[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ฝ่ายโภชนาการปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 มิ.ย. 2556 : 09:36 หมวด หน่วยงานภายใน


ฝ่ายโภชนาการ

          ฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียม และการผลิตอาหาร รวมทั้งการบริการอย่างมีคุณภาพ  อาหารสะอาด  ปลอดภัย  มีสารอาหารครบถ้วน  ถูกหลักโภชนาการ โภชนาบำบัด และสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกระดับ

งานโภชนบริการ 

          เป็นการบริหารจัดการและควบคุมกำกับงานในด้านการเตรียม  การผลิตอาหารทั่วไป เพื่อการบริการที่มีคุณภาพครบคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการ  ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายผู้ป่วยและผู้รับบริการทั่วไป บริการตรงต่อเวลาผู้รับบริการพึงพอใจ

งานโภชนบำบัด  

          เป็นการบริหารจัดการและควบคุมกำกับงานในด้านการเตรียม  การผลิตอาหารด้านโภชนบำบัด  ดำเนินงานถูกต้องตามแบบแผนการรักษาของแพทย์  วางแผนและปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์  พยาบาล ในการกำหนดอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละโรค  เยี่ยมและให้คำปรึกษา  แนะนำอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย  ญาติ  บุคลากรทางการแพทย์  ในโรงพยาบาลและชุมชนต่างๆ

งานวิชาการ 

          ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหารใหม่ ๆ  ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย  ผู้รับบริการทั้งในและนอกโรงพยาบาล  ชุมชน  โรงเรียน  ทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์สำหรับนักเรียน  นักศึกษา  ผู้สนใจทั่วไปภายในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเข้าชม : 51025 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)