วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ทันสมัย เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ ในด้านสาธารณสุขสู่นานาชาติ และทำงานภายใต้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

พันธกิจ

  1. ผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่ง
  2. เพิ่มการผลิตแพทย์ฉุกเฉินเข้าสู่ระบบบริบาลสุขภาพของรัฐ โดยที่แพทย์ต้องมีความรู้ความเข้าใจระบบสาธารณสุขเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวทำงานได้อย่างมีความสุข

สนใจหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นสถาบันผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ทันสมัย เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ ในด้านสาธารณสุขสู่นานาชาติ และทำงานภายใต้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กรอกแบบฟอร์ม