจ่ายกลาง   
ห้องเก็บเงิน OPD ชั้น 3 1265 หัวหน้าพยาธิกายวิภาค(พ.ณัฐชาติ) 1513 หน่วยงานปราศจากเชื้อ  
ห้องจิตเวช  1266 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู    ห้องเจ้าหน้าที่(น้ำเกลือ) 2630
ห้องออทิสติก  1267 ปชส.ห้องกายภาพ  1400 ห้องปราศจากเชื้อ  2631
อาคาร OPD 6 ชั้น (ชั้น 4) หัวหน้าห้องกายภาพ  1401 หน่วยงานซักฟอก  
ห้องทันตกรรม  1280 ห้องกายภาพ (ไฟฟ้า)  1402 สนง.แผนก ซักฟอก  2640
หัวหน้าห้องทันตกรรม  1281 ห้องกิจกรรมบำบัด  1403 หัวหน้างานซักฟอก  2641
ห้องตรวจตา  1282 ฝ่ายสุขศึกษา     
ห้องตรวจหู คอ จมูก  1283 ฝ่ายสุขศึกษา  1410 หน่วยงานสนับสนุน 
ห้องเก็บเลือด  1284 หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษา  1411 หน่วยงานช่างซ่อมบำรุง   
ธนาคารเลือด  1285 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม    ห้องช่าง (ในเวลาราชการ)  2610
ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ชั้น 4 1286 เวชกรรมสังคม (งานระบาด)  1420 ห้องเวรช่าง (นอกเวลา)  2611
ห้องเก็บเงิน OPD ชั้น 4 1287 หัวหน้าเวชกรรมสังคม  1421 ห้อง MDF 2612
หัวหน้าห้องตา  1288 คลินิกเบาหวาน 360 องศา 1423 ห้องเก็บศพ  2651
ห้องพักแพทย์ตา  1289 อาชีวเวชกรรม สหกรณ์ร้านค้า  2652
หอผู้ป่วย ICUอายุรกรรม  อาชีวเวชกรรม(ตรวจสุขภาพจนท) 1425  รักษาความปลอดภัย  2654
ICU อายุรกรรม 1700 สูติกรรม ชั้น 1 ธนาคารขยะ  2657 
หัวหน้าห้อง ICU อายุรกรรม 1701 ห้องคลอด  1800,1802-3 สนามและสิ่งแวดล้อม 2655
เคาน์เตอร์ด้านหน้า  1702 หัวหน้าห้องคลอด  1801    
กลุ่มงานพยาธิวิทยา  สูติกรรม (ต่อ)   ห้องประชุม
หัวหน้าพยาธิคลินิก(พ.ชลาลัย)  1500 สูติกรรม ชั้น 2 ห้องประชุม มะฮอกกานี  2510
ห้องเจาะเลือด  1501 หลังคลอด  1810 ห้องประชุม ชงโค  1916
ห้องจุลทรรศน์  1502 หัวหน้าหลังคลอด  1811 ห้องประชุม ชวนชม  1917
ห้อง lab (นอกเวลา) 1135 สูติกรรม ชั้น 3 ห้องประชุม ลีลาวดี  1703
เคมีวิทยา  1504 นรีเวช  1820 ห้องประชุม อายุรกรรมหญิง  2022
จุลชีววิทยาคลินิก  1506 หัวหน้านรีเวช  1821 หมายเลขฉุกเฉินภายใน 
ภูมิคุ้มกัน  1507 สูติกรรม ชั้น 4  แจ้งเหตุฉุกเฉิน(ปชส.) 8/1999 
วิเคราะห์เชื้อวัณโรค  1508 อายุรกรรมรวม(ร่มไทร) 2130 ศูนย์นเรนทร  109/105
วิเคราะห์ฮอร์โมน  1509 หัวหน้าอายุรกรรมรวม  2131 ร้านมะฮอกกานี
โลหิตวิทยา 1510 หอผู้ป่วยประกันสังคม ร้านมะฮอกกานี คาเฟ่  2404
ห้องหัวใจ  1511  หอผู้ป่วยประกันสังคม ชั้น 1 ร้านมะฮอกกานี บริสโต  2405 
หอผู้ป่วย CCU 1248-9 พิเศษประกันสังคม  1900 ร้านมะฮอกกานี คอนเนอร์ 2406
ห้องเอ็กซเรย์ หัวหน้าตึกพิเศษประกันสังคม  1901 ห้องทำงานสายชล 2122
ปชส.ห้องเอ็กซเรย์  1600 หอผู้ป่วยประกันสังคม ชั้น 2 ฝ่ายโภชนาการ  
เปลเอกซเรย์  1601 ศูนย์คอมพิวเตอร์  1910, 1911 ฝ่ายโภชนาการ ( โรงครัว)   2601
นัดเอกซเรย์พิเศษ                  1605 ศูนย์คอมพิวเตอร์  1912 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ  2600
ห้อง CT Scan 1602 ศูนย์คอมพิวเตอร์  1913, 1916    
ห้องสลายนิ่ว 1608 อาคารอันดามัน  4 แพทย์แผนไทย   
ห้อง MRI 1609 พิเศษอายุรกรรม (พิเศษ 4) 2030 แพทย์แผนไทย(ใน รพ.) 3611
อาคารอันดามัน   หัวหน้าพิเศษอายุรกรรม  2031 แพทย์แผนไทย(หน้ารพ.) 3610
ชั้น 1 ศัลยกรรมประสาท  2000 อาคารอันดามัน ชั้น 5 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา  
หัวหน้าศัลยกรรมประสาท  2001 พิเศษรวม (พิเศษ 5) 2040 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 5102
ชั้น 2 อายุรกรรมชาย  2010 หัวหน้าพิเศษรวม  2041 แรงงานต่างด้าว โทร. 076-361209
หัวหน้าอายุรกรรมชาย  2011 ห้องเวร SUP 2042 งานต่างด้าว(มูลนิธิศุภนิมิต) 3600-1
ศูนย์เครื่องมือแพทย์  2012 อาคารอันดามัน ชั้น 6 มะฮอกกานี เรดิโอ  วชิระ(หยี่เต้ง) โทร.076-216200-2
ชั้น 3 อายุรกรรมหญิง  2020 สนง. มะฮอกกานี เรดิโอ  2050 ประชาสัมพันธ์หยี่เต้ง 3000
หัวหน้าอายุรกรรมหญิง  2021 ห้องส่ง มะฮอกกานี เรดิโอ  2051 ER 3003
ห้องLabใหม่ตึกอำนวยการ ชั้น2 (เพิ่มเติม)        
ห้องตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา 1121 , 1122        
ห้องตรวจจุลทรรศนศาสตร์ 1124        
ห้องเพาะเชื้อวัณโรค 1127 , 1128        
ห้องประชุม 1130        
ห้องหัวหน้า 1131        
ห้องตรวจอณูชีววิทยา 1133        
ห้องตรวจเคมีคลีนิก 1135 , 1136        
ห้องตรวจโลหิตวิทยา 1138 , 1139        

 

อาคารบ้านคุณพุ่ม

 
หน่วยงาน หมายเลข หน่วยงาน หมายเลข
ใต้อาคาร   ชั้น 2  
ยานพาหนะ 6005 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 6205
ช่างกล 6004 IC 6206
ช่างไฟฟ้า 6002 ฝึกพูด(ครูไก่) 6211
    ชั้น 3
 
    ตึกกุมารเวช 6311 ,6312 
ชั้น 1   ชั้น 4  
ประชาสัมพันธ์ 6000 ฉีดวัคซีนเด็ก(อ./พฤ.) 6415
ศูนย์สิทธิ์ 6102  NICU. / Sick new born 6421-3 / 6424
จ่ายยา 6103 ชั้น 5  
การเงิน 6104 หน่วยงานพัสดุ 6553-4 ,6556
Lab 6107 วิชาการ, HA 6506 ,6507
คัดกรอง เด็ก 6132 ฝ่ายการพยาบาล 6523 ,6525-6
ห้องตรวจเด็ก1 6108 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 6545 ,6546
ห้องตรวจเด็ก2 6109 ธุรการ 6549 ,6550
ห้องตรวจเด็ก3 6110 สหกรณ์ออมทรัพย์ 6527
ห้องตรวจเด็ก4 6111 การเงิน 6512,6515,6518-9
X-ray 6112 สอนภาษาอังกฤษ  6535
ห้องทันตกรรม 6118-9 รองบริหาร(คุณสมบูรณ์) 6543/ เลขา 6535
สังคมสงเคราะห์ 6122 รองทุติยภูมิ/ตติยภูมิ (พ.บุญเลิศ) 6533/เลขา 6531
คัดกรอง จิตเวช 6131 รองปฐมภูมิ(พญ.ชัญญาวีร์) 6540
ห้องประเมิน2 6123 รองแพทย์/กิจการพิเศษ(พ.สมนึก) 6539
ห้องประเมิน1 6124 ชั้น 6  
ห้องตรวจจิตเวช6 6125 องค์กรแพทย์ 6623
ห้องตรวจจิตเวช5 6126 ห้องประชุม 6990-1
ห้องบัตร 6127 อาชีวอนามัย 6616-7
ห้องให้เลือด/ฉีดยา/ทำแผล 6133 เวชกรรมสังคม 6605, 6609,6610

 

Please disable Adblock!

เข้าชม : 660545 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล