[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : รับสมัครบุคคล ขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน เพื่อใช้สิทธิคัดเลือก อคม.ระดับเขตพื้นที่ลงประกาศเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563


ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและมาตรฐานระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ ๑๐) ให้สำนักงานสาขาเขตพื้นที่ จัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน ๙ ด้าน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ประสงค์ใช้สิทธิคัดเลือกอนุกรรมการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ ที่องค์กรเอกชนนั้นตั้งอยู่

โดยขณะนี้ คณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิมหมดวาระลงแล้ว สำนักงานฯ จึงประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนตามประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและมาตรฐานระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ ๑๐) ให้สำนักงานสาขาเขตพื้นที่ จัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน ๙ ด้าน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ประสงค์ใช้สิทธิคัดเลือกอนุกรรมการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ ที่องค์กรเอกชนนั้นตั้งอยู่ โดยขณะนี้ คณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิมหมดวาระลงแล้ว สำนักงานฯ จึงประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :อ่าน : 275
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 โครงการ "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน" (24-09-2020)
พิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล (24-09-2020)
กิจกรรม “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” (24-09-2020)
รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (23-09-2020)
คุณบุญดำรง อุดมจารุมณี บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท (23-09-2020)
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บิทยาเขตภูเก็ต คณะวิเทศศึกษา บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 1,350 ชิ้น (23-09-2020)
ปัณณธร นางอาภรณ์ ลีลาวุฒิกร และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 225,000 บาท (23-09-2020)
วันมหิดล ๒๕๖๓ (21-09-2020)
คุณทรงกลด คุณรัตนา อุบลสิงห์ และคุณวิโรจน์ เลิศในธรรม บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 2 เครื่อง (15-09-2020)
บริษัท ปฐมพงศ์ 2246 จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (15-09-2020)