[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงพยาบาล วิสัยทัศน์/พันธกิจ คณะกรรมการบริหาร บุคลากร

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตั้งอยู่ ณ เชิงเขารัง เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 เบอร์โทรศัพท์ 0-7621-1114 Hotline : 1669 โทรสาร : 0-7621-1155

พื้นที่และขนาดที่ตั้ง
เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ 3.1 ขนาด 503 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีพื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา  มีพื้นที่ใช้งานได้จริงประมาณ 25 ไร่เศษ

ผังองค์กร

ฝ่ายการเงินและพัสด

 • หมวดการเงินและบัญชี
 • หมวดพัสดุครุภัณฑ์

ฝ่ายธุรการ

 • หมวดธุรการทั่วไป
 • หมวดการเจ้าหน้าที่
 • หมวดอาคารสถานที่
 • ยานพาหนะ

กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 • งานพัฒนาคุณภาพบริการ
 • งานผลิตและพัฒนาบุคลากร
 • งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
 • งานเวชสารสนเทศ
 • งานห้องสมุด
 • งานประกันสังคม
 • แผนงาน-โครงการ
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กลุ่มงานการพยาบาล

 • งานผู้ป่วยนอก
 • งานห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 • งานหอผู้ป่วยใน
 • งานห้องผู้ป่วยหนัก
 • งานหน่วยจ่ายกลาง
 • งานห้องคลอด
 • งานห้องผ่าตัด

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

 • งานรักษาพยาบาลชุมชน
 • งานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานอาชีวเวชกรรม

ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
ฝ่ายโภชนาการ

กลุ่มเทคนิคบริการทางการแพทย์

 • กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
 • กลุ่มงานอายุรกรรม
 • กลุ่มงานจิตเวช
 • กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว
 • กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 • กลุ่มงานจักษุวิทยา
 • กลุ่มงานเภสัชกรรม
 • กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 • กลุ่มงานทันตกรรม
 • กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนิติเวชวิทยา
 • กลุ่มงานศัลยกรรม
 • กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 • กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา
 • กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
 • กลุ่มงานพยาธิวิทยา