[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์แบบไร้น้ำมัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๕ KW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 20 ก.พ. 2563 : 17:16
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์แบบไร้น้ำมัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๕ KW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๐,๔๘๕.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่ร้อยแปดสิบห้า   (view: 345)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยเเพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 19 ก.พ. 2563 : 16:10
เผยเเพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (view: 323)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Hormone, Tumor marker) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 14 ก.พ. 2563 : 17:01
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Hormone, Tumor marker) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๒,๓๖๔.๐   (view: 741)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Troponin-T ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 14 ก.พ. 2563 : 16:56
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Troponin-T ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๗,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   (view: 1023)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (อุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้)
โพสต์เมื่อ : 11 ก.พ. 2563 : 19:42
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (อุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้)   (view: 522)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก (ตรวจสุขภาพ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 5 ก.พ. 2563 : 20:51
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก (ตรวจสุขภาพ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 481)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 5 ก.พ. 2563 : 20:51
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ น   (view: 399)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จ้างที่ปรึกษา EIA รพ.ฉลอง)
โพสต์เมื่อ : 4 ก.พ. 2563 : 11:37
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ (จ้างที่ปรึกษา EIA รพ.ฉลอง)   (view: 508)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ฯ)
โพสต์เมื่อ : 31 ม.ค. 2563 : 18:09
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ (เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ฯ)   (view: 597)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 10 ชั้น, เครื่องเอกซ์เรย์ดิจิตอลฯ )
โพสต์เมื่อ : 31 ม.ค. 2563 : 18:09
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ (ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 10 ชั้น, , เครื่องเอกซ์เรย์ดิจิตอลฯ ))   (view: 425)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก่อสร้างบ่อลิฟท์ ตึกสงฆ์อาพาธ)
โพสต์เมื่อ : 31 ม.ค. 2563 : 16:08
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก่อสร้างบ่อลิฟท์ ตึกสงฆ์อาพาธ)   (view: 1028)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.ฉลอง)
โพสต์เมื่อ : 31 ม.ค. 2563 : 16:07
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.ฉลอง)   (view: 670)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อเติมอาคารเวชศาสตร์ใต้น้ำชั้น 2)
โพสต์เมื่อ : 31 ม.ค. 2563 : 16:06
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (view: 579)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 31 ม.ค. 2563 : 09:05
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๘,๙๒๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)   (view: 429)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาบอเนต (Dailysis Solution with Bicarbonate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 30 ม.ค. 2563 : 18:11
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาบอเนต (Dailysis Solution with Bicarbonate) และเอกสารประกวดราคาจ้างงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น จังหวัดภูเก็ตขอประกาศผู้ช   (view: 328)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อสายนำเลือด (Blood Extracorporeal set) พร้อมตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 30 ม.ค. 2563 : 18:02
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายนำเลือด (Blood Extracorporeal set) พร้อมตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่   (view: 613)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยเเพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Troponin-T ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2563 : 21:37
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Troponin-T ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๗,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   (view: 429)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยเเพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Hormone, Tumor marker) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2563 : 21:27
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Hormone, Tumor marker) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๒,๓๖๔.๐   (view: 393)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2563 : 21:22
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด   (view: 792)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร และโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้า
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2563 : 19:28
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะ จ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร และโ   (view: 1188)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>