[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์



เรื่อง : เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



ลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562


จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,809,600 บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศ

ราคากลาง

สเปค



อ่าน : 85




10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

จ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร และโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้า (27-01-2020)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22-01-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณ (PACS) (17-01-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (17-01-2020)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 126 รายการ (17-01-2020)
ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (15-01-2020)