คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/แผนงานการฝึกอบรมแพทย์ประบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2562

นายแพทย์เฉลิมพล   สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่ปรึกษา
นายแพทย์วีรศักดิ์ หล่อทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริหาร ที่ปรึกษา
แพทย์หญิงศุภลักษณ์  ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ 
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  
ที่ปรึกษา
นายแพทย์เลอศักดิ์  ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ   ที่ปรึกษา
แพทย์หญิงชนิดา เข็มเงิน   หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   ประธานหลักสูตร
แพทย์หญิงจันทร์จิรา แต่ศักดาธรรม   รองประธานหลักสูตร
แพทย์หญิงกาญจนา ผาณิตพิเชฐวงศ์    กรรมการ
นายแพทย์รัฐพล สร้างผล   กรรมการ
นายแพทย์สุขสันต์ คำนวนศิลป   เลขาธิการ
นายแพทย์ธวัชชัย ลีลาวิทยานนท์    รองเลขาธิการ
แพทย์หญิงกันต์กนก ปิยะธรรม    กรรมการ
ผู้แทนแพทย์ประจำบ้าน     กรรมการ
นางสาวธนาภร ด้วงทอง     เจ้าหน้าที่ธุรการ
ว่าที่ร้อยตรีไกรสร อาตมาตร       เจ้าหน้าที่ธุรการ