[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

เรื่องเล่าเร้าพลัง อีโบล่า

ทีมนำได้สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับทีมงานหอผู้ป่วยรักษารัตนโกสินทร์ให้มีกำลังใจ ในการบริการผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้ออีโปล่าในห้องแยกโรคความดับลบ (Negative Pressure) ทีมงาน จึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกไว้วางใจและให
(อ่าน : 4012)

นวัตกรรม Transfer incubator แบบครอบตัวทารกบนเปลนอน

นวัตกรรม Transfer incubator แบบครอบตัวทารกบนเปลนอน เพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิ ร่างกายทารก ให้คงที่ระหว่างการส่งต่อทารกไปหออภิบาลทารกแรกเกิด มีน้ำหนักเบากว่า Transfer incubator แบบเดิม
(อ่าน : 3592)

นวัตกรรมไม้บรรทัดรักษาตัวเหลือง

นวัตกรรม ไม้บรรทัดรักษาตัวเหลือง สำหรับแพทย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ รักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โดยได้นำเกณฑ์ในการรักษาภาวะตัวเหลือง จาก Guidelines for phototherapy in hospitalized infants of 35 or more weeks’ gestation และ G
(อ่าน : 4533)

การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาผลิตพลังงานทดแทนเพื่อพ่อหลวง

นำน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ใช้เติมให้กับรถยนต์ ของโรงพยาบาล 2,942 ลิตร ทำให้โรงพยาบาลประหยัดเงินปี 2557 ได้เป็นเงิน 54,253.16 บาท
(อ่าน : 3370)

การเฝ้าระวังเชื้อลีจิโอเนลล่าในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

การ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำใช้ ก่อนเข้าโรงพยาบาลและน้ำในโรงพยาบาลโดยตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระที่ตกค้าง ปลายท่อ จัดทำ แนวทางการทำความสะอาดจุดที่อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
(อ่าน : 3031)

ลดการเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

การดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนากร รวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้การเกิดแผลกดทับลดลง จาก 4.4 เหลือ 1.4 ต่อ1000 วันนอน
(อ่าน : 3300)

การพัฒนาระบบบริการคัดกรอง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน

ให้การบริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังมากขึ้นเพื่อประชาชนมีช่องทางการเข้าถึงมากขึ้น โดยใช้แนวคิดเปลี่ยนเวลาราชการเป็นเวลาราษฎร
(อ่าน : 907)

โครงการ เติมยา เติมสุข

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และชมรมร้านยา จังหวัดภูเก็ต รับผู้ป่วยโรคความดัน ไขมัน เบาหวาน ที่ควบคุมภาวะโรคได้ เข้าร่วมโครงการ โครงการ เติมยา เติมสุข รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประหยัดเวลา และค่าใช้จ
(อ่าน : 3380)

ME Episode ||| ความคลาดเคลื่อนทางยา

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีกิจกรรมพัฒนาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาอย่างต่อเนื่อง
(อ่าน : 3410)

การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจาก รพ.ชุมชน มา รพ.วชิระภูเก็ต
(อ่าน : 2969)

การลดความเสี่ยงในผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก

การนำถุงเก็บปัสสาวะมาใช้ต่อกับท่อระบายทรวงอกแทนระบบขวดแก้วแบบที่มีแท่งแก้วจุ่มใต้น้ำ แบบ ๑ ขวด และแบบ ๒ ขวด ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสะดวกปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องขวดแตก และการหนีบสายเพื่อป้องกันการไหลย้อนของน้ำเข้าโพรงเยื่อหุ้มปอด
(อ่าน : 11486)

การพัฒนาการรักษาทารกตัวเหลืองแบบองค์รวม ด้วยใจในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

การพัฒนาการรักษาทารกตัวเหลือง แบบองค์รวม ด้วยใจ ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นการบูรณาการ โดยนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดทำมาตรฐานการให้บริการร่วมกับการทำงานเป็นทีม การพัฒนานวัตกรรมของตนเองขึ้นมาปรับใช้ในหน่วยงาน
(อ่าน : 5100)

ศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

การบำบัดโดยใช้ความเป็นมิตร ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดในหน่วยบริการ เป็นโครงสร้างหรือระบบงานในหน่วยบริการ ทีมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดพื้นที่ในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและอาสาสมัคร ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานบริการสุขภาพ
(อ่าน : 6908)

การรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ในเด็กออทิสติก

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ทำการวิจัย การรักษาเด็กออทิสติกไทยด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง จำนวน 7 ราย (ปี 2551) /8 ราย (ปี 2552) ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการด้านสังคม, กล้ามเนื้อมัดเล็กและการทำงานประสานกัน ฯลฯ พบว่าอาการดีขึ้นทั้ง 5 ด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(อ่าน : 5530)

โครงการสานสัมพันธ์เสริมบารมีในเดือนเกิด

ชมรมพุทธศาสนา, ชมรมผู้บริจาคโลหิตเพื่อสุขภาพภูเก็ต, คณะกรรมการกิจกรรมพิเศษ, ฝ่ายการพยาบาล, คณะกรรมการจริยธรรมและความเสี่ยง และคณะเจ้าหน้าที่ตึกสงฆ์อาพาธ ร่วมกันจัดโครงการ
(อ่าน : 3012)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>