[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

Doctor list

รายชื่อแพทย์


 

 

 


 


 


 


 

 


Doctor

 


doctor dd

 

   
   
   
   

 

 

 

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ – นามสกุล        ตำแหน่ง เฉพาะทาง          ปฎิบัติงานจริง
รังสีวิทยา
1 พญ.ชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รังสีวิทยาวินิจฉัย  กลุ่มงานรังสี
2 นพ.คมสัน เอกอัจฉริยา นายแพทย์ชำนาญการ รังสีวิทยาวินิจฉัย  กลุ่มงานรังสี
3 พญ.สุวาณี ศิวะวิชชกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รังสีวิทยาวินิจฉัย  กลุ่มงานรังสี
ระบาดวิทยา
           
พยาธิวิทยากายวิภาค
1 นพ.ณัฐชาติ บุญล้อม นายแพทย์ปฏิบัติการ พยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยากายวิภาค
พยาธิวิทยาคลินิก
1 พญ.ชลาลัย ลิ้มสินธะโรภาส นายแพทย์ปฏิบัติการ พยาธิวิทยากายคลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค
กุมารศัลยศาสตร์
1 นพ.จิรเดช ปัญญาสุทธิกิจ นายแพทย์ปฏิบัติการ กุมารศัลยศาสตร์  
ประสาทวิทยา
1 นพ.อาภาส นาโค นายแพทย์ชำนาญการ ประสาทวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม
อาชีวเวชศาสตร์
1 พญ.อมรรัตน์ ตันติทิพย์พงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ แขนงอาชีวเวชศาสตร์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
1 พญ.ชนิดา เข็มเงิน นายแพทย์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ลูกจ้างชั่วคราว
จิตเวชศาสตร์
1 นพ.ทัปปณ  สัมปทณรักษ์   นายแพทย์เชี่ยวชาญ  จิตเวชศาสตร์    กลุ่มงานจิตเวช
2 พญ.นัยนา อนันตศิริภัณฑ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  จิตเวชศาสตร์    กลุ่มงานจิตเวช
3 พญ.ภัทรี ปิ่นแก้ว นายแพทย์ชำนาญการ  จิตเวชศาสตร์    กลุ่มงานจิตเวช
วิสัญญีวิทยา
1 นพ. รัฐพล ศิริเจียรนัย   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  วิสัญญีวิทยา  กลุ่มงานวิสัญญี
2 พญ. พยุงภัค  สวนยา  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  วิสัญญีวิทยา    กลุ่มงานวิสัญญี
3 พญ.เบญจพรรณ    บุญมา นายแพทย์ชำนาญการ สาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญี
4 นพ.กริช หรรษอุดม นายแพทย์ชำนาญการ สาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญี
5 พญ.ธิดา เอื้อกฤษดาธิการ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญี
ประสาทวิทยากุมาร
1 นพ.นพพล  ธาดากุล    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ (ประสาทกุมาร)   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
เวชศาสตร์ครอบครัว
1 นพ.ไชยา  อุปัติศฤงค์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เวชศาสตร์ครอบครัว  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2 นพ.วีระวิทย์ สฤษดิพันธุ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เวชศาสตร์ครอบครัว  กลุ่มงานอายุรกรรม
3 พญ.บุษยา  สันติศานติ์    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เวชศาสตร์ครอบครัว  กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
4   พญ.กรรณิการ์ เซียวทวีสิน นายแพทย์ชำนาญกา เวชศาสตร์ครอบครัว  ลาศึกษาต่อ
แพทย์ทั่วไป
1 นพ.แกร์ฮาร์ด เมลแชร์ นายแพทย์   ลูกจ้างชั่วคราว
2 น.ส.ชาดา บูรพศิขริน นายแพทย์ปฎิบัติการ แพทย์ทั่วไป ข้าราชการ
3 นายณัฐภัทร ไตรสุวรรณ นายแพทย์ปฎิบัติการ แพทย์ทั่วไป ข้าราชการ
4 น.ส.ธนิตนันท์ ภาปราชญ์ นายแพทย์ปฎิบัติการ แพทย์ทั่วไป ข้าราชการ
5 นพ.คณิต เต็มไตรรัตน์ นายแพทย์ปฎิบัติการ แพทย์ทั่วไป ข้าราชการ
6 พญ.ธนัญชนก   นวลนาค นายแพทย์ปฎิบัติการ แพทย์ทั่วไป ข้าราชการ
7 พญ.โศภิตา  อนันตมงคลกุล นายแพทย์ปฎิบัติการ แพทย์ทั่วไป ข้าราชการ
8 พญ.อัจฉราพร  แม้นธนาวงศ์สิน นายแพทย์ปฎิบัติการ แพทย์ทั่วไป ข้าราชการ

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที่