[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

งานวิจัย: ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อการเลือกวิธีบําบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (พว.รัชนี ทิพย์สูงเนิน พย.บ.)

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อการเลือกวิธีบําบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (พว.รัชนี ทิพย์สูงเนิน พย.บ.) The effect of a knowledge providing program on the selection of renal replacement therapy in End-stage renal disease patients
(อ่าน : 162)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี ใน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (พว.มาลี ทองมี, พย.บ.)

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 202)

ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องครั้งแรกโดยใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนผ่านช่องไขสันหลัง

ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องครั้งแรกโดยใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนผ่านช่องไขสันหลัง: โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (กรรณิการ์ สะสิสุวรรณ, พยบ.* รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, ปร.ด.(การพยาบาล)**)
(อ่าน : 246)

รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันผ่านครอบฟันในฟันกรามล่างด้านซ้าย (Wanlayaporn Kittithonkun)

รายงานผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 40 ปี มารับการรักษาคลองรากฟัน เนื่องจากมีอาการปวดฟันกรามล่างซ้ายซี่ 36 ได้รับการวินิจฉัยซี่ 36 Symptomatic irreversible pulpitis with symptomatic apical periodontitis
(อ่าน : 541)

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการนำใช้ SOS Score ในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ( อัญชลี มากบุญส่ง, พย.บ.)

SOS Score เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยที่มีโอกาสทรุดลงจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศ การนำใช้ SOS SCORE เป็นการเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤตและส่งต่อ
(อ่าน : 630)

ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (สุพรทิพย์ ธนาโรจน์กุล, พย.บ.)

การวิจัยแบบกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววัดผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการ ทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของ ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคไทรอยด์ที่เข้ารับการรักษาในหอผ
(อ่าน : 1372)

ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณิรดา พราหมณ์ชู พย.บ.)

การวิจัยเพื่อศึกษาระดับความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
(อ่าน : 544)

พฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต (บุญจิต แซ่ตัน, พย.บ.)

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต
(อ่าน : 610)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>