[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2008 Vachira Phuket Hospital
ระยะเวลากำหนดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ระยะเวลากำหนดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
ขั้นตอนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
เอกสาร กรณีบัตรหาย
รายการเอกสารกรณีบัตรหาย 
เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประกันสุขภาพเด็ก
รายการเอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประกันสุขภาพเด็ก 
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปลี่ยนนายจ้าง
รายการเอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปลี่ยนนายจ้าง 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
รายการเอกสารที่ต้องนำมายื่นเพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
เอกสารที่ใช้เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เอกสารและหลักฐานแรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต้องเตรียมมายื่นเพื่อใช้สิทธิประกันสุขภาพ 
รพ.วชิระภูเก็ต เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
หน่วยงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.วชิระภูเก็ต เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป และสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
ข่าว สธ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทั้งกลุ่มที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้วและกลุ่มผู้รอการพิสูจน์สัญชาติ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสู่คนไทย