[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ลดการเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 พ.ค. 2558 : 15:02 หมวด โครงการเด่น


ลดการเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
เป้าหมาย : เพื่อลดอัตราการเกิดแผลกดทับของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
ผลลัพธ์    : การดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
                  ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนากร รวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้การเกิดแผลกดทับลดลง
               จาก 4.4 เหลือ 1.4 ต่อ1000 วันนอนเข้าชม : 34235 เรื่องล่าสุดใน หมวด โครงการเด่น