คำแนะนำสำหรับประชาชน     สรุปข้อสั่งการ/เอกสารเผยแพร่     สื่อประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้
    คำแนะนำบุคลากรทางการแพทย์     การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ     มาตรฐานห้องแยกโรค
    รายชื่อแพทย์ให้คำปรึกษา     แนวทางการวินิจฉัยและรักษา     แนวทางการให้รหัสโรค
© 2015 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข