[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : การฝึกอบรมหรือการเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรมปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 ก.ย. 2555 : 09:34 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


การฝึกอบรมหรือการเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม
 1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 2. นักศึกษาสาขาพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NURSE AID)
 3. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 4. นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6. คณะแพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 7. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 8. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 9. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 10. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ / มหาวิทยาลัยศิลปากร
 11. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 12. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 13. นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ / วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 14. นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ / วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 15. นักศึกษาสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาลัยเทคนิคพังงา
 16. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 17. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต / โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 18. นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / มหาวิทยาลัยมหิดล
 19. นักศึกษาแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา / โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 20. ผู้ผ่านการอบรมอาชีพหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาพนักงานนวดแผนไทย / ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
 21. นักศึกษาแพทยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง / มหาวิทยาลัยมหิดล
 22. นักศึกษาแพทยศาสตร์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน / โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 23. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยา / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 24. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) / เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
 25. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
 26. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 27. นักศึกษาหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ / โรงเรียนภูเก็ตการบริบาล

นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7636-1234 ต่อ 1130เข้าชม : 46595 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล