Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก 

คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแก่แม่ที่ประสบปัญหา เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ปัญหา เต้านมคัดตึง หัวนมแตก หัวนมสั้นแบนบอดบุ๋ม ลูกลิ้นติด น้ำนมมาน้อย คุณแม่ทำงานที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นต้น

สถานที่ตั้ง

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น2 ข้างคลินิกฝากครรภ์ วัน- เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30น-16.30น โทร 076-361234 ต่อ 1244 (ในเวลาราชการ) , 088-7650351


 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ให้บริการแนะนำปรึกษาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ ระยะคลอดหลังคลอด และ เมื่อกลับบ้านแล้ว
 2. ติดตามแม่หลังคลอดอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
 3. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรในห้องฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด และคลินิกสุขภาพเด็กดี  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เครือข่ายชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 4. รับ-ส่งต่อแม่หลังคลอดที่มีปัญหาในการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ไปยังเครือข่ายนมแม่ทั้งใน และ นอกจังหวัด
 5. เป็นผู้ริเริ่มหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
 6. ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกครั้งที่จัด
 7. เป็นผู้ประสานหรือรวบรวมข้อมูล สถิติ งานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 8. เตรียมข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวเป็นระยะ
 9. ประพฤติตนตามกรอบแห่งจรรยาวิชาชีพและไม่ละเมิดหลักเกณฑ์การตลาดว่าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารทารกทดแทนนมแม่
 10. ปฏิบัติวิชาชีพตามกฎหมายและตามระเบียบของหน่วยงานมีความเคารพและการรักษาซึ่งความลับ และ     ความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ
 11. ร่วมบริการจัดการและให้บริการในคลินิกนมแม่ของโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ

 1. นางสิริพรรณ ปถัมพันธ์                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   หัวหน้าหน่วยคลินิกนมแม่
 2. นางสุดธิดา เอี๋ยวสกุล                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 3. นางสุภาพร โตนด                           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 4. นางพรรณี  ถนัดอนุศาสน์               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 5. น.ส. รังสินี สืบพงษ์                        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 6. น.ส. ณัฐชาภรณ์    โพธิ์ถึง                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

ที่ปรึกษา

 1. นายแพทย์เฉลิมพล   วิริยานุกุล        หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
 2. นายแพทย์นพพล ธาดากุล                กุมารแพทย์
 3. นางพจนา เจริญพงษ์                        หัวหน้าห้องคลอด
 4. นางปิยดา จันทรกูล                          หัวหน้าตึกสูติกรรมหลังคลอด

ความสำเร็จที่ผ่านมา

 1. มีส่วนพัฒนางานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล   ทำให้ได้เป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปีพ.ศ. 2551
 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีความรู้ความสามารถ ในการเสริมสร้างพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยจัดโครงการให้ความรู้และฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหญิงหลังคลอด
 3. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลในการประชุมวิชาการกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
 4. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ แกนนำ อสม ที่จัดโดย สำนักงานสาธารณสุข  และเทศบาลนครภูเก็ต
 5. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและ   ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทราบ ผ่านทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลและให้ประชาชานทั่วไปทราบโดยการจัดนิทรรศการ
 6. เป็นผู้ริเริ่มหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  และชมรมอาสาสมัครนมแม่... ช่วยแม่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...สู่สายใยรักนมแม่

คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัน- เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30น-16.30น โทร 076-361234 ต่อ 1244 (ในเวลาราชการ) , 088-7650351
Based on : ATOMYMAXSITE Modified to คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต