หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คือแพทย์ที่ทำงานในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉินจากโรคต่างๆ ดังนั้นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้การดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ให้พ้นวิกฤติในช่วงเวลาจำกัดที่ห้องฉุกเฉินได้  แต่ภาวะฉุกเฉินไม่ได้เกิดที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเท่านั้น หากแต่การดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเช่นที่เกิดเหตุ บ้าน ท้องถนน หรือระหว่างการส่งต่อมารักษาตัวที่โรงพยาบาลย่อมมีความสำคัญเช่นกัน ไม่ว่าการเดินทางด้วยรถ เรือ หรือเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ ดังนั้นบทบาทของแพทย์ฉุกเฉิน จึงต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของร่างกายต่อสภาวะต่างๆ ที่อาจส่งผลในการรักษาขณะลำเลียงผู้ป่วย

นอกจากนี้การเกิดเหตุจลาจล ภัยคุกคามจากธรรมชาติหรือมนุษย์กระทำ การจัดการอุบัติภัยหมู่จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากแพทย์สาขาอื่น

จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่เป็นทั้งเกาะและแผ่นดิน การเดินทางมีหลายรูปแบบเช่น รถยนต์ เรือลำใหญ่ เรือเร็ว  มีความหลากหลายของประชากร เช่น ประชากรดั้งเดิม ประชากรต่างจังหวัดที่ย้ายมาทำงาน และชาวต่างด้าว และที่สำคัญนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และจากเหตุการณ์ภัยคุกคามธรรมชาติ สึนามิเมื่อปี 2548 ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า อัตราการเกิดภาวะฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ โรคต่างๆ หรือโรคติดต่อ มีแนวโน้มสูงขึ้น  และปฏิเสธไม่ได้ว่าภัยธรรมชาติอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้มีแพทย์ฉุกเฉิน 2.4 คนต่อประชากร 100,000  คน ซึ่งในปี พ.ศ. 2560  มีประชากรทั้งหมดประมาณ 65,931,000 คน ดังนั้นจึงต้องการแพทย์ฉุกเฉินประมาณ 1,580 คน แต่ในปัจจุบันมีแพทย์ฉุกเฉินประมาณ 700 คนทั่วประเทศ  รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 170  คน ดังนั้นการเพิ่มการผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และการธำรงรักษาให้แพทย์ฉุกเฉินอยู่ในระบบ จึงมีผลต่อระบบการสาธารณสุขในประเทศ

การเปิดฝึกอบรมที่โรงพยาบาลศูนย์ เป็นการเพิ่มความคุ้นเคยให้กับแพทย์กับโรงพยาบาลมากกว่าการอบรมแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ เพื่อให้แพทย์สามารถอยู่ในระบบสาธารณสุขและป้องกันการลาออกจากระบบได้อีกทางหนึ่ง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิชั้นสูงของรัฐ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียงและกำลังปรับปรุงเป็น 700 เตียงในอนาคต มีแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางจำนวน 200 คน  ภารกิจด้านการบริบาลผู้ป่วยรองรับประชาชนใน 3 อำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และรับการส่งต่อผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนจากโรงพยาบาลอื่นในเขตสุขภาพที่ 11     ภารกิจด้านวิชาการและการศึกษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดับก่อนปริญญาในชั้นคลินิก ปี 4-6 สำหรับการฝึกอบรมหลังปริญญาของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เริ่ม พ.ศ. 2562

แผนกฉุกเฉินและนิติเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีผู้เข้ารับการบริบาลเป็นจำนวนเฉลี่ย 60,000 รายต่อปี ลักษณะผู้ป่วยมีความหลายหลายทั้งด้านเชื้อชาติวัฒนธรรม เช่น ต่างชาติ ต่างด้าว ไทย ความหลากหลายด้านอายุ ผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ภาวะฉุกเฉินจากโรคต่างๆหรืออุบัติเหตุ และรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจากจังหวัดใกล้เคียง มีการลำเลียงทางอากาศไปโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 รายต่อปี มี hyperbaric chamber ที่ดูแลนักท่องเที่ยวดำน้ำและมีปัญหาน้ำหนีบ  อีกทั้งเป็นจังหวัดท่องเที่ยว มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี มีการจัดงานต่างๆระดับประเทศและระดับโลก เช่นงานไตรกีฬาที่ลากูน่า งานประชุมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นตามโรงแรม ด้วยความหลากหลายของประชากร พื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต จึงน่าเชื่อถือได้ว่าแหล่งฝึกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีความท้าทาย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและฝึกทักษะได้ครอบคลุม สร้างเจตคติในการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพพร้อมด้วยจริยธรรมและศีลธรรม

สนใจหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นสถาบันผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ทันสมัย เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ ในด้านสาธารณสุขสู่นานาชาติ และทำงานภายใต้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กรอกแบบฟอร์ม